Hieronder vindt u een overzicht van alle in 2010 gepubliceerde berichten op deze website die niet meer bij het laatste nieuws staan.

Heraut

Om de in de Heraut geplaatste berichten te lezen kunt u onderstaande link gebruiken: Heraut Online en zoek op HSL.

 

8 december 2010: Volledige dienstregeling september 2011; Fyra maakt evenveel lawaai als Thalys
Vandaag deelde de minister de Tweede Kamer mee dat de echte Fyra in het zuiden van Nederland op volle snelheid was gemeten. Een vluchtige berekening van TNO wees uit dat het geluid van de Fyra voldeed aan de verwachtingen uit het Tracébesluit. Het definitieve rapport moet in januari 2011 komen. Diezelfde woorden gebruikte de minister toen de Thalys voor het eerst werd doorgemeten; we kunnen er dus vanuit gaan dat de echte Fyra evenveel geluid maakt als de Thalys.

Dat betekent ons inziens dat de geluidnorm zal worden overschreden. Eerder berekende DCMR immers dat ook de Thalys teveel geluid produceerde. Oorzaak is de constructie van de betonnen bak die als een klankkast fungeert. Met deze niet goed werkende bak is in de berekeningen van het Tracébesluit geen rekening gehouden. Het wordt dus spannend in januari als de geluidbelasting voor de volledige dienstregeling in Lansingerland wordt doorgerekend, gebaseerd op de uitkomsten van het lopend meetonderzoek.

Dit laatste meetonderzoek, waarbij TNO en DCMR betrokken zijn, is nog steeds niet afgerond omdat er geen goed meetweer is. De minister verwacht dus dat het meetonderzoek in januari 2011 zal worden afgerond.
Daarmee zijn we er nog niet, want ook het geluid van de V250, de echte Fyra dus, moet in onze gemeente aan de gevel worden gemeten.

Ondertussen wordt de dienstregeling gewoon volgens plan verder uitgebreid. Binnenkort zal de nep Fyra ook in het weekend gaan rijden en ons daarmee onaangename decemberdagen brengen.
We kunnen niet wachten totdat de meetresultaten naar buiten worden gebracht, want dan blijkt dat de dienstregeling zal moeten worden herzien!

29 november 2010: Tweede Kamer overleg op 8 december
Op woensdag 8 december 2010 overlegt de Tweede Kamer in de Groen van Prinstererzaal over de HSL.
Klik op
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisnummer=2010A02953&dayofweek=&his= 
voor de agenda.

Naar verluidt zal de minister van Infrastructuur en Milieu daar de laatste meetresultaten bekend maken. Het geluid van de echte Fyra, de AnsaldoBreda V250 Albatros, schijnt in het zuiden van Nederland direct aan het spoor te zijn gemeten. We zijn benieuwd. Al eerder mochten wij meemaken dat het ministerie van mening was dat de treinen minder herrie maakten dan waar eerst vanuit werd gegaan.

De metingen in Lansingerland van de aangepaste Traxx en de Thalys zijn nog altijd niet afgerond. Onze vrees komt daarmee uit: dit kalenderjaar ontsnapt de overheid aan het feitelijk vaststellen van een overschrijding van de norm.

Wij roepen een ieder op die begaan is met het leefklimaat in Lansingerland om woensdag 8 december naar Den Haag af te reizen om te laten zien dat wij burgers nog altijd zeer verontrust zijn over de nachtmerrie die ons te wachten staat: elke 5 minuten een HSL trein denderend door onze gemeente.


19 november 2010: D'66 bezoekt Lansingerland
Tweede Kamerlid Wouter Koolmees bracht vrijdag een bezoek aan onze gemeente. Hij was door de lokale partijgenoten uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de A13/A16 en over de HSL.

Wij werden in de gelegenheid gesteld om hem, en de andere politici, bij te praten over de stand van zaken rond de herriemakende treinen. De heer Koolmees toonde veel belangstelling en vroeg naar de te verwachte oplossing.
Die hebben we gegeven: uit de geluidmetingen komt ongetwijfeld naar voren dat de voorziene dienstregeling (180 treinen per dag) nooit gehaald kan worden, waardoor de HSL een enorme mislukt project is. Je kunt dan kiezen uit twee opties: beperk het aantal treinen tot het maximum dat het geluidplafond toelaat (55 Lden) of overkap het traject tussen Berkel en Bergschenhoek. De grond rond de HSL kan dan gebruikt worden voor bijvoorbeeld woningbouw. Daarmee wordt tegelijk de planologische blunder hersteld en kunnen de twee dorpskernen samensmelten.
Dat lijkt in deze crisistijd een onmogelijke opgave, maar het gaat om een permanente oplossing. Daar is een lange termijnvisie voor nodig.
De heer Koolmees neemt dit mee in zijn oordeelsvorming.


18 november 2010: rapport GGD: leefklimaat gaat naar 'onvoldoende'
Op de site van de gemeente onder de brieven en memo's voor raadsleden november 2010 staat het rapport van de GGD. Het is een rapport naar de effecten op de gezondheid vanwege de herrie van de HSL en gebaseerd op de metingen van DCMR.

De conclusies zijn zeer verontrustend. De gemeente laat echter in een persbericht weten dat volgens de GGD er momenteel geen gezondheidsproblemen zijn.

De GGD concludeert echter nog iets anders: het leefklimaat is NU hetzelfde als verwacht werd in de voorspelde situatie in het Tracébesluit, terwijl het Tracébesluit de eindsituatie weer zou moeten geven met volledig gebruik van de spoorlijn. Met andere woorden: bij volledige dienstregeling ontstaat er een serieus gezondheidsprobleem.

We citeren:
"In de door de DCMR voorspelde eindsituatie is de milieugezondheidskwaliteit bij de eerstelijnsbebouwing slechter dan volgens het Tracébesluit te verwachten is. Zelfs in de best case benadering van scenario 4b. Volgens het Tracébesluit is de verwachte milieugezondheidskwaliteit in de eindsituatie namelijk 'goed' tot 'vrij matig' (ernstige hinder van 2,1% tot 5,8%), terwijl het scenario van de DCMR in het voordeligste geval uitkomt op een milieugezondheidskwaliteit van 'vrij matig' tot 'onvoldoende' (ernstige hinder van 4,7% tot 10,3%)."

en verderop trekt de GGD als algemene conclusie:

"Concluderend kan gezegd worden dat, op basis van de berekeningen met de meetresultaten van het DCMR onderzoek, de HSL in de toekomst meer ernstige hinder, slaapverstoring en mogelijk ook andere gezondheidseffecten zal veroorzaken bij een deel van de omwonenden dan op basis van het Tracébesluit te verwachten was. Dit is enerzijds te verklaren met de hogere gemeten geluidbelasting. Anderzijds is het te verklaren met de eigenschappen van het HSL geluid, omdat er aanwijzingen zijn dat dit als hinderlijker wordt ervaren dan normaal railverkeer."

De gemeente houdt de minister aan de belofte dat het geluid niet boven de 57 dB(A) komt. Het rapport van de DCMR wijst uit dat die grens in de eindsituatie wordt overschreden. En dus zijn er ook meer gezondheidsproblemen te verwachten. De minister heeft ook laten weten dat zij geen maatregelen neemt als die maatregelen te duur worden. Met het rapport van de GGD is er een extra argument om toch maatregelen af te dwingen omdat anders ons leefklimaat onvoldoende wordt. En dat is ronduit onacceptabel!4 november2010: de gemeentelijke geluidskaart

De gemeente heeft de geluidskaart gepresenteerd. Eerder deed Joost Smist dat tijdens een speciale inspreeksessie waarbij onze stichting de eigen geluidskaart aan de burgemeester aanbod.

De verschillen zijn opmerkelijk. Het geluid van de HSL is optimistisch berekend en ingetekend. De conclusie is dat het nog erger is dan we dachten. Kijk voor een volledig verslag op de site van Joost Smits:
http://www.politiekactief.net/artikelen/1011geluidskaart.shtml


2 oktober 2010: de metingen zijn begonnen

Deze week is TNO begonnen met de metingen.
Op twee locaties plaatste de technici de apparatuur waarbij DCMR keek of het goed ging. Op de derde locatie kon er niet worden gemeten omdat daar een westelijke wind voor nodig is.

In totaal dienen 2x3 meetdagen te worden gedaan, 3 aan de oostkant en 3 aan de westkant.
Bij verkeerde windcondities maar ook bij regen mag niet worden gemeten.

Omdat het in de herfst vaak regent is een spoedige rapportage niet te verwachten. Het concept wordt eerst naar ProRail gestuurd, die de opdrachtgever is, daarna naar het ministerie en pas daarna naar de gemeente. U voelt wel dat deze gang van zaken enorm vertragend werkt.

Wij denken dat het rapport rond de kerstdagen voor publicatie wordt vrijgegeven. Als daaruit blijkt (en volgens DCMR kan dat niet anders) dat de norm in het jaar 2010 is overschreden, zegt de minister natuurlijk dat er een nieuw jaar aankomt met een nog veel stillere echte Fyra in het vooruitzicht...

 

2 oktober 2010: de uitspraak

De uitspraak van het kort geding stond nog niet op de site.

28 september 2010: de juridische strijd gaat door!

Bedankt voor de vele steunbetuigingen die wij mochten ontvangenna de zwaar teleurstellende uitspraak van de rechter op 17 september. Hoewel het zeker een tegenslag is in onze strijdtegen de geluidsoverlast van de HSL, zijn er ook lichtpunten.

Eerder spraken wij met onze zusterstichting Geen Gehoor uit Kaag en Braassem over de mogelijkheid om, bij een onverhooptverlies in de kort geding procedure, via Geen Gehoor de juridischeactie voort te zetten. Deze stichting wil met de bewoners die een rechtsbijstandverzekering hebben een rechtszaak starten waarbij de uiteindelijke dienstregeling met het bijbehorende lawaai onderwerp is. Inmiddels hebben zich al veel mensen bij Geen Gehoor gemeld waardoor er een serieus budget ontstaat om partij te zijn tegen de veroorzakers van de HSL-herrie.

De rechtszaak heeft een enorm financieel gat geslagen, waardoor wij niet in staat zijn om zelfstandig het juridisch gevecht vol te houden. Maar dat wil niet zeggen dat de strijd wordt opgegeven. Via de stichting Geen Gehoor, die speciaal voor de Lansingerlanders de statuten heeft aangepast om ook voor hen op te kunnen treden, gaan we door.

Daarbij kan lering worden getrokken uit het vonnis van de rechter.De rechter oordeelde immers dat, hoewel de Wet Geluidhinder er niet in voorziet zoals onze tegenstanders betoogden, er wel degelijk onrechtmatig wordt gehandeld als er teveel herrie wordt gemaakt en dat de veroorzaker daarvan aansprakelijk is. De normendie gelden bij de aanleg van het spoor moeten dan ook gelden voor het gebruik van het spoor. En dat is nieuwe jurisprudentie in het voordeel van de bewoners!

De stichting Geen Gehoor zal hiervan dankbaar gebruik maken.Wij roepen iedereen op die zich wil aansluiten bij de stichting van Hein Schildt om zich te melden per mail op: geengehoor@geengehoorhsl.nl

Wij zullen onze invloed blijven uitoefenen om de bestuurders vanLansingerland kritisch te laten zijn bij het thans lopende meetproces. Het heeft er alle schijn van dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat de metingen vertraagt. Minster Eurlings zegde de Tweede Kamer toe dat er in juli/augustus zou worden gemeten in gezamenlijk overleg. De waarheid is dat er nog geen enkele meting heeft plaatsgevonden en dat naar onze mening het rapport pas in 2011 zal verschijnen. Logisch, want dan is het kritieke kalenderjaar 2010 waarin teveel geluid werd geproduceerd voorbij, en kan met een legegeluidsemmer 2011 worden begonnen.

Meld u aan bij Geen Gehoor want de strijd gaat door!

17 september 2010: Fyra-treinen mogen blijven rijden
De rechter heeft gesproken. De eis van de stichting om de Fyra-treinen te verbieden om nog langer te rijden op de HSL is door de rechter afgewezen.
Een bittere teleurstelling voor duizenden inwoners die nu gedwongen worden om de herrie blijvend te ondergaan.

Ondanks een prima rapport van DCMR oordeelde de rechter dat onvoldoende is komen vast te staan dat er nu en in de toekomst daadwerkelijk sprake is van een overschrijding van de geluidsnormen. Ook telde mee dat er nog steeds gemeten wordt en dat de minister heeft toegzegd dat er maatregelen worden genomen om binnen de normen te blijven.
Daarnaast is er het maatschappelijk belang dat in het oog moet worden gehouden.
Uiteindelijk concludeert de rechter dat het gebruik van de HSL niet onrechtmatig is ten opzichte van de bewoners van Lansingerland.

En daarmee zijn we weer terug bij af. Het wordt de overheid toegestaan om herrie te blijven maken. Het DCMR rapport wordt naar de prullenbak verwezen. We moeten afwachten met welke onderzoeksresultaten TNO komt; die resultaten hadden er nu al moeten zijn. Minister Eurlings beloofde in de Tweede Kamer dat er in juli/augustus zou worden gemeten, maar de eerste meting moet nog gebeuren.

De stichting verliest met deze uitspraak het vertrouwen in een goed functionerende overheid. Er is door ons veel tijd besteed aan de totstandkoming van het DCMR rapport en ook de rechtzaak heeft veel geld, tijd en energie gekost. Het heeft geen zin gehad: vooral bij oostelijke wind is de herrie van de treinen ondraaglijk. En er is niemand van de zijde van de overheid die daar iets aan doet.

9 september 2010: Gemeente naar de rechter tegen uitspraak VROM
De gemeenteraad heeft vandaag besloten om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de minister van VROM om niet te handhaven tegen de geluidsoverlast van de HSL.

In de brief van 27 augustus 2010 zegt de VROM inspectie niet te kunnen handhaven omdat de wet daar niet in voorziet. Er zijn wel regels die gelden bij de aanleg van een nieuwe spoorlijn. Maar als een spoorlijn eenmaal is aangelegd, regelt de wet niets over een systeem waarbij de geluidproductie vergeleken wordt met de geluidnorm.

De gemeente is het daar niet mee eens en zet de juridische strijd voort bij de Raad van State.


3 september 2010: Rechter: ik hou Eurlings aan zijn woord; de zitting in het kort
Vanwege de grote belangstelling werd het kort geding verplaatst naar een grotere zaal waar ruim 60 mensen de strijd bijwoonden. De zitting duurde van 09.00 uur tot 13.00 uur waarbij de rechter iedere partij aan het woord liet en vragen stelde.De Staat, HSA, ProRail en Thalys werden vertegenwoordigd door drie advocaten.

 

Eerst kwam onze advocaat aan het woord. In een uitgebreid betoog lichtte hij toe dat de geluidsruimte voor dit jaar op is, blijkende uit het DCMR rapport, en dat daarom de Traxx van het spoor moet. DCMR is de enige instantie die langdurig aan de gevel van woningen heeft gemeten in onze gemeente. Dit rapport is veel beter dan de metingen van TNO die ook nog eens nooit in Lansingerland hebben gemeten.

Ook moet de overheid de belofte nakomen dat er voor onze gemeente lagere normen gelden.

 

Onze advocaat stond vervolgens stil bij de verschillen tussen het ontwerp van het spoor en de uiteindelijke realisatie. De spoorconstructie is anders, het profiel is anders, er rijdt ander materieel en zijn lagere en kortere geluidschermen geplaatst die bovendien anders zijn geplaatst waardoor ze reflecteren in plaats van absorberen. Al deze wijzigingen moeten er wel toe leiden dat het echte geluid afwijkt van het berekende geluid volgens de modellen.

 

De tegenpartijen hebben steeds beweerd dat er geen wet bestaat die beschrijft dat er een permanente controle moet zijn tussen de geluidnorm en het geproduceerde geluid. De advocaat van ProRail reageerde als door de bliksem getroffen toen onze advocaat wees op het Besluit capaciteitsverdeling Hoofdspoorweginfrastructuur. Daar staat in dat de beheerder (ProRail dus) bij dreigende overschrijding van de grenswaarde maatregelen moet afdwingen bij HSA (de partij die de Traxx op het spoor heeft gezet).

 

De geluidoverlast is ernstig omdat er sprake is van enorme geluidpieken bij passages van de treinen. Dat mag worden gemiddeld met stilteperioden. Als blijkt dat die uitgemiddelde norm wordt overschreden, betekent dat vanzelf dat het geluid van de treinpassage wel enorm moet zijn. Dat heeft slaapverstoringen tot gevolg.

 

Vervolgens stond onze advocaat stil bij de redelijkheid van onze eis: reizigers kunnen van de oude verbinding gebruik maken en het leefbaarheidsbelang van de inwoners weegt zwaarder dan het puur financiële belang van de gedaagde partijen.

 


De Staat

De verdediging startte met de stelling dat we bij de verkeerde rechter zijn omdat er veel bestuursrechtelijke zaken worden behandeld die niet bedoeld zijn om bij een civiele rechter uit te vechten. Later werd nog gezegd dat deze kwestie zich niet leent voor een kort geding vanwege alle rapporten die toch wel erg ingewikkeld waren. Een puur formele benadering.

 

De advocaat van de Staat zei dat de HSL conform de wet is aangelegd en dat de Raad van State alle bezwaren had behandeld waardoor alles keurig was verlopen. En na de aanleg is de overheid niet meer verplicht om nog iets te doen als in de praktijk blijkt dat gehanteerde uitgangspunten helemaal niet kloppen. De overheid heeft geen verplichting om toe te zien op handhaving van normen.

 

De overheid ontkent de toezegging niet van het projectbureau HSL Zuid, maar geeft er andere betekenis aan. Het rapport van RWS uit 2004 moet worden gezien als een toets of de norm uit het tracébesluit gehaald wordt en dat wordt in dat rapport bevestigd. Dat is nog geen bewijs dat er een lagere norm moet gelden.

 

De minister heeft maatregelen toegezegd en uitgevoerd. De Traxx is nu veel stiller. Volgens een rapport van DCMR over de situatie in Kaag en Braassem leveren de maatregelen maar liefs 9 dB geluidreductie op. In die gemeente is er geen overschrijding. De nieuwe trein van AnsaldoBreda, de V250, zal aanmerkelijk stiller zijn hetgeen betekent dat in de eindsituatie volledig aan de norm van het Tracébesluit voldaan zal worden.

 

De eis van de stichting is veel te zwaar want dat gaat heel veel geld kosten.

 


HSA/Thalys

Deze advocaat vroeg zich af waarom HSA en Thalys gedaagd zijn. Zij hebben niets te maken met de toezegging van het projectbureau waardoor lagere normen zouden moeten gelden in Lansingerland en de Thalys mag volgens de stichting blijven rijden.

 

Ook deze advocaat betoogde dat de wet niet voorziet in een systeem van permanente controle op de norm. Bovendien kan er besloten worden, als er sprake is van een overschrijding, om hogere geluidwaarden toe te kennen. En daarmee is het probleem opgelost: gewoon meer geluid accepteren. Er wordt dan niet meer onrechtmatig gehandeld.

 

Toen greep de rechter in. Hij zei dat de minister heeft laten weten dat hij zich zou houden aan de norm van 57 dB(A) ook al staat er in de wet dat hij daartoe niet verplicht is. De minister heeft zich daarmee verplicht om die norm te halen. Waarom zegt u dan dat het belangrijk is dat de wet geen verplichting kent?

Stilte bij de tegenpartijen. Daar was niet op gerekend. Direct was een belangrijk deel van de verdediging omver gevallen.

 


ProRail

Ook de advocaat van ProRail zei dat hij niet begreep waarom hij hier zat. ProRail is geen gebruiker van het spoor. En de bepaling van het Besluit capaciteitsbelang heeft de advocaat van de stichting te laat gemeld in de procedure en moet daarom worden geschrapt.

 


De rechter had het laatste woord: uitspraak over 14 dagen: 17 september om 10.00 uur.

 


Na afloop van de rechtszaak overheerste bij ons een goed gevoel. De rechter zal Eurlings aan zijn woord houden en daarmee is al veel gewonnen. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het uiteindelijke vonnis zal zijn.

 

2 september 2010 Nog één nachtje slapen voor het kort geding
Morgen is het dan zover. Om 09.00 uur begint onze rechtszaak tegen de partijen die verantwoordelijk zijn voor het maken van herrie: de Staat, HSA, Thalys Nederland en ProRail.

De pers besteedt ruim aandacht aan ons probleem. Zie bijvoorbeeld het artikel in het AD Rotterdam Dagblad.
 
De gedaagde partijen zullen proberen om het rapport van DCMR onderuit te halen. Ook verwachten wij dat zij zullen beweren dat de Wet niet voorziet in een handhavingssysteem. Is het spoor eenmaal aanlegd dat is het 'jammer dan' als blijkt dat er meer herrie is dan verwacht. Houdt Eurlings zich aan zijn toezegging? We zullen morgen weten hoe betrouwbaar de overheid is.

Onze advocaten zijn er klaar voor.

Nog even een reisadvies: ga op tijd weg als je er bij wilt zijn. De trein stopt voor de deur.


19 augustus 2010 Informatieavond over rapport DCMR: geen meting van de echte Fyra in lopend onderzoek
Er waren niet veel bewoners naar de informatieavond gekomen, misschien te danken aan de gebrekkige publiciteit die de gemeente eraan gegeven heeft.
De heer Wigbels van DCMR gaf een uitgebreide toelichting op de gehanteerde meetmethode en gevonden uitkomsten waarna wethouder De Paepe de acties van het college aan de raadslieden kenbaar maakte.

In tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd konden belangstellenden toch vragen stellen aan de DCMR en aan de betrokken wethouder. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

Wij hebben DCMR gecomplimenteerd met het rapport en de gemeente bedankt voor de mogelijkheid om mee te werken aan de totstandkoming ervan. Wij kunnen echter niet mee doen met het lopend geluidonderzoek dat de minister samen met de gemeente heeft opgezet, met TNO en DCMR/Peutz als adviseurs, omdat het de minister niet zint dat wij een kort geding hebben aangekondigd. We mogen niet meer direct aan tafel zitten! En daarmee verliest het onderzoek een belangrijke kritische partner. Weliswaar zal de gemeente ons (achteraf) informeren, maar dat is natuurlijk heel wat anders.

Nieuw voor ons was de mededeling dat het lopend meetonderzoek alleen maar gaat over het effect van de genomen maatregelen aan de Traxx. De echte Fyra, waarvan er nu 3 in Nederland rijden, wordt nog niet gemeten! Wij dachten dat het onderzoek een gedegen uitspraak zou doen over de eindsituatie met de Thalys en de echte Fyra, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Dat betekent dat er ongetwijfeld weer een nieuw onderzoek zal komen naar de geluidbelasting van de echte Fyra. Het huidige onderzoek is (alweer) een tussenrapportage. Niemand kon zeggen wanneer het rapport klaar is.
Ondertussen rijden de treinen gewoon door.

Niet als het aan ons ligt! Wij eisen in het kort geding op 3 september dat de Traxx van het spoor wordt gehaald en dat eerst de echte Fyra wordt getest voordat de dienstregeling weer mag worden uitgebreid. Hou die datum alvast vrij in uw agenda: Rechtbank Utrecht om 09.00 uur.


19 augustus 2010 Informatieavond over rapport DCMR
Donderdag 19 augustus om 20.00 uur in de raadszaal in Bleiswijk aan de Dorpstraat organiseert de gemeente een openbare informatieavond over het HSL eindrapport van DCMR.

Er zal eerst een presentatie worden gegeven door DCMR waarna de wethouder een verdere toelichting zal geven, onder andere over de acties van het college van de afgelopen tijd. Er is ruim tijd voor alle vragen van de zijde van de raad.

Iedere bewoner is welkom, maar de bewoners kunnen geen vragen stellen.


10 augustus 2010 Kort geding dient op 3 september tegen VenW, HSA, ProRail en Thalys in Utrecht
Eindelijk is het zover. De stichting stapt naar de rechter om de herriemakers te veroordelen tot onmiddellijke stopzetting van de nep Fyra zoals de Traxx met opgeknapt  Priomaterieel in de volksmond heet. De geluidsruimte is voor het jaar 2010 op. DCMR heeft dat duidelijk gemaakt. De overheid trekt zich daar niets van aan en is zelfs van plan om de dienstregeling in oktober te verdubbelen. Daar moet de rechter een stokje voor steken.

Daarnaast eist de stichting dat de beloofde lagere geluidsnormen worden gehonoreerd. Het ministerie heeft daarover gezegd dat er niet lager wordt gegaan dan 57 dB(A). Dat betekent dat de gedane toezegging niet wordt nagekomen. De stichting is het daarmee niet eens en vraagt de rechter om een oordeel.

Naar aanleiding van de verstuurde dagvaardingen is een persbericht verschenen. Klik hier voor het persbericht.

De stichting roept iedere betrokkene op om op vrijdag 3 september naar de rechtbank te komen. De zitting begint om 09.00 uur.
Hier vindt u de routebeschrijving:
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/Utrecht/Routebeschrijving.htm


6 augustus 2010 Kort geding tegen de Staat cs komt eraan
Wij zijn druk doende met de voorbereidingen voor het kort geding. De dagvaardingen zullen begin volgende week worden verstuurd.
Zodra de verschillende partijen zijn aangeschreven, zullen wij een persbericht versturen.


6 augustus 2010 Gemeente vindt conclusie Eurlings voorbarig
De gemeente Lansingerland vindt de conclusie van minister Eurlings dat de getroffen maatregelen (het afschakelen van de remblokken en het gladder maken van de wielen van de rijtuigen van de Traxx) hebben geleid tot een mindere geluidsbelasting van de HSL, voorbarig.

De minister baseert zijn conclusie op de resultaten van een onderzoek door TNO op één dag op één locatie die ook nog eens niet in Lansingerland ligt.

Wij vinden de tekst van de gemeente nog mild. De minister informeert de Tweede Kamer niet volledig waardoor de leden van de Tweede Kamer denken dat de geluidsoverlast volledig onder controle is. Een correctie richting de leden van onze volksvertegenwoordiging is dan ook op zijn plaats.

Ook reageert de gemeente op het standpunt van Eurlings dat de geluidsoverschrijdingen op nieuwbouwlocaties volledig voor rekening komen van de gemeente. De gemeente is het daar helemaal niet mee eens en zegt dat zij zich gebaseerd heeft op de akoestische rapporten van het Tracébesluit. Als die niet blijken te kloppen dat is het ministerie verantwoordelijk zegt de gemeente.

Klik hier voor het persbericht.


14 juli 2010 Nieuwe metingen door TNO; Eurlings stuurt suggestieve brief naar Tweede Kamer; kort geding komt eraan.
De HST-Prio rijtuigen waren tot het voorjaar 2010 schijfgeremd met een toegevoegde gietijzeren blokrem. Per 6 juni 2010 is deze toegevoegde blokrem van de momenteel op de HSL rijdende rijtuigen afgeschakeld en zijn de wielen gladder gemaakt. Op 16 juni 2010 heeft TNO metingen verricht op 7,5 meter van het spoor in Schiebroek.

Die metingen tonen aan dat er minder geluid wordt gemaakt. De uitkomst is echter zeer verrassend en onbegrijpelijk: op het oostelijk spoor wordt een 9 dB(A) lagere waarde gevonden dan t.o.v de metingen in 2009. Op het westelijk spoor is dit slechts 5dB(A)! Dat is vreemd. TNO denkt dat het verschil veroorzaakt wordt door het verschil in railruwheid. TNO rekent erop dat er dan gemiddeld sprake is van een reductie van 7dB(A).
De metingen zijn verricht op één enkele locatie en zegt dus niets over het gehele tracé. TNO trekt zich daar niets van aan en berekent dat op grond van de geluidreductie de geluidbelasting in 2010 niet wordt overschreden.

Die berekening houdt geen stand. TNO heeft nergens langdurig aan de gevel de geluidbelasting gemeten en al helemaal niet in onze gemeente.

Het rapport van DCMR is veel zorgvuldiger. DCMR heeft wel aan de gevel van woningen langdurig gemeten en is daarom van veel hogere kwaliteit dan de enkele meting van TNO.
De leden van de Tweede Kamer worden daarmee op het verkeerde been gezet. Minister Eurlings schrijft in zijn brief aan de Kamer dat de normen in 2010 niet worden overschreden en suggereert dat TNO een gedegen onderzoek heeft gedaan.

Het wordt nog erger. Eurlings lapt de gedane toezegging aan zijn laars dat aan ons is beloofd dat lagere normen dan de normen van het Tracébesluit in onze gemeente gelden. Als het Tracébesluit een geluidbelasting van 53 dB(A) belooft op grond van het akoestisch onderzoek dan wordt deze grens doodleuk verhoogd naar 57 dB(A)!

Het wordt nog veel erger. DCMR concludeert dat er vooral bij de nieuwbouwlocaties sprake is van overschrijdingen van de norm. De minister vindt dat niet zijn probleem maar het probleem van de gemeente! De onderliggende bestemmingsplannen van deze nieuwbouwlocaties zijn later vastgesteld (2002 en 2006) dan het onherroepelijk worden van het Tracébesluit. Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor teveel herrie te liggen bij de gemeente. Die moet een hogere voorkeursgrenswaarde vaststellen vindt de minister. Wat een onzin!

Wij zijn druk doende met de voorbereiding voor het kort geding en lopen vertraging op door deze recente en belangrijke informatie. Die moet wel worden bekeken en worden geanalyseerd. We weten wat de gedaagden zullen beweren (alles is dik in orde volgens TNO), en dat is voor ons een voordeel.

Een aantal partijen heeft gereageerd op onze sommaties, zoals de gemeente Lansingerland, de beide ministeries, HSA en Thalys Nederland. Het is opvallend dat er van ProRail geen reactie is gekomen.

Klik hier voor de brief en het TNO rapport.


21 juni 2010 Stichting start kort geding tegen HSL herrie

Stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft de verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor de HSL gesommeerd om binnen 7 dagen maatregelen te nemen tegen de voortdurende  herrie van de hogesnelheidstreinen. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, stapt de stichting naar de rechter.

 


Met de brief van minister Eurlings in de ene hand en het meetrapport van DCMR in de andere hand wil de stichting dat de Traxxen (de nep Fyra) van het spoor worden gehaald en dat de aan bewoners beloofde lagere geluidsnormen worden gehonoreerd.

 

In de brief van 4 juni jl. aan de gemeente Lansingerland doet de minister van VenW harde toezeggingen over de te hanteren norm van 57 dB(A) uit het Tracébesluit. Uit het meetonderzoek van DCMR blijkt dat, zelfs als er per direct wordt gestopt met het rijden van de Traxxen, de norm in 2010 wordt overschreden. Klik hier voor het rapport. Aanvullende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk om de toezegging van de minister waar te maken.

De stichting wil dat de minister zich aan zijn woord houdt.

 

Daarnaast heeft het Projectbureau HSL-Zuid aan de toenmalige gemeente Bergschenhoek in 2001 toegezegd dat lagere geluidsnormen dan de norm uit het Tracébesluit voor dit gebied zullen gelden. Het Projectbureau deed die toezegging in ruil voor medewerking aan een wijziging van de HSL. De overheid lijkt zich te onttrekken aan die belofte. De stichting wil dat die belofte wordt nagekomen.

 

De partijen die door de advocaat van de stichting zijn aangeschreven zijn: de Minister van Verkeer en Waterstaat; de Minister van VROM; HSA; NS Reizigers; Thalys Nederland; Prorail; Infraspeed Maintenance en de gemeente Lansingerland.

 

Nu onomstotelijk vaststaat dat de norm wordt overschreden, is het de stichting een doorn in het oog dat de overheid geen enkele wijziging in de dienstregeling wil doorvoeren. Het ministerie van VenW maakt samen met de gemeente Lansingerland nieuwe meetplannen terwijl de treinen gewoon doorrijden. Sterker nog: het is de bedoeling van de overheid dat binnenkort de dienstregeling wordt geïntensiveerd en dat de snelheid wordt verhoogd hetgeen nog meer geluidsoverlast zal betekenen. De stichting vindt dat er eerst maatregelen moeten worden genomen om aan de normen te voldoen. Pas als daaraan is voldaan, kan er gedacht worden aan een uitbreiding  van de dienstregeling. 

 

10 juni 2010 Gemeente trekt kort geding tegen VenW in
De gemeente heeft besloten om het aangekondigde kort geding niet door te zetten. In het persbericht stelt de gemeente dat de schriftelijke toezeggingen van de minister voldoende vertrouwen geven dat, in goede samenwerking, tot een oplossing van de geluidsproblematiek zal worden gekomen.

Bij nadere bestudering echter, belooft de minister niets meer dan hij in de Tweede Kamer heeft gezegd. Sterker nog: wij vrezen dat er een escapebepaling in de brief van de minister staat. Het zou kunnen zijn dat de te nemen maatregelen zó duur zijn dat hij de grens van 57 dB(A) opschroeft!
Let op wat er staat over 'doelmatigheid'. Lees daar voor: 'geld'.
Ondanks ons aandringen bij de gemeente om zwart op wit de toezegging te krijgen dat de 57 dB(A) nooit zal worden verhoogd, is de brief door de gemeente omarmd. Een enorme gemiste kans vinden wij. Ook blijft er onduidelijkheid bestaan over de lagere normen die ons zijn beloofd. De minister komt daar op z'n gemak een keer op terug. Geen idee wanneer.

Het blijft voor ons onacceptabel dat de treinen vooralsnog gewoon blijven rijden. Prima dat er gezamenlijk wordt gemeten, waarbij onze rol nog duister is, maar we zitten de hele zomer nog steeds in de herrie!

We zijn druk in overleg met onze advocaat om te zien hoe we aan deze situatie iets kunnen doen waarbij een kort geding zeker tot de mogelijkheden behoort. Dat kost wel geld natuurlijk. Voor zover u dat nog niet heeft gedaan, verzoeken wij u om snel geld naar de stichting over te maken (65.43.65.113). Het mag toch niet zo zijn, dat we vanwege geldgebrek, ons gelijk niet bij de rechter kunnen halen! Steun ons, zodat wij de herrie kunnen bestrijden.


4 juni 2010 NS ruziet met Eurlings over kosten voor stiller maken HSL
In de Telegraaf van vandaag staat dat de NS een brief aan de minister heeft geschreven met het dreigement niet meer te investeren in hogesnelheidstreinen als het ministerie niets doet aan de geluidsoverlast.
De NS stelt dat de minister "het geluidsdossier met onvoldoende urgentie behandelt en de regierol onvoldoende aanpakt".

De NS verwijt de overheid dat de HSL teveel lawaai maakt. Volgens de spoorwegen komt dat voor een belangrijk deel door de constructie van de baan. Uit een TNO-rapport blijkt dat de keuze voor een betonnen onderbed veel meer herrie oplevert dan het gebruikelijke spoorbed van grint.

Aanpassingen van het spoor gaat honderden miljoenen euro's kosten, aldus de Telegraaf.

Dat is een opvallende ontwikkeling. De NS is bang dat er minder treinen mogen rijden en op een veel lagere snelheid dan opgenomen in hun 'verdienmodel'. Dat zal een fors verlies voor NS opleveren. Die rekening wil de NS doorschuiven naar het ministerie.
Duidelijk wordt ook dat steeds meer partijen inzien dat er een groot en serieus probleem is. De geluidsnorm wordt overschreden. De NS ziet de bui al hangen...

3 juni 2010 Hoorzitting bij VROM
De gemeenten Lansingerland en Kaag en Braassem werden in de gelegenheid gesteld om hun standpunten rondom de handhaving toe te lichten. Ook medewerkers van VROM en van ProRail werden gehoord. Beide stichtingen mochten bij de zitting aanwezig zijn en deelnemen aan de gesprekken.

De advocaat van de gemeenten wees op een bepaling in de wet waaruit af te leiden valt dat VROM wel degelijk bevoegd is tot handhaving als het spoor eenmaal in gebruik is genomen. VROM stelt zich op het standpunt dat alleen bij aanleg en bij een belangrijke wijziging er een bevoegdheid in de wet is opgenomen; als de trein rijdt, kan VROM niets meer doen.

VROM wees op de aanstaande wetswijziging. Die wijziging is nodig omdat er een handhavingsgat is dat gerepareerd moet worden. Als de huidige wet de mogelijkheid biedt om te handhaven tijdens het gebruik van het spoor, dan is een wetswijziging niet nodig. De ministeries vinden dat er een probleem is.
De advocaat gaf aan dat, als er al sprake zou zijn van een gat, met een Algemene Maatregel van Bestuur binnen twee maanden het handhavingsgat gedicht kan worden; daar is geen wetswijziging voor nodig.

De heer Roelof Brouwer, die op persoonlijke titel ook een verzoek tot handhaving had ingediend, werd ook gehoord. Hij verwoordde de emotie van bewoners die er niets van begrijpen. We krijgen een trein die niemand wil, de trein maakt veel te veel herrie, we klagen al jarenlang, ja er wordt via inspraak naar ons geluisterd, maar uiteindelijk wordt er totaal geen rekening gehouden met de belangen van de bewoners.

Uitspraak zal niet binnen zes weken zijn. We hopen er maar het beste van.

Wel zullen we bij de gemeente erop aandringen om, bij afwijzing, door te procederen en aan de Raad van State een beslissing te vragen.
Het moet toch eens en voor altijd duidelijk worden wie er bevoegd is om handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast.


3 juni 2010 Jan Boelhouwer (PvdA) op bezoek
Tweede Kamerlid Jan Boelhouwer bracht een werkbezoek aan Lansingerland om zich op de hoogte te laten stellen van de HSL problematiek.

Wij hebben hem erop gewezen dat minister Eurlings de normen uit het Tracébesluit moet honoreren. De algemene norm is 57dB(A), maar er zijn veel woningen waarvoor een lagere geluidbelasting is berekend. Daarnaast zijn  er, specifiek voor Lansingerland, door het Projectbureau toezeggingen gedaan voor nog lagere geluidbelasting op de gevel. Ook deze lagere norm dient de minister te respecteren.

Aan de hand van de tabellen uit het DCMR rapport hebben we de heer Boelhouwer duidelijk kunnen maken dat de norm nu al overschreden wordt. In de eindsituatie met 184 treinen per etmaal op volle snelheid wordt de geluidsnorm met maar liefs 11 dB overschreden. Hij schrok daarvan.

Het is het Kamerlid duidelijk geworden dat de HSL een enorm hoofdpijndossier is. Jan Boelhouwer heeft beloofd er bovenop te blijven zitten.

31 mei 2010 Gemeente wacht nog steeds op brief van Eurlings
De gemeente heeft de brief van minister Eurlings waarin een aantal toezeggingen zouden moeten staan nog niet ontvangen.
Volgens RTV Rijnmond wordt de brief deze week door de minister getekend. De beslissing om een kort geding te voeren, stelt de gemeente uit totdat de brief is ontvangen.
In ons overleg met de gemeente hebben wij gezegd dat direct ingaande maatregelen niet mogen ontbreken.
Het gezegde "veel beloven en weinig geven, doet een gek in vreugde leven" geldt hopelijk niet voor de gemeente.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. Overmorgen hebben wij een gezamenlijk overleg met de gemeente Kaag en Braassem, onze gemeente en hun advocaat. Ook de stichting Geen Gehoor is daarbij aanwezig.

Donderdag 3 juni, zitten we op het ministerie van VROM in Den Haag bij de hoorzitting over de handhavingskwestie.


26 mei 2010 Gemeente stelt beslissing kort geding een week uit 
De gemeente stapt deze week nog niet naar de rechter. Het ministerie zit met het aangekondigde kort geding in haar maag en wil graag overleg. Het college wil best overleggen, maar het moet dan wel over nieuwe dingen gaan. Het ministerie moet in ieder geval de toezeggingen van Eurlings zwart op wit zetten.

Het blijft belangrijk dat er op korte termijn aanpassingen in de dienstregeling komen. Prima dat minister Eurlings wil meten hoeveel geluid de Traxx maakt in aangepaste vorm en ook nog eens aan de gevel, maar dat gaat maanden duren. We zitten de hele zomer nog steeds in de herrie als er niets gebeurt!

Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen vast te houden aan het rapport van DCMR waaruit de overschrijding blijkt. VenW moet ervan worden overtuigd dat die meetfeiten onweerlegbaar zijn.

De gemeente heeft de beslissing een week uitgesteld; wij worden steeds bij het overleg betrokken.
 

 

19 mei 2010 ProRail overtreedt de wet en de Tweede Kamer vindt het best. Wat doet de gemeente?

Morgen overlegt de stichting weer met de gemeente over de metingen en de gevolgen daarvan. We zijn benieuwd naar hun reactie. De termijn die de gemeente VenW en HSA heeft gesteld, is inmiddels verlopen. Eurlings heeft zich er niets van aangetrokken en beweert nog steeds dat de regels niet worden overtreden.

Bureau Peutz beweert dat in 2010 de norm nog net kan worden gehaald als de Traxxen per direct helemaal niet meer rijden. Dat zal niet gebeuren waarmee vaststaat dat