Hieronder vindt u een overzicht van alle in 2011 gepubliceerde berichten op deze website die niet meer bij het laatste nieuws staan.


Brief Leefbaar 3B

Lansingerland, 8 augustus 2011

Geachte fracties van PVV, SP, SGP en PVDD,

Wij schrijven u deze brief namens de fractie van Leefbaar 3B. Onze gemeente Lansingerland is in 2007 ontstaan door een samengaan van de dorpen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk.

De afgelopen twee jaar is in de Tweede Kamercommissie de geluidsoverlast van de HSL, die pal langs de kernen van Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs loopt en waarvan veel inwoners van Lansingerland ernstige hinder ondervinden, een aantal malen aan de orde geweest. De problematiek wordt verscherpt doordat zich tal van andere vormen van geluidstoename voordoen in dit gebied, die de overlast nog verder versterken. Dat leidt tot vele klachten en maatschappelijke onrust.

Het is ons bekend dat de in de gemeenteraad gevestigde politieke partijen regelmatig overleg voeren met hun partijgenoten in de Tweede Kamer om hen -regelmatig ook hier in Lansingerland- te informeren. Mogelijk is dat fracties in de Tweede Kamer, die geen politieke vertegenwoordiging in de gemeenteraad van Lansingerland hebben, onvoldoende informatie ontvangen vanuit het werkveld. De partijen PVV, SP, SGP en PVDD zijn niet vertegenwoordigd in de raad van Lansingerland. Wij vinden het van groot belang dat ook deze fracties goed geïnformeerd worden vanuit de lokale politiek. Als grootste fractie in de raad van Lansingerland nemen wij graag de taak op ons om in deze mogelijke lacune te voorzien.

Wij maken ons zorgen over de informatie die u ontvangt van de minister van I&M. Er zijn momenten dat wij constateren dat u niet volledig wordt geïnformeerd over de geluidsonderzoeken van DCMR en TNO of dat er te voorbarig conclusies worden getrokken op basis van nog niet voldragen onderzoekingen. Wij weten dat de geluidsonderzoeken nog niet zijn afgerond, maar willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen die wij, veelal uit eerste hand, waarnemen.

Verder maken wij ons grote zorgen over de toekomst van deze hogesnelheidsspoorlijn tussen Amsterdam en Rotterdam. De lijn is, naast de geluidsoverlast, geen economisch succes gebleken. Een groot aantal ideeën betreffende uitbreiding van gebruik passeren op dit moment de revue.

  • Goederentreinen;
  • ’s Nachts gaan rijden;
  • Treinen van de normale dienstregeling laten rijden.

Ideeën, los van het feit of dat in het Tracébesluit past, die de geluidsoverlast zullen doen toenemen.

Wij hechten er aan u hierover bij te praten en u via mail en telefoon op de hoogte te houden van ontwikkelingen van de HSL in Lansingerland. Graag nemen wij komende week met u contact op voor het maken van een afspraak om u op dit voor de gemeente Lansingerland zo belangrijke dossier bij te praten. Desgewenst  kunnen wij in het gemeentehuis van Lansingerland, ter start van de informatie-uitwisseling, een overleg hebben en kunt u zich meteen ter plaatse oriënteren over de ligging van spoorlijn in de nabijheid van woningen.

Graag gaan wij er van uit dat u ons initiatief om u op deze wijze te informeren op prijs stelt.

Met vriendelijke groet, namens de fractie van Leefbaar 3B in de raad van Lansingerland,

Jan Pieter Blonk
fractievoorzitter Leefbaar 3B

 

06 aug 2011:  Artikelen in de Dagbladen over dreigend einde HSA

Eindspel hogesnelheidslijn zoekt goedkoopste oplossing

woensdag 3 augustus 2011 - Updated 5/3*** PolitiekActief.Net berichtte op 20 juni dat het alleen nog een kwestie van tijd is voor het avontuur van de Nederlandse hogesnelheidslijn tot een einde komt. De exploitant van de HSL verliest 380.000 Euro per dag. Gisteren had De Telegraaf er nieuws over, en NRC Handelsblad alleen online een correctie. De hogesnelheidslijn wordt mogelijk ingepast in het hoofdspoornet. Wat betekent dit voor de overheid en voor de omwonenden?
Volgens de kranten zou de Minister van Infrastructuur al maandenlang met de NS onderhandelen over het ineen schuiven van het hoofdspoornet en de hogesnelheidslijn. Dit is al vaker geopperd, maar nooit ten uitvoer gebracht.

In 1999 werd het geblokkeerd door toenmalig minister Netelenbos, en daarom was de aanbesteding alleen voor een aparte HSL-lijn. Arriva zegt dat ze juist daarom destijds weinig geld boden. NS won de aanbesteding door een onrealistisch bod uit te brengen. Arriva dreigt vandaag met de rechter als de NS nu wordt beloond voor slecht gedrag: "Als wij zo dom waren geweest zo’n hoge prijs te bieden, was de Staat ons nu ook niet tegemoet gekomen. Op deze wijze zou de NS beloond worden voor wanbeleid."

Het is natuurlijk oud zeer, omdat Arriva destijds werd gezien als een bedreiging voor de goeie ouwe betrouwbare NS. Lees dit artikel in de Volkskrant uit september 2000.

Volgens het Financieele Dagblad bevestigt het ministerie
dat er een plan is om de HSL-Zuid in het hoofdrailnetwerk van de NS op te nemen, maar voegt toe dat er 'meer ideeën zijn'.

Misschien is Arriva destijds juist een plezier gedaan, omdat McKinsey al voorspelde dat de HSL nooit winstgevend zou kunnen zijn. Delen van dat rapport over de exploitatieverliezen zijn weggehouden bij de Tweede Kamer, constateerde een Kamercommissie in 2004. Wel is voor 2,4 miljard euro winst ingeboekt, en al uitgegeven.

Toch kan ik mij voorstellen dat met de oogkleppen van het Ministerie, de nu onderhandelde oplossing inclusief afkoop van Arriva, goedkoper lijkt.

Zowel de pers als het Ministerie slaat te weinig acht op de geluidsproblematiek. Tot nu toe komen ze bij de rechter weg met vage beloftes en het zich beroepen op vreemde uitleg van bestuursrecht. Sinds jaar en dag is het voldoende dat regelgeving een leidraad vormt voor het handelen van de overheid. Echter, bij de HSL houdt de overheid zich niet aan de regels, en beroept zich er erop dat de regels niet afdwingbaar zijn. Er staan geen sancties in. Dus kan de rechter de minister niet dwingen om de regels na te leven. De Tweede Kamer zou dat wel kunnen, maar die zitten gevangen in coalitieverhoudingen, en doen dus niets. Ze laten zich zelfs verkeerde informatie voeren, en stellen gepland overleg met de minister uit, en gaan lekker vakantie vieren. Misschien moeten we Nederlandse machthebbers herinneren aan de vooravond van de Franse revolutie, wat toch geen prettige herinnering moet zijn, waar Madame de Pompadour tegen Lodewijk XV zei: "Je moet je niet zo druk maken. Daar word je maar ziek van. Na ons de zondvloed."

Voor de omwonenden lijkt het mij niet uitmaken of ze last hebben van een prestigieuze hogesnelheidstrein, of van conventionele treinen. Hoewel, in het onderzoek "Akoestisch leefklimaat na realisatie HSL" van de Milieudienst Rijnmond DCMR uit 1999 staat op blz. 6, of blz. 11 van de PDF, beschreven dat hogesnelheidstreinen een specifiek geluid veroorzaken dat snel aanzwelt, en daardoor extra hinder veroorzaken. Als er ook andere treinen mogen rijden op de hogesnelheidslijn, dan kan vanwege de toegepaste treinbeveiliging de snelheid nooit meer boven 160 km/uur uitkomen. En omdat de hinder van dat specifieke geluid met hoge stijgsnelheid niet is opgenomen in wetgeving, is er voor omwonenden een strijd minder te voeren als dat geluid definitief ontbreekt.

Een ander voordeel is dat met het opnemen van de hogesnelheidslijn in het hoofdspoornet er opeens onomstotelijk sprake is van een wijziging van de spoorweg. Die was er al, maar de rechter wilde het nog niet toekennen, omdat de overheid bleef beloven dat uiteindelijk de hogesnelheidslijn zou voldoen aan de voorwaarden waaronder hij ooit was gebouwd. Dat dat onrealistisch was, en dat de genomen maatregelen veruit onvoldoende waren, daar was de rechter te veel een leek voor. De praktijk sinds de ingebruikname was zoals voormalig Minister Eurlings publiceerde in 2009: ander spoor, andere treinen, minder treinen, en lagere snelheden.

Als die situatie nu officieel en definitief wordt, is de overheid verplicht eindelijk een akoestisch onderzoek te doen op basis van de echte treinen, in voorbereiding op de werkelijke dienstregeling. Conform hoofdstuk 4 van het Meet- en Rekenvoorschrift. Want het akoestisch onderzoek van 10 jaar geleden beschrijft al niet de huidige situatie, niet de momenteel geplande situatie, en zeker niet de situatie waarin allerlei andere treinen over de hogesnelheidslijn zullen denderen.

Dat akoestisch onderzoek is eens te meer van belang omdat de geluidsmaatregelen van de HSL zijn gemaakt voor hogesnelheidstreinen, in plaats van voor gewone treinen. TNO merkte in 2010 al op (blz. 24 van het tweede TNO-rapport) dat de geluidsschermen beter werken voor de hoge geluiden van snelle treinen, dan de lage geluiden van langzame treinen. Vandaar de verwachting in het eerste TNO-rapport in 2009 (blz. 25): "Daarnaast is van belang dat het effect van de geluidbeperkende maatregelen bij het materieel volgens de dienstregeling van september 2009 anders kan zijn dan bij het toekomstige materieel." Immers: "Voor het materieel uit de dienstregeling van september 2009 [de tijdelijke conventionele treinen, in plaats van hogesnelheidstreinen, JS] is een hogere geluidisolatie wel effectief, maar dit materieel is geen uitgangspunt geweest bij het baanontwerp." Wel iets om rekening mee te houden bij het akoestisch onderzoek.

Daarbij moeten ze ook alle misvattingen doorrekenen rond de gebruikte geluidsschermen. Die werken (veel) slechter werken dan bedoeld. DCMR Milieudienst Rijnmond schreef in 2010 (blz. 22 onderaan en blz. 23): "Het achter het spoor aanwezige scherm lijkt een aanzienlijke hoeveelheid geluid richting de woningen te reflecteren. [...] Door de Projectorganisatie Hogesnelheidslijn-Zuid is [een paragraaf in de regelgeving] blijkbaar uitgelegd alsof hiermee een scherm met een helling van 15 graden als geluidsabsorberend is te beschouwen. Hierbij wordt echter voorbij gegaan aan hetgeen in paragraaf 5.3.11 van voornoemde rekenmethode is opgenomen: 'Nader onderzoek naar de invloed van reflecties op het LAeq is vereist indien het reflecterende oppervlak een grotere hoek met de verticaal maakt dan 5 graden.' Voor zover bekend is een dergelijk onderzoek niet uitgevoerd."

Verder zit NS op de hogesnelheidslijn altijd met hoge onderhoudskosten. De baan moet superglad zijn, om de herrie enigszins te beperken, en de wielen moeten zo rond als een hoepel zijn. Blokgeremde rijtuigen zijn uit den boze. Dat zorgt immers voor een hogere railruwheid, zie het tweede TNO-rapport. Op dit moment rijden de Fyra-rijtuigen met half afgeschakelde remmen: alleen schijfremmen. Terwijl ze 20 jaar dienstdeden met zowel blokremmen als schijfremmen. Dat is door de Inspectie Verkeer en Waterstaat "uitsluitend op het HSL-tracé" toegestaan. Als straks treinen op doorreis via de HSL willen rijden, of de huidige Fyra-treinen door willen via ander spoor, is steeds een pitstop nodig om remmen aan en uit te zetten.

Verder gelden op het HSL-tracé strikt de regels van de Europese geluidsnormen voor individuele treinen (TSI). Het ministerie zei eerder over de oude Fyra-treinen dat als die nieuwer zouden zijn, ze niet in de uitzonderingspositie zouden vallen (teveel herrie), en ze "niet zo zouden rijden zoals ze rijden". Andere treinen op de HSL vallen natuurlijk ook onder die afspraak.

Tenslotte is er de afspraak dat de totale geluidsproductie van de dienstregeling op de HSL gemiddeld niet meer bedraagt dan 57 dB(A). De rechter zei vorig jaar tijdens een rechtszaak de minister aan zijn woord te zullen houden.

Kortom, met de schadeclaim van Arriva, en alle beperkingen op de inzetbaarheid van treinen op het spoor, is het maar de vraag hoeveel de Rijksoverheid kan winnen met het inpassen van de HSL in het hoofdspoornet. Het aan de laars lappen van alle regels geeft alleen tijdelijk uitstel, omdat uiteindelijk de omwonenden aan het langste eind trekken. Er zijn immers allemaal woningen neergezet de afgelopen tien jaar, uitgaande van de regels en afspraken die zijn vastgelegd bij de bouw. Het afkopen van die omwonenden, extra isoleren van woningen, schadevergoedingen voor het niet meer kunnen gebruiken van tuinen en buitenruimten, concentratieverlies van leerlingen op scholen naast de HSL, omzetverlies in winkels en bedrijven langs de HSL, enz. kan de schadevergoeding aan Arriva nog overstijgen.

***Update 3/8: in de NRC van vandaag staat een artikel met dezelfde strekking als de twee online artikelen van gisteren en vandaag. Er staat nog iets bij, een verwijzing naar een plan van Arriva en nog twee andere vervoersbedrijven om het hele hoofdrailnet in handen te krijgen. Dat stond op 10 februari 2011 als Opinie-artikel in de NRC. In een reactie op 14 februari reageert de NS, en heeft daar wel een terecht verwijt. Dat ook nu slaat op de berichtgeving.

Voor een goed begrip van de situatie lijkt het mij nuttig enkele citaten weer te geven: "Drie directieleden van de spoorvervoerders Arriva, Connexxion en Veolia [...] beweren als een kleine David beter en goedkoper treinen te kunnen laten rijden. Deze Davidjes zijn vermomde Goliaths. Ze lijken veel kleiner dan ze in werkelijkheid zijn. Niet vermeld wordt dat Arriva in handen is van Deutsche Bahn (DB). DB, eigendom van de Duitse staat, is het grootste spoorbedrijf ter wereld en monopolist in Duitsland met een jaaromzet van ruim 30 miljard euro. De andere twee vervoerders, Connexxion en Veolia, zullen binnenkort fuseren. Samen worden ze wereldleider in stad- en streekvervoer, met een jaaromzet van ruim 8miljard euro en een dominante positie in Frankrijk. Dit bedrijf is voor een groot deel in handen van de Franse staat. Zowel DB als Connexxion/Veolia zijn agressief op zoek naar nieuwe markten om hun machtsbasis te versterken. Vergeleken bij deze grote partijen is NS een kleine speler in de Europese markt, met een jaarlijkse omzet van ruim 3 miljard euro."

 

Dit artikel overgenomen van "Politiek Aktief" door Joost Smits. zie ook website artikel05 juli 2011: Bericht aan Landelijke pers als reactie op brief van Minister

5 juli 2011

 

 

Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over geluidsoverlast HSL in Lansingerland

 

Minister Schultz-van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over het feit dat geluidsnormen voor de Hoge Snelheidslijn (HSL) in Lansingerland niet worden overschreden. Dit stelt de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL vandaag in een verklaring naar aanleiding van een recente brief van de minister aan de Tweede Kamer.

 

In deze brief maakt de minister geen melding van het feit, dat de resultaten van de geluidsmetingen, uitgevoerd door TNO in opdracht van het ministerie, na bijgestelde metingen door DCMR Milieudienst Rijnmond, hoger uitvallen dan in het TNO-rapport van januari 2011 vermeld staan. Volgens de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL is het departement niet van plan dit geluidsrapport bij te stellen. Dit ondanks de nieuwe feiten.

 

De HSL loopt in de gemeente Lansingerland dwars door de drie dorpskernen. Begin 2011 zijn door TNO geluidsmetingen gedaan langs de HSL in de provincie Zuid-Holland. Dit geluidsonderzoek werd uitgevoerd vanwege aanhoudende klachten van bewoners over geluidsoverlast. Minister Schultz-van Haegen heeft daarover de Tweede Kamer recent gerapporteerd.

 

Uit een nadere analyse van TNO en DCMR Milieudienst Rijnmond, welke laatste in opdracht van de gemeente Lansingerland werkt, blijkt echter dat de meetcijfers anders moeten worden uitgelegd. De toevallige windrichting heeft namelijk het eerdere resultaat te positief beïnvloed, zo blijkt nu. (zie onze nieuwsbrief met notitie van overleg op Ministerie, waarbij aan tafel onze adviseur Hr. Willem Bos)

 

Volgens de Stichting Stop Geluidsoverlast wil het departement echter het rapport van TNO niet in deze zin aanpassen. Woordvoerder Rob van der Ouderaa van de stichting: ‘Het ligt blijkbaar gevoelig om de Tweede Kamer te melden dat de feiten toch duidelijk anders liggen, dan eerst aan het parlement gerapporteerd was. De geluidsbelasting wordt dit jaar, net als het vorige jaar, op basis van de nieuwe meetgegevens naar verwachting alweer overschreden.’

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

 

Nadere informatie bij:

 

Rob van der Ouderaa, pl.verv. voorzitter Stichting Stop Geluidsoverlast HSL,

Joop Anker, lid bestuur Stichting Stop Geluidsoverlast HSL,


 

27 juni 2011: Bericht van Stichting Stop Geluidsoverlast HSL aan Landelijke pers van heden middag.

Persbericht:

 

MINISTERIE WEIGERT AANPASSING TNO-RAPPORT HSLGELUID

 

De resultaten van de TNO-geluidmetingen van de Hoge Snelheids Lijn (HSL) van begin 2011 worden te rooskleurig voorgesteld. Dat is vast komen te staan tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Infrastructuur en Milieu op 22 juni in Den Haag. Daarbij waren aanwezig vertegenwoordigers van TNO, DCMR, het ministerie, de gemeente Lansingerland en de stichting Stop Geluidsoverlast HSL.

 

Het bewuste TNO rapport met deze meetresultaten is enkele maanden geleden door de Minister naar de Tweede Kamer verzonden. Met als belangrijkste boodschap dat geen overschrijding van de geluidsbelasting door de HSL in 2011 in Lansingerland zal optreden.

Maar wat is feitelijk aan de hand. Twee gerenommeerde akoestische bureaus -TNO in opdracht van het Ministerie en DCMR in opdracht van de gemeente Lansingerland– deden metingen naar het geluid van de Thalys aan dezelfde woningen. TNO rapporteert echter resultaten die beduidend lager uitkomen dan de bevindingen van DCMR. De oorzaak van dit significante verschil in meetresultaat tussen beide onderzoeksbureaus is nu duidelijk geworden. TNO en DCMR blijken bij een verschillende windrichting gemeten te hebben. Voor Lansingerland betekent dat gegeven een cruciaal verschil, omdat de geluidsschermen niet langs de gehele spoorbaan lopen. Met als gevolg dat het treingeluid bij de TNO meting is tegengehouden door het geluidsscherm en bij de DCMR meting met een andere windrichting was dat niet het geval. Het spreekt voor zich dat bij metingen achter een geluidsscherm het aantal decibellen lager zal zijn. Hierdoor is sprake van een meting door TNO die nu juist geen recht doet aan de feitelijke situatie!

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu weigert echter, zo bleek uit het gesprek op het departement, het TNO rapport bij te stellen om daarmee de reële situatie weer te geven. De argumentatie is dat de Minister het problematisch vindt, aan de Tweede Kamer te moeten melden dat de meetresultaten bij nader inzien niet de werkelijke geluidsbelasting weergeven. 

Volgens de Reken- en Meetvoorschriften voor spoorweglawaai was de geluidsmeting onder deze verschillende windrichtingen weliswaar toegestaan, maar verzuimde TNO te constateren dat de geluidsschermen in Lansingerland niet langs de gehele spoorbaan doorlopen. Deze situatie leidt daarom tot een conclusie, die voor wat de TNO meting betreft, een te rooskleurig beeld geeft.

De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL geeft de Minister van Infrastructuur en Milieu nadrukkelijk in overweging de aanpassingen in de rapportage wel op te nemen. Dit klemt temeer daar het ministerie zelf heeft berekend dat het HSL geluid in het jaar 2011 slechts 0,3 dB onder de wettelijke grenswaarde uitkomt. De terechte verhoging van het meetresultaat zal namelijk aantonen dat de geluidsbelasting in 2011 op basis van de huidige dienstregeling overschreden wordt.

Met de meetresultaten van TNO en DCMR in de hand kan volgens de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL nu geconstateerd worden dat ook vorig jaar al een overschrijding van de geluidsbelasting heeft plaatsgevonden.

De Stichting vindt dat er nog dit jaar maatregelen genomen moeten worden om de geluidsoverlast structureel te verminderen.

Sinds 2008 ervaren de bewoners van Lansingerland indringende en toenemende geluidsoverlast. Dit terwijl er minder treinen rijden dan oorspronkelijk gepland, die bovendien nog langzamer rijden dan de 300 km per uur die bedoeld was. Duidelijk is dat de geluidsschermen en de halfverdiepte bak niet effectief zijn.

Als de geluidsreducerende voorzieningen aangebracht zouden zijn, zoals toegezegd, had de bevolking al deze jaren niet deze overlast behoeven te ervaren. En zonder maatregelen wordt het de komende jaren alleen maar erger, als de treinen nog vaker en nog harder gaan rijden.


Commentaar van het bestuur:
Als de overheid de klachten van haar burgers serieus zegt te nemen begrijpt De Stichting niet waarom er na bijna 2 jaar niet met veel meer daadkracht passende maatregelen zijn genomen om deze structurele geluidsoverlast te beteugelen.

20 juni 2011: Hierbij antwoorden Minister op de belangrijkste vragen 28e Voortgangsrapportage HSL ZUID.

 

Zie hiervoor de pagina: Nieuwsbrief.


 

17 juni 2011: Laatste ontwikkelingen deze week 

Beste medestrijders,

 

Er zijn weer wat ontwikkelingen te melden in onze strijd tegen de geluidsterreur van de HSL! Kijkt u vooral via de link naar de uitgebreide informatie. Klik op: http://www.stopherriehsl.nl  

 

Succes bij ingediende Bezwaarschrift tegen ontheffing slijpwerkzaamheden!

Op 6 juni jl. heeft het College de bezwaren van onder andere Stichting Stop Herrie HSL (CDA heeft ook bezwaar aangetekend) tegen de ontheffing voor het verrichten van slijpwerkzaamheden aan het HSL-zuidspoor gedeeltelijk gegrond verklaard! Een niet onbelangrijk succes. Aan de te verrichten slijpwerkzaamheden is nu een flink aantal voorwaarden verbonden, zoals de verplichting bewoners tijdig (14 dagen van te voren) te informeren over de nachtelijke werkzaamheden. Ook is het aantal slijpwerkzaamheden gemaximeerd tot 10 per jaar. Kortom, Prorail kan nu niet meer zomaar een beetje zijn gang gaan en de Gemeente ziet er op toe dat zij zich hieraan houden!  

 

Uitspraak Raad van State

We berichtten u al eerder hierover. Zie ons laatste nieuws op de website www.stopherriehsl.nl

 

Vragen Tweede Kamer aan de Minister

Aan de minister zijn 82 vragen gesteld over het HSL-dossier naar aanleiding van de 28e voortgangsrapportage HSL-zuid. Er zitten een aantal pittige vragen bij. Oordeelt uzelf! Deze vragen moeten een dezer dagen zijn beantwoord, streefdatum was 15 juni. Zodra hier meer over bekend is informeren wij u. Zie alle vragen op onze website bij het onderwerp "Nieuwsbrief" ! http://www.stopherriehsl.nl/nieuwsbrief.html

 

Overleg met de Gemeente

In het reguliere overleg met de Gemeente over de geluidshinder van deze week, waaronder het HSL-dossier, zijn recent de uitkomsten van de geluidsmetingen van TNO aan de orde geweest. In combinatie met de metingen die door DCMR eerder werden verricht heeft dit een stevige discussie geleid over de wijze waarop de metingen dienen te worden geïnterpreteerd. Deze discussie heeft ertoe geleid dat deze maand nog een vervolgoverleg  met deskundigen op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zal plaats vinden, ten einde tot een definitieve conclusie over de uitkomsten te komen. We zien met enige spanning de uitkomsten van deze discussie tegemoet! 

 

Bezoek Kamerfractie

De gemeenteraad heeft in een motie het college van B&W opgedragen om de vaste Kamercommissie voor de HSL problematiek uit te nodigen naar Lansingerland te komen. Uit lokale politieke bron hebben wij nu vernomen dat de Vaste Kamercommissie geen gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging van Lansingerland.

Ieder commissie of 2de Kamerlid is wel vrij om hier te komen, maar de commissie in zijn geheel komt niet. In verband met de voortdurende problematiek van de HSL geluidshinder is er geregeld  belangstelling voor de geluidsproblematiek van Langsingerland. Deze week nog is daar door RTV Rijnmond veel aandacht aan besteed met twee interviews; een met de Heer Charlie Aptroot woordvoerder in de 2de Kamer voor Verkeer en Vervoer en Mevr. Edith Bal-Verbeek beiden van de VVD.

Zie links:

http://www.rtvrijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjuni%2FRijk%20moet%20geluidsoverlast%20Lansingerland%20aanpakken

 

 

http://www.rtvrijnmond.nl/Homepage/Nieuws Laatste nieuws

 

http://www.rtvrijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2011%2Fjuni%2FKamerlid%20wil%20actie%20bij%20geluidsoverlast%20Lansingerland

  

Donaties

Het Bestuur van de Stichting Stop Herrie HSL is u zeer erkentelijk voor de donaties van de afgelopen periode. Na onze oproep van de vorige keer is daar in ruime mate gehoor aan gegeven. Voor degenen die de vorige oproep niet hebben opgemerkt geven we voor alle zekerheid nog even de gegevens door;  Ons bankrekeningnummer is 654365113 t.n.v. Stichting Stop Herrie HSL.

 

Beneluxlijn

Zoals bekend wordt overwogen de  Beneluxlijn, dit is de treinverbinding van Amsterdam naar Brussel (voormalige Thalys) op te heffen. Onder het motto, hoe minder concurrentie hoe beter voor de noodlijdenden HSL. Een nieuwe krampachtige poging om de HSL van de ondergang te redden. De Stichting Rover heeft een petitie opgesteld om deze lijn te behouden. Aangezien deze lijn dus de concurrent is van de HSL is het van belang dat we deze petitie steunen voor het behoud hiervan. Wij sluiten ons daarbij graag aan.
Als de Beneluxtrein vervalt zullen we meer passagiers met de HSL kunnen verwachten en meer treinen op de dienstregeling!

hier is de link naar de petitie: http://www.reizigersprotest.nl/

en kies vervolgens Beneluxtrein

 

Invullen dus!

 

2 juni 2011: Uitspraak Raad van State beroepsschrift Gemeente Lansigerland op 1 juni

Op 1 juni 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak van het bezwaarschrift dat de gemeente Lansingerland had neergelegd bij dit hoogste rechtsorgaan. De RvS heeft het bezwaar ongegrond verklaard.

 

Lees: http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/actuele_uitspraken/hoofdzaken/zoekresultaat/?zoeken_veld=&verdict_id=A6dl5Rm9sso%3D

 

De uitspraak bevestigt de leemte in de wetgeving die geen ruimte biedt voor het handhaven door welke instantie dan ook van het Geluidsniveau voor spoorweglawaai.

We trekken een rechte lijn van A naar B dwars door een mooie groene gemeente en leggen daarlangs een spoorlijn waarvoor we met ingewikelde formules bepalen hoeveel lawaai die zal gaan veroorzaken bij de bewoners. Als het allemaal acheraf wat uit de hand gelopen blijkt te zijn door fouten gemaakt door knappe ingenieurs en constructeurs en de hele lijn een herrieput blijkt te zijn halen we de schouders op en zeggen dat het allemaal goed bedoeld was maar iets anders is uitgepakt in de praktijk. Nu het eenmaal op zijn plek ligt hoeven we wettelijk geen vinger meer uit te steken.

De bewoners zijn vogelvrij verklaard voor de HSL herrie terreur en Nederland ontbeert een HSL politie. Geen gezag hoeft op te treden wanneer de wettelijke normen worden overschreden. De Minister, Prorail, HSA combinatie, Provincie gaan weer lekker slapen.

De Stichting is geweldig teleurgesteld in deze stellingname en gaat de politiek bestoken met vragen hoe deze miststanden in de Wet Geluidhinder getolereerd kunnen blijven. Let maar op de overschrijding die er aan zit te komen! 

  

26 april 2011: Grote mate van overlast en irritatie door HSL lawaai nu het mooi is om buiten te zijn

In grote delen van Lansingerland wordt het buitenleven en leven binnen met de ramen open met regelmatige tussenpozen bruut verstoord door de enorme herrie van het "pseudo" halfbakken HSL treinmaterieel. Het houdt niet op, maar wij zijn ook niet van plan op te houden met actie voeren tegen deze afschuwelijk planologische blunder door onze mooie dorpen.

Wij vragen u om te klagen bij prorail want dan kan ons geluid ook op het ministerie van I&M worden gehoord.

 

http://www.prorail.nl/Publiek/Infraprojecten/HSLZuid/Pages/Home.aspx
  

04 april 2011: Werkbezoek van de Commissaris van de Koningin aan Lansingerland op 31/3

Op donderdagmiddag om ca. 16:00 uur heeft een ronde tafel gesprek plaats gevonden in aanwezigheid van de Burgemeester en vertegenwoordigers van diverse groeperingen in Lansingerland. Van de voorzitter van het gezamenlijke bedrijfsleven tot de directeur van het Zwembad en zo meer. De Stichting StopGeluidshinderHSL werd vertegenwoordigd door de vice voorzitter, een enigszins vreemde eend in de bijt. De teneur van het onderhoud was gematigd positief omdat de meeste groeperingen een positieve boodschap wilden meegeven.
De Stichting was minder positief en heeft bij monde van de vice voorzitter betoogd dat het  goed voorstelbaar is  dat op dit moment geen "stenen meer kunnen worden gestapeld", omdat toekomstige bewoners worden afgeschrikt door de lawaai problematiek. Met het stapelen van stenen wordt de uitbreiding van de gemeente wordt getypeerd waarvan de CvK en de Burgemeester het zeer betreuren dat deze uitbreiding trager gaat dan verwacht.
Wij hebben aangegeven dat we elkaar moeten zoeken in samenwerking van verbetering van het woonklimaat want dat met de diverse dossiers over geluidhinder een te grote hypotheek ligt op de verdere ontwikkeling van Langsingerland en haar gemeentes. (Nieuwste bron van overlast wordt nu de Zoro buslijn)
De CvK gaf een dat de hele ontwikkeling van de HSL een democratisch genomen beslissing is die daarmee legitiem is en een voldongen feit. De vice vorzitter merkte antwoordde daarop dat grote groepen bewoners grote hinder ondervinden en dat dit moet worden aangepakt.
De burgemeester viel bij door te zeggen dat samen met de Stichting al stappen in de goede richting zijn gezet, zoals aanpassingen aan TRAXX materieel, slijpen van het spoor en juridische stappen richting centrale overheid over handhaving van de geluidsnorm. De gemeente zet zich in om de handhaving duidelijk te krijgen en hiervoor een verantwoordelijke partij aangewezen te krijgen bij de overheid.
Aangegeven werd dat we nog helemaal niet de eindsituatie kennen en dat dit nog veel verassingen met zich mee kan brengen. Tevens is voor het voetlicht gebracht dat de verdiepte bak niet voldoet en afwijkt van het originele bestek.

De CvK gaf aan de de provincie niet een partij is die vanzelfsprekend direct bij de discussies over de HSL betrokken is, maar hij zegde toe de ontwikkelingen nauwlettend te zullen volgen. 

 

Tevens heeft in een overleg met de lokale fracties van de politieke partijen het CDA bij monde van Mw. Claudia Fü´╗┐ss de CvK ook op de geluidsproblematiek gewezen.

zie hiervoor ook de link naar website:


http://www.cda.nl/Lansingerland/Actueel/Nieuws/2011/4/13/Bouwpakket_vliegveld_als_symbool_voor_geluidsoverlast_in_Lansingerland.aspx

 

13 maart 2011 Twijfel aan metingen TNO
Het onlangs verschenen rapport van TNO laat zien dat er forse verschillen zitten tussen de metingen van TNO en de al eerder door DCMR gemeten waarden voor Lansingerland.

De Stichting zet vraagtekens bij het TNO rapport en gaat dit  binnenkort samen met de Gemeente en de DCMR bespreken.  Aangezien het Ministerie zegt dat er op een haar na geen overschrijding van de geluidruimte is  in Lansingerland in 2011(beetje voorbarig, want aan de kant van Bergschenhoek is  nog steeds niet gemeten) kan een paar DB meer  al een groot verschil maken en zou er eventueel al in 2011 sprake kunnen zijn van overschrijding van de wettelijke norm!!

En dus zouden er al eerder maatregelen genomen moeten worden!


6 maart 2011: Rechtsbijstandsactie

Rechtsbijstandsactie

Binnen ons samenwerkingsverband met de stichting Geen Gehoor ondersteunen wij de collectieve rechtsbijstandsactie tegen de geluidsoverlast van de HSL en de daarop rijdende treinen. Op dit moment hebben reeds zo'n 100 mensen hun rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld. De case is door alle verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering dan kunt u deze in schakelen en melden dat u zich wilt aansluiten bij de collectieve actie van de stichting Geen Gehoor. U kunt de verzekeringsmaatschappij melden dat er sprake is van een onrechtmatige daad waardoor u schade kunt gaan lijden in immaterieel (gezondheid) en materieel opzicht (waardedaling woning). De case richt zich op het gegeven dat de dienstregeling uit het Tracébesluit zonder afdoende maatregelen zoals het optimaliseren van de geluidswering en het terugbrengen van de geplande snelheden nooit gereden zal kunnen worden. Berekend is reeds dat de uiteindelijke dienstregeling slechts voor 50% gereden zal kunnen worden zonder de wettelijke normen te overschrijden. Aanmelden kan met bovenstaande tekst bij uw verzekeringsmaatschappij. Mail svp een cc van uw aanmelding aan: geengehoor@geengehoorhsl.nl

Voor hulp en/of telefonische informatie: Hein Schildt, 071 – 513 50 00.


26 februari 2011:  Presentatie TNO rapport ministerie I & M


Commentaar:
1)      De geluidwerende schermen langs het tracé in Lansingerland voldoen niet.

2)      Het rapport van DCMR (2010) blijkt weer in genade aangenomen te zijn. Vorig jaar tijdens kort geding door Ministerie afgewezen!

3)      In Lansingerland slechts gemeten op Berkelse weg en Bachplein.  Op plaatsen met grootste geluidhinder (Parkzoom en Kwelderplantsoen) niet gemeten.

4)      In 2011 zit geluidhinder langs gehele tracé in Lansingerland op de grens.

5)      In 2012 zal geluidhinder door meer treinen met hogere snelheid (tot maximaal 300 km/uur) worden overschreden.

6)      De door TNO gemeten piekgeluiden van zowel de Thalys als de Ansaldo 250 zijn strijdig met de Europese regelgeving.

 

Ondanks deze feiten wil het ministerie niet werken aan oplossingen, maar wil weer wachten en opnieuw meten in het najaar. Dit betekent weer een hele zomer in de herrie zitten!19
februari 2011: TNO HSL meetresultaten

Via onderstaande link de kersverse brief van de Minister + resultaten onderzoeken TNO:


http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/16/geluidmetingen-lansingerland-en-hogesnelheidsmaterieel.html


Het bestuur is voor donderdag 24 februari uitgenodigd om een toelichting op het TNO onderzoeksrapport bij te wonen door de beleidsambetenaar voor het HSL  dossier van het ministerie van I en M.


Commentaar:

Onze eerste bevindingen zijn als volgt:

1) Het ziet er naar uit dat de dienstregeling aan het einde van dit jaar niet gereden kan worden zonder overschrijding van de geluidsnorm uit het tracebesluit.

Hiervoor staan in november 2011 nieuwe metingen gepland, maar als alle gegevens nu bekend zijn waarom dan pas verder meten  aan het einde van dit jaar? Het wordt gewoon nu tijd voor maatregelen.
 
2) TNO constateert wederom dat de schermen bij Lansingerland niet deugen, dat wisten wij ook al 1,5 jaar! Ook dit willen ze nog eens rustig verder gaan uitzoeken terwijl wij al die tijd in de herrie blijven zitten!
 
3) Berekeningen omtrent de gemiddelde geluidswaarden ontbreken volledig in dit rapport en de begeleidende brief. De minister schrijft dat de geluidsruimte van 2010 en 2011 niet zijn of worden overschreden, maar dat wordt op geen enkele wijze onderbouwd.


4) Aangetoond is nu weer dat alle woningen  aan de westzijde van het HSL Tracé (kant van Berkel en Rodenrijs) ongelofelijk hoge piekgeluiden ondervinden   (80 tot 83dB). Of het nu uiteindelijk resulteert in 56 ,57 of 58 dBA. het blijft de leefbaarheid glashard aantasten.


5) Het eerdere DCMR meetrapport blijkt nu als referentie van waarde te zijn.

18 februari 2011: Testritten HSL


Bron Prorail

Nachtelijke testritten V250 tussen Rotterdam en Belgische grens

Geplaatst: 18 februari 2011

In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 februari 2011 rijdt NS Hispeed tijdens de nachtelijke uren testritten op het zuidelijke deel van de Hogesnelheidslijn (HSL) tussen Rotterdam en de Belgische grens. Deze testritten worden uitgevoerd met een treinstel van het type V250 (treintype dat in de toekomst onder de productnaam Fyra zal gaan rijden op de HSL) en de maximale snelheid tussen Rotterdam en de Belgische grens kan daarbij oplopen tot 250 km/u. Tijdens de testen worden diverse technische aspecten en procedures getest.

Nacht

Tijd

Zaterdag 19 op zondag 20 februari                                    

22.00 uur - 07.00 uurTestritten Fyra tussen Rotterdam en Breda

Geplaatst: 8 februari 2011

Vanaf maandag 4 april wordt de huidige dienstregeling van de Fyra doorgetrokken van en naar station Breda. Daarmee wordt de commerciële dienstregeling op de Hogesnelheidslijn (HSL) uitgebreid en ontstaat twee keer per uur een doorgaande verbinding tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda. Hiermee wordt Breda aangesloten op de infrastructuur van de HSL.

In aanloop naar de uitbereiding van de dienstregeling van de Fyra rijdt NS Hispeed op dinsdag 8, woensdag 9, donderdag 10 en zaterdag 12 februari twee keer per uur een proefbedrijf tussen Rotterdam en Breda. Ook in de periode van maandag 21 tot en met zondag 27 februari wordt tijdens een volledige week een duurproef gehouden. Deze extra ritten vormen de praktijktest van de dienstregeling zoals deze vanaf maandag 4 april uitgevoerd wordt. Tijdens deze testen wordt er gekeken naar de robuustheid van de dienstregeling en de gehele logistieke keten.

Kijk voor meer informatie over de uitbereiding van de Fyra vanaf maandag 4 april ook op http://www.nshispeed.nl/nl/fyra/routes

N.B.: Na telefonisch overleg met de voorlichting van Prorail is ons medegedeeld dat in week 7 en 8 geen testritten door Lansingerland zullen worden uitgevoerd.


Commentaar

STIK MAAR, LANSINGERLAND


Rijden maar met die HSL, daar worden wij als Nederland toch beter van. Dagblad Trouw meldde dat zeer recent in een hoofdredactioneel commentaar. Vorige week gaf ook NRC Handelsblad ruimte aan een Delftse gepensioneerde wetenschapper.


Hij filosofeerde er vrij op los. De gigantische budgetproblemen bij High Speed Alliance zijn heus wel oplosbaar. Lijntjes doortrekken, snelheden op 200 km of wat lager houden, een knooppuntje hier of daar erbij. En dan maar gaan met de HSL banaan. Aan het eind van jarenlange astronomische verliezen gloort zo ooit de hoop op rendement, hoopt de geleerde


De kwaliteitskranten repten in géén van hun analyses over een sprankje zorg over het leefklimaat in Lansingerland en andere woonkernen dichtbij deze razendsnelle moderniteit. Probeer hiervoor met droge ogen in werkelijkheid te zien hoe het HSL-litteken Lansingerland doorscheurt. Nog lastiger wordt het als nieuwsgierige aspirant-kopers en aspirant-huurders zich oriënteren op dit strategisch gelegen gebied. De gemeentelijke voorlichting is positief over het wonen in de luwte van de randstad. De grote projectborden juichen over het groene paradijs Lansingerland.


Inderdaad, er zijn nog restanten van het ooit landelijke gebied. Maar mensen moeten er snel bij zijn. Straks is het te laat. In dit tempo wordt het hier binnen tien jaar Jakkerland. Fijn voor snel vervoer in alle varianten: vliegen, rijden en razen per HSL. De groene luwtes worden wanhopige buffertjes in de grote golf van vernieuwende mobiliteit.


In de voorlichting van ProRail gaat het over dienstregelingen, proefritten, intensivering, democratisch vastgelegde principes en meestal totaal negeren van klachten van bewoners. Voorlichters lijken daar ‘dempers'.

Voor toekomstige herrie wordt vriendelijk doch beslist verwezen naar de website met nieuwe aankondigingen. Kenmerk van deze berichten: meer, vaker en sneller.


Uiteraard, dit zijn problemen van de vooruitgang. Wellicht luxeproblemen, die de belastingbetaler overigens al veel geld hebben gekost. Toch mag burgerparticipatie, waar bestuurders hoog van opgeven, in dit dossier wel extra betekenis krijgen. Tot die tijd strijdt de stichting tegen de HSL herrieoverlast. Tot dan wil de stichting stimuleren dat er afdoende maatregelen komen tegen de razende HSL.
 

03 februari 2011: HSL leaks, gaat de beerput open??

Mc Kinseyrapport, compleet met deel dat niet naar de Tweede  Kamer werd gestuurd. Nu op politiekactief.net zie,

http://www.politiekactief.net/artikelen/110202mckinsey.shtml 


PolitiekActief.Net - Vernietigend rapport McKinsey over HSL online 

http://www.politiekactief.net02 februari 2011: Minister negeert leefklimaat Lansingerland
De reiziger en de belastingbetaler wegen voor minister Schultz- van Haegen van Infrastructuur en Milieu zwaar. Zij schrijft dat recent in een brief aan de Tweede Kamer over de Business Case HSA. Op dinsdag 1 februari jl. was er een Tweede Kameroverleg over de alarmerende financiële positie van de exploitant van de HSL-lijn.

 

 

Verlies

Kamerleden toonden zich geschrokken. Bezorgdheden werden uitgewisseld, suggesties gedaan en nader onderzoek uit kasten getrokken. De PvdA wees nog eens op een oude, nog niet openbaar gemaakte, eigen analyse uit 2005. Andere politici stelden indringende vragen of spraken over een ‘hoofdpijndossier’. De minister denkt dus bij toekomstige oplossingen vooral aan reizigers en belastingbetalers. De lijn is al vanaf het begin zwaar verlies lijdend. Geen verrassing, want ook de (bewoners)groep Noordrand Berkel en Rodenrijs rekende al in 1994 haarfijn, uit dat de supersnelle lijn onrendabel zou zijn. Ook toen onderstreepten de bewoners diepe bezorgdheid over het leefklimaat in deze regio. De geschiedenis leert helaas dat zij toen roepende waren in een woestijn van onverschilligheid.

 

Geldzaken

Inmiddels dendert de herrie van de Fyra treinen frequent huizen en tuinen binnen. Straks twaalf razende supertreinen met snelheden van 300 km. door onze woonkernen. Bitter om dan de collectieve opwinding te lezen en te horen over de bizarre verliezen op de HSL- lijn. Dit terwijl voor duizenden het leefklimaat van woonkernen uiteindelijk op het spel staat. De Rijksoverheid heeft de onterecht verwachte winsten al stevig in begrotingen geboekt. Elke oplossing om een dreigend failliet af te wenden kost uiteindelijk de belastingbetaler geld, zo zeiden diverse Kamerleden in het debat met de minister. De belangen van belastingbetalers in Lansingerland wegen blijkbaar stukken minder zwaar. Hun zorgen over geluidsoverlast verzuipen in politiek en beheersmatig gesteun over geld en verliezen. De zorgen van bewoners worden achteloos, als een stukje gebruikte kauwgom onder de overlegtafels geplakt.

 

Leefklimaat

Winst, rendement, verkoop, marketing, of uit de kosten komen. Daar gaat het blijkbaar om. Niet om uw wonen in de luwte van de randstad. Peperdure bureaus gaan rekenen en oplossingen bedenken voor de minister. De Tweede Kamer controleert, zucht, steunt en spreekt. Alle fracties ontvingen dan ook recent de bezwaren van de Stichting stop Geluidhinder HSL tegen de herrie. Het bestuur deed een voorstel om een variant zonder binnenlandse Fyra treinen, die de meeste herrie veroorzaken, te laten doorrekenen. Samen met onze plaatselijke bestuurders blijft verzet tegen de aantasting van het leef- en woonklimaat geboden. Geldproblemen bij de vervoerders zijn nog geen rustgevende oplossing voor herrieproblemen, helaas. De HSL is de vooruitgang. De herrie nu en straks wellicht het goederenvervoer in de nacht, brengen Lansingerland vooral achteruitgang in wonen en werken.

 

Blunder

Politici mogen wel verder kijken dan Business Cases op zich. Vaststellen dat wij in een bizar HSL-dossier zijn terecht gekomen, is mooi. Nog beter is het om de moed te tonen deze planologische blunder om te buigen naar aanvaardbare en bruikbare vooruitgang in vervoer. Goed voor alle betrokkenen. Goed voor alle belastingbetalers. Dus zeker voor bewoners van Lansingerland.
31 januari 2011: bericht van nieuw bestuur


Uitbater Fyra in financiële problemen

Novum − 31/01/11, 19:40
© ANP

AMSTERDAM - High Speed Alliance, de eigenaar van de Fyra, zit in de financiële problemen. Er is nog geen sprake van acuut faillissementsgevaar, maar minister van Verkeer en Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) vindt 'gezien de ernst van de situatie' actie van haar kant noodzakelijk.

Dat schrijft de minister maandag in een brief aan de Tweede Kamer.
Sinds september 2009 rijdt High Speed Alliance (HSA) met passagiers over de HSL-Zuid, de voor hoge snelheden geschikte spoorlijn die Schiphol met Antwerpen verbindt via Rotterdam en Breda.

Lagere omzet
De verwachte omzet ligt echter significant lager dan van tevoren geraamd, vooral door lagere reizigersaantallen. Op het traject zijn er ook parallelle reismogelijkheden op het gewone spoor.  

De minister schrijft in haar brief alle baat te hebben bij een oplossing. Ze hoopt hier met HSA, waarvan KLM en de NS aandeelhouders zijn, uit te komen. 'Dat is niet alleen met het oog op de investering in de aanleg van de HSL-Zuid maar vooral ook met het oog op het product voor de reizigers.'

Lagere tarieven
De tarieven voor de shuttletrein Fyra worden vanaf dinsdag verlaagd. Zo gaat de toeslag voor twintig minuten tijdwinst van Schiphol naar Rotterdam voor de Fyra omlaag van 6 naar 2,10 euro. De nieuwe tarieven gelden tot 1 juli 2011.

Commentaar:

Weg met de HSA het rammelt aan alle kanten, herrie en financieel een puinhoop. Wat een slechte managers die met open ogen in zo een van te voren te voorziene verlies gevende business stappen.


27 januari 2011: bericht van nieuw bestuur


Op 25 januari 2011 heeft de HSL begeleidings commissie vergaderd met onder meer wethouder den Uil. De gemeente  deelde mee dat de TNO metingen aan de Berkelse kant zijn uitgevoerd en een rapport hierover door de minister naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Willem Bos, externe deskundige, die voor de stichting aanwezig was heeft aangegeven dat hij ook in dit rapport zou willen zien hoe de totale situatie over 2010 voor wat betreft de geluidbelasting uitkomt. Volgens de gemeente wordt mogelijk alleen vooruit gekeken naar 2011 en latere jaren.

 

Verder heeft de Stichting een bezwaarschrift ingediend tegen het verstrekken van een vergunning voor het uitvoeren van nachtelijke slijpwerkzaamheden aan de HSL-rails. Het slijpwerk mag tot 60 dBA lawaai maken midden in de nacht. Ook is  geheel onduidelijk wat het slijpprogramma inhoudt, ofwel hoe vaak dit per jaar gaat plaatsvinden en voor hoe lang.

 

Ten slotte heeft het Stichtingsbestuur kenbaar gemaakt dat het de opvatting van de gemeente over de conclusie van het GGD rapport niet deelt. Wij zijn van mening, dat de zaak veel te licht wordt opgevat. Men moet serieus rekening houden met gezondheidsklachten op termijn wanneer het HSL spoor volledig wordt benut.NS probeert Fyra met lagere tarieven wel vol te krijgen

ANP − 24/01/11, 16:24

UTRECHT - NS Hispeed verlaagt met ingang van 1 februari de toeslagen voor de hogesnelheidsdienst Fyra tussen Schiphol en Rotterdam, in een poging meer reizigers de trein in te krijgen. Als het aantal reizigers na de korting substantieel toeneemt, is de kans groot dat de tarieven voortaan lager blijven. Dat heeft NS Hispeed maandag bekendgemaakt.

In eerste instantie geldt de verlaging voor de periode van 1 februari tot 1 juli. 'De komende vijf maanden zullen wij de bezetting op Fyra nauwlettend volgen', zei commercieel directeur Maarten Spaargaren. Als de bezetting verbetert, lijkt het logisch dat de prijzen lager blijven. Een enkele reis Rotterdam Schiphol kost nu nog 16,70 euro, vanaf volgende week dinsdag is dat 12,80 euro.

Commentaar: 

Pas in 2024 verwacht exploitant Hispeed winst te maken op de HSL-lijn. Deze mededeling kwam een maand geleden. Nationaal hoongelach werd verwacht. Maar akelig stil bleef het in de media. Tot verbijstering van bewoners in Lansingerland. Fyra herriebakken denderen nog elke dag dwars door de woonkernen. Een handvol reizigers krijgt zo een kwartiertje tijdwinst.

 

De hoge prijzen lijken een drempel voor de HSL-lijn. Dan de prijzen maar omlaag. Terwijl er al gigantische verliezen bestaan. Dat meldden media regelmatig. Dit budgettair volkomen uit de hand gelopen HSL-project is ook een planologische blunder. Straks twaalf treinen per uur, die met ongekende snelheden van 300 km. dwars door dorpen razen. Met geluidschermpjes op formaat Madurodam. En ook nog eens dicht langs woonhuizen.

 

Dat is geen blunder. Dat is regelrechte verkwanseling van het woongebied Lansingerland door de Haagse overheid. De tarieven voor de HSL omlaag, terwijl Lansingerland dieper in een herrieput zakt. Alles heeft blijkbaar zijn prijs.

 

18 januari 2011: bericht van nieuw bestuur


  Het is even wat stil geweest op deze website, dat werd veroorzaakt door een bestuurswisseling.


 

Rene en Marja Wendel zijn gestopt met hun activiteiten, we zijn ze zeer erkentelijk voor hun inspanningen gedurende anderhalf jaar. Er is al veel bereikt, maar nog lang niet genoeg!

 

Een nieuw bestuur is aangetreden en het bestuur wordt gevormd door de voorzitter Loeky van der Horst, de secretaris vacant en de penningmeester Robbert Henri. Behalve bestuursleden is er een groep “meedenkers” en ook zijn er enkele specialisten die advies geven over technische zaken.

 

Inmiddels is de nieuwe groep gestart met o.a. de volgende activiteiten:

Bezwaar zal worden aangetekend tegen de vergunning die de Gemeente (routinematig) geeft voor het nachtelijk slijpen van de rails. Natuurlijk moet er geslepen worden, maar dan wel met zo min mogelijk hinder voor de omwonenden. Het slijpgeluid moet gemeten worden en moet binnen een strikte norm blijven.

 

Zowel het overleg met BenW van Lansingerland in de zgn “Begeleidingscommissie” wordt hervat, alsmede het overleg met de top van het Ministerie van Milieu en Infrastructuur (voorheen Verkeer en Waterstaat).

 

Waarschijnlijk komen  de uitslagen van de gevelmetingen in februari en die zullen we kritisch gaan bekijken! We werken hierbij  samen met de Stichting Geen Gehoor  Kaag en Braasem en Breda.

 

Voorts zijn vertegenwoordigers van de Stichting aanwezig geweest tijdens het Algemeen Overleg voortouwcommissie Infrastructuur en Milieu met de minister in 2e kamer op 8 dec. 2010. Vooraf hebben we alle kamerfracties benaderd om het standpunt van de Stichting duidelijk te maken.

 

Het komende jaar wordt een spannend jaar. De dienstregeling wordt steeds verder uitgebreid, de geluidhinder neemt toe en de Minister is niet van plan iets te doen. Daar moet verandering in komen!

 

 

Het bestuur en de “meedenkers” zijn in contact met de fracties van plaatselijke politieke partijen en worden daarbij gevraagd om wederzijds regelmatig contact te hebben over het dossier HSL. Het gemeente bestuur onderschrijft het belang van de Stichting, welke een gerespecteerde eigen koers vaart in de HSL geluidoverlast kwestie. 

   

 

13 maart 2011 Twijfel aan metingen TNO
Het onlangs verschenen rapport van TNO laat zien dat er forse verschillen zitten tussen de metingen van TNO en de al eerder door DCMR gemeten waarden voor Lansingerland.

De Stichting zet vraagtekens bij het TNO rapport en gaat dit  binnenkort samen met de Gemeente en de DCMR bespreken.  Aangezien het Ministerie zegt dat er op een haar na geen overschrijding van de geluidruimte is  in Lansingerland in 2011(beetje voorbarig, want aan de kant van Bergschenhoek is  nog steeds niet gemeten) kan een paar DB meer  al een groot verschil maken en zou er eventueel al in 2011 sprake kunnen zijn van overschrijding van de wettelijke norm!!

En dus zouden er al eerder maatregelen genomen moeten worden!


6 maart 2011: Rechtsbijstandsactie

Rechtsbijstandsactie

Binnen ons samenwerkingsverband met de stichting Geen Gehoor ondersteunen wij de collectieve rechtsbijstandsactie tegen de geluidsoverlast van de HSL en de daarop rijdende treinen. Op dit moment hebben reeds zo'n 100 mensen hun rechtsbijstandsverzekering ingeschakeld. De case is door alle verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering dan kunt u deze in schakelen en melden dat u zich wilt aansluiten bij de collectieve actie van de stichting Geen Gehoor. U kunt de verzekeringsmaatschappij melden dat er sprake is van een onrechtmatige daad waardoor u schade kunt gaan lijden in immaterieel (gezondheid) en materieel opzicht (waardedaling woning). De case richt zich op het gegeven dat de dienstregeling uit het Tracébesluit zonder afdoende maatregelen zoals het optimaliseren van de geluidswering en het terugbrengen van de geplande snelheden nooit gereden zal kunnen worden. Berekend is reeds dat de uiteindelijke dienstregeling slechts voor 50% gereden zal kunnen worden zonder de wettelijke normen te overschrijden. Aanmelden kan met bovenstaande tekst bij uw verzekeringsmaatschappij. Mail svp een cc van uw aanmelding aan: geengehoor@geengehoorhsl.nl

Voor hulp en/of telefonische informatie: Hein Schildt, 071 – 513 50 00.


26 februari 2011:
 Presentatie TNO rapport ministerie I & M

Commentaar:

1)      De geluidwerende schermen langs het tracé in Lansingerland voldoen niet.

2)      Het rapport van DCMR (2010) blijkt weer in genade aangenomen te zijn. Vorig jaar tijdens kort geding door Ministerie afgewezen!

3)      In Lansingerland slechts gemeten op Berkelse weg en Bachplein.  Op plaatsen met grootste geluidhinder (Parkzoom en Kwelderplantsoen) niet gemeten.

4)      In 2011 zit geluidhinder langs gehele tracé in Lansingerland op de grens.

5)      In 2012 zal geluidhinder door meer treinen met hogere snelheid (tot maximaal 300 km/uur) worden overschreden.

6)      De door TNO gemeten piekgeluiden van zowel de Thalys als de Ansaldo 250 zijn strijdig met de Europese regelgeving.

 

Ondanks deze feiten wil het ministerie niet werken aan oplossingen, maar wil weer wachten en opnieuw meten in het najaar. Dit betekent weer een hele zomer in de herrie zitten!19
februari 2011: TNO HSL meetresultaten

Via onderstaande link de kersverse brief van de Minister + resultaten onderzoeken TNO:


http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/16/geluidmetingen-lansingerland-en-hogesnelheidsmaterieel.html


Het bestuur is voor donderdag 24 februari uitgenodigd om een toelichting op het TNO onderzoeksrapport bij te wonen door de beleidsambetenaar voor het HSL  dossier van het ministerie van I en M.


Commentaar:

Onze eerste bevindingen zijn als volgt:

1) Het ziet er naar uit dat de dienstregeling aan het einde van dit jaar niet gereden kan worden zonder overschrijding van de geluidsnorm uit het tracebesluit.

Hiervoor staan in november 2011 nieuwe metingen gepland, maar als alle gegevens nu bekend zijn waarom dan pas verder meten  aan het einde van dit jaar? Het wordt gewoon nu tijd voor maatregelen.
 
2) TNO constateert wederom dat de schermen bij Lansingerland niet deugen, dat wisten wij ook al 1,5 jaar! Ook dit willen ze nog eens rustig verder gaan uitzoeken terwijl wij al die tijd in de herrie blijven zitten!
 
3) Berekeningen omtrent de gemiddelde geluidswaarden ontbreken volledig in dit rapport en de begeleidende brief. De minister schrijft dat de geluidsruimte van 2010 en 2011 niet zijn of worden overschreden, maar dat wordt op geen enkele wijze onderbouwd.


4) Aangetoond is nu weer dat alle woningen  aan de westzijde van het HSL Tracé (kant van Berkel en Rodenrijs) ongelofelijk hoge piekgeluiden ondervinden   (80 tot 83dB). Of het nu uiteindelijk resulteert in 56 ,57 of 58 dBA. het blijft de leefbaarheid glashard aantasten.


5) Het eerdere DCMR meetrapport blijkt nu als referentie van waarde te zijn.


18 februari 2011: Testritten HSL


Nachtelijke testritten V250 tussen Rotterdam en Belgische grens

Geplaatst: 18 februari 2011

In de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 februari 2011 rijdt NS Hispeed tijdens de nachtelijke uren testritten op het zuidelijke deel van de Hogesnelheidslijn (HSL) tussen Rotterdam en de Belgische grens. Deze testritten worden uitgevoerd met een treinstel van het type V250 (treintype dat in de toekomst onder de productnaam Fyra zal gaan rijden op de HSL) en de maximale snelheid tussen Rotterdam en de Belgische grens kan daarbij oplopen tot 250 km/u. Tijdens de testen worden diverse technische aspecten en procedures getest.

Nacht

Tijd

Zaterdag 19 op zondag 20 februari                                    

22.00 uur - 07.00 uurTestritten Fyra tussen Rotterdam en Breda

Geplaatst: 8 februari 2011


Vanaf maandag 4 april wordt de huidige dienstregeling van de Fyra doorgetrokken van en naar station Breda. Daarmee wordt de commerciële dienstregeling op de Hogesnelheidslijn (HSL) uitgebreid en ontstaat twee keer per uur een doorgaande verbinding tussen Amsterdam, Schiphol, Rotterdam en Breda. Hiermee wordt Breda aangesloten op de infrastructuur van de HSL.

In aanloop naar de uitbereiding van de dienstregeling van de Fyra rijdt NS Hispeed op dinsdag 8, woensdag 9, donderdag 10 en zaterdag 12 februari twee keer per uur een proefbedrijf tussen Rotterdam en Breda. Ook in de periode van maandag 21 tot en met zondag 27 februari wordt tijdens een volledige week een duurproef gehouden. Deze extra ritten vormen de praktijktest van de dienstregeling zoals deze vanaf maandag 4 april uitgevoerd wordt. Tijdens deze testen wordt er gekeken naar de robuustheid van de dienstregeling en de gehele logistieke keten.

Kijk voor meer informatie over de uitbereiding van de Fyra vanaf maandag 4 april ook op http://www.nshispeed.nl/nl/fyra/routes

N.B.: Na telefonisch overleg met de voorlichting van Prorail is ons medegedeeld dat in week 7 en 8 geen testritten door Lansingerland zullen worden uitgevoerd.


Commentaar

STIK MAAR, LANSINGERLAND


Rijden maar met die HSL, daar worden wij als Nederland toch beter van. Dagblad Trouw meldde dat zeer recent in een hoofdredactioneel commentaar. Vorige week gaf ook NRC Handelsblad ruimte aan een Delftse gepensioneerde wetenschapper.


Hij filosofeerde er vrij op los. De gigantische budgetproblemen bij High Speed Alliance zijn heus wel oplosbaar. Lijntjes doortrekken, snelheden op 200 km of wat lager houden, een knooppuntje hier of daar erbij. En dan maar gaan met de HSL banaan. Aan het eind van jarenlange astronomische verliezen gloort zo ooit de hoop op rendement, hoopt de geleerde


De kwaliteitskranten repten in géén van hun analyses over een sprankje zorg over het leefklimaat in Lansingerland en andere woonkernen dichtbij deze razendsnelle moderniteit. Probeer hiervoor met droge ogen in werkelijkheid te zien hoe het HSL-litteken Lansingerland doorscheurt. Nog lastiger wordt het als nieuwsgierige aspirant-kopers en aspirant-huurders zich oriënteren op dit strategisch gelegen gebied. De gemeentelijke voorlichting is positief over het wonen in de luwte van de randstad. De grote projectborden juichen over het groene paradijs Lansingerland.


Inderdaad, er zijn nog restanten van het ooit landelijke gebied. Maar mensen moeten er snel bij zijn. Straks is het te laat. In dit tempo wordt het hier binnen tien jaar Jakkerland. Fijn voor snel vervoer in alle varianten: vliegen, rijden en razen per HSL. De groene luwtes worden wanhopige buffertjes in de grote golf van vernieuwende mobiliteit.


In de voorlichting van ProRail gaat het over dienstregelingen, proefritten, intensivering, democratisch vastgelegde principes en meestal totaal negeren van klachten van bewoners. Voorlichters lijken daar ‘dempers'.

Voor toekomstige herrie wordt vriendelijk doch beslist verwezen naar de website met nieuwe aankondigingen. Kenmerk van deze berichten: meer, vaker en sneller.


Uiteraard, dit zijn problemen van de vooruitgang. Wellicht luxeproblemen, die de belastingbetaler overigens al veel geld hebben gekost. Toch mag burgerparticipatie, waar bestuurders hoog van opgeven, in dit dossier wel extra betekenis krijgen. Tot die tijd strijdt de stichting tegen de HSL herrieoverlast. Tot dan wil de stichting stimuleren dat er afdoende maatregelen komen tegen de razende HSL.
 

03 februari 2011: HSL leaks, gaat de beerput open??

Mc Kinseyrapport, compleet met deel dat niet naar de Tweede  Kamer werd gestuurd. Nu op politiekactief.net zie,

http://www.politiekactief.net/artikelen/110202mckinsey.shtml 


PolitiekActief.Net - Vernietigend rapport McKinsey over HSL online 

http://www.politiekactief.net02 februari 2011: Minister negeert leefklimaat Lansingerland
De reiziger en de belastingbetaler wegen voor minister Schultz- van Haegen van Infrastructuur en Milieu zwaar. Zij schrijft dat recent in een brief aan de Tweede Kamer over de Business Case HSA. Op dinsdag 1 februari jl. was er een Tweede Kameroverleg over de alarmerende financiële positie van de exploitant van de HSL-lijn.

 

 

Verlies

Kamerleden toonden zich geschrokken. Bezorgdheden werden uitgewisseld, suggesties gedaan en nader onderzoek uit kasten getrokken. De PvdA wees nog eens op een oude, nog niet openbaar gemaakte, eigen analyse uit 2005. Andere politici stelden indringende vragen of spraken over een ‘hoofdpijndossier’. De minister denkt dus bij toekomstige oplossingen vooral aan reizigers en belastingbetalers. De lijn is al vanaf het begin zwaar verlies lijdend. Geen verrassing, want ook de (bewoners)groep Noordrand Berkel en Rodenrijs rekende al in 1994 haarfijn, uit dat de supersnelle lijn onrendabel zou zijn. Ook toen onderstreepten de bewoners diepe bezorgdheid over het leefklimaat in deze regio. De geschiedenis leert helaas dat zij toen roepende waren in een woestijn van onverschilligheid.

 

Geldzaken

Inmiddels dendert de herrie van de Fyra treinen frequent huizen en tuinen binnen. Straks twaalf razende supertreinen met snelheden van 300 km. door onze woonkernen. Bitter om dan de collectieve opwinding te lezen en te horen over de bizarre verliezen op de HSL- lijn. Dit terwijl voor duizenden het leefklimaat van woonkernen uiteindelijk op het spel staat. De Rijksoverheid heeft de onterecht verwachte winsten al stevig in begrotingen geboekt. Elke oplossing om een dreigend failliet af te wenden kost uiteindelijk de belastingbetaler geld, zo zeiden diverse Kamerleden in het debat met de minister. De belangen van belastingbetalers in Lansingerland wegen blijkbaar stukken minder zwaar. Hun zorgen over geluidsoverlast verzuipen in politiek en beheersmatig gesteun over geld en verliezen. De zorgen van bewoners worden achteloos, als een stukje gebruikte kauwgom onder de overlegtafels geplakt.

 

Leefklimaat

Winst, rendement, verkoop, marketing, of uit de kosten komen. Daar gaat het blijkbaar om. Niet om uw wonen in de luwte van de randstad. Peperdure bureaus gaan rekenen en oplossingen bedenken voor de minister. De Tweede Kamer controleert, zucht, steunt en spreekt. Alle fracties ontvingen dan ook recent de bezwaren van de Stichting stop Geluidhinder HSL tegen de herrie. Het bestuur deed een voorstel om een variant zonder binnenlandse Fyra treinen, die de meeste herrie veroorzaken, te laten doorrekenen. Samen met onze plaatselijke bestuurders blijft verzet tegen de aantasting van het leef- en woonklimaat geboden. Geldproblemen bij de vervoerders zijn nog geen rustgevende oplossing voor herrieproblemen, helaas. De HSL is de vooruitgang. De herrie nu en straks wellicht het goederenvervoer in de nacht, brengen Lansingerland vooral achteruitgang in wonen en werken.

 

Blunder

Politici mogen wel verder kijken dan Business Cases op zich. Vaststellen dat wij in een bizar HSL-dossier zijn terecht gekomen, is mooi. Nog beter is het om de moed te tonen deze planologische blunder om te buigen naar aanvaardbare en bruikbare vooruitgang in vervoer. Goed voor alle betrokkenen. Goed voor alle belastingbetalers. Dus zeker voor bewoners van Lansingerland.


31 januari 2011: bericht van nieuw bestuur


Uitbater Fyra in financiële problemen

Novum − 31/01/11, 19:40
© ANP

AMSTERDAM - High Speed Alliance, de eigenaar van de Fyra, zit in de financiële problemen. Er is nog geen sprake van acuut faillissementsgevaar, maar minister van Verkeer en Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen (VVD) vindt 'gezien de ernst van de situatie' actie van haar kant noodzakelijk.

Dat schrijft de minister maandag in een brief aan de Tweede Kamer.
Sinds september 2009 rijdt High Speed Alliance (HSA) met passagiers over de HSL-Zuid, de voor hoge snelheden geschikte spoorlijn die Schiphol met Antwerpen verbindt via Rotterdam en Breda.

Lagere omzet
De verwachte omzet ligt echter significant lager dan van tevoren geraamd, vooral door lagere reizigersaantallen. Op het traject zijn er ook parallelle reismogelijkheden op het gewone spoor.  

De minister schrijft in haar brief alle baat te hebben bij een oplossing. Ze hoopt hier met HSA, waarvan KLM en de NS aandeelhouders zijn, uit te komen. 'Dat is niet alleen met het oog op de investering in de aanleg van de HSL-Zuid maar vooral ook met het oog op het product voor de reizigers.'

Lagere tarieven
De tarieven voor de shuttletrein Fyra worden vanaf dinsdag verlaagd. Zo gaat de toeslag voor twintig minuten tijdwinst van Schiphol naar Rotterdam voor de Fyra omlaag van 6 naar 2,10 euro. De nieuwe tarieven gelden tot 1 juli 2011.

Commentaar:

Weg met de HSA het rammelt aan alle kanten, herrie en financieel een puinhoop. Wat een slechte managers die met open ogen in zo een van te voren te voorziene verlies gevende business stappen.


27 januari 2011: bericht van nieuw bestuur

Op 25 januari 2011 heeft de HSL begeleidings commissie vergaderd met onder meer wethouder den Uil. De gemeente  deelde mee dat de TNO metingen aan de Berkelse kant zijn uitgevoerd en een rapport hierover door de minister naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Willem Bos, externe deskundige, die voor de stichting aanwezig was heeft aangegeven dat hij ook in dit rapport zou willen zien hoe de totale situatie over 2010 voor wat betreft de geluidbelasting uitkomt. Volgens de gemeente wordt mogelijk alleen vooruit gekeken naar 2011 en latere jaren.

 

Verder heeft de Stichting een bezwaarschrift ingediend tegen het verstrekken van een vergunning voor het uitvoeren van nachtelijke slijpwerkzaamheden aan de HSL-rails. Het slijpwerk mag tot 60 dBA lawaai maken midden in de nacht. Ook is  geheel onduidelijk wat het slijpprogramma inhoudt, ofwel hoe vaak dit per jaar gaat plaatsvinden en voor hoe lang.

 

Ten slotte heeft het Stichtingsbestuur kenbaar gemaakt dat het de opvatting van de gemeente over de conclusie van het GGD rapport niet deelt. Wij zijn van mening, dat de zaak veel te licht wordt opgevat. Men moet serieus rekening houden met gezondheidsklachten op termijn wanneer het HSL spoor volledig wordt benut.NS probeert Fyra met lagere tarieven wel vol te krijgeANP − 24/01/11, 16:24

UTRECHT - NS Hispeed verlaagt met ingang van 1 februari de toeslagen voor de hogesnelheidsdienst Fyra tussen Schiphol en Rotterdam, in een poging meer reizigers de trein in te krijgen. Als het aantal reizigers na de korting substantieel toeneemt, is de kans groot dat de tarieven voortaan lager blijven. Dat heeft NS Hispeed maandag bekendgemaakt.

In eerste instantie geldt de verlaging voor de periode van 1 februari tot 1 juli. 'De komende vijf maanden zullen wij de bezetting op Fyra nauwlettend volgen', zei commercieel directeur Maarten Spaargaren. Als de bezetting verbetert, lijkt het logisch dat de prijzen lager blijven. Een enkele reis Rotterdam Schiphol kost nu nog 16,70 euro, vanaf volgende week dinsdag is dat 12,80 euro.

Commentaar: 

Pas in 2024 verwacht exploitant Hispeed winst te maken op de HSL-lijn. Deze mededeling kwam een maand geleden. Nationaal hoongelach werd verwacht. Maar akelig stil bleef het in de media. Tot verbijstering van bewoners in Lansingerland. Fyra herriebakken denderen nog elke dag dwars door de woonkernen. Een handvol reizigers krijgt zo een kwartiertje tijdwinst.

 

De hoge prijzen lijken een drempel voor de HSL-lijn. Dan de prijzen maar omlaag. Terwijl er al gigantische verliezen bestaan. Dat meldden media regelmatig. Dit budgettair volkomen uit de hand gelopen HSL-project is ook een planologische blunder. Straks twaalf treinen per uur, die met ongekende snelheden van 300 km. dwars door dorpen razen. Met geluidschermpjes op formaat Madurodam. En ook nog eens dicht langs woonhuizen.

 

Dat is geen blunder. Dat is regelrechte verkwanseling van het woongebied Lansingerland door de Haagse overheid. De tarieven voor de HSL omlaag, terwijl Lansingerland dieper in een herrieput zakt. Alles heeft blijkbaar zijn prijs.

 

18 januari 2011: bericht van nieuw bestuur


  Het is even wat stil geweest op deze website, dat werd veroorzaakt door een bestuurswisseling.


 

Rene en Marja Wendel zijn gestopt met hun activiteiten, we zijn ze zeer erkentelijk voor hun inspanningen gedurende anderhalf jaar. Er is al veel bereikt, maar nog lang niet genoeg!

 

Een nieuw bestuur is aangetreden en het bestuur wordt gevormd door de voorzitter Loeky van der Horst, de secretaris vacant en de penningmeester Robbert Henri. Behalve bestuursleden is er een groep “meedenkers” en ook zijn er enkele specialisten die advies geven over technische zaken.

 

Inmiddels is de nieuwe groep gestart met o.a. de volgende activiteiten:

Bezwaar zal worden aangetekend tegen de vergunning die de Gemeente (routinematig) geeft voor het nachtelijk slijpen van de rails. Natuurlijk moet er geslepen worden, maar dan wel met zo min mogelijk hinder voor de omwonenden. Het slijpgeluid moet gemeten worden en moet binnen een strikte norm blijven.

 

Zowel het overleg met BenW van Lansingerland in de zgn “Begeleidingscommissie” wordt hervat, alsmede het overleg met de top van het Ministerie van Milieu en Infrastructuur (voorheen Verkeer en Waterstaat).

 

Waarschijnlijk komen  de uitslagen van de gevelmetingen in februari en die zullen we kritisch gaan bekijken! We werken hierbij  samen met de Stichting Geen Gehoor  Kaag en Braasem en Breda.

 

Voorts zijn vertegenwoordigers van de Stichting aanwezig geweest tijdens het Algemeen Overleg voortouwcommissie Infrastructuur en Milieu met de minister in 2e kamer op 8 dec. 2010. Vooraf hebben we alle kamerfracties benaderd om het standpunt van de Stichting duidelijk te maken.

 

Het komende jaar wordt een spannend jaar. De dienstregeling wordt steeds verder uitgebreid, de geluidhinder neemt toe en de Minister is niet van plan iets te doen. Daar moet verandering in komen!

 

 

Het bestuur en de “meedenkers” zijn in contact met de fracties van plaatselijke politieke partijen en worden daarbij gevraagd om wederzijds regelmatig contact te hebben over het dossier HSL. Het gemeente bestuur onderschrijft het belang van de Stichting, welke een gerespecteerde eigen koers vaart in de HSL geluidoverlast kwestie. 

   

Heraut

Om de in de Heraut geplaatste berichten te lezen kunt u onderstaande link gebruiken: Heraut Online en zoek op HSL.  

© Webdesign by JBB Media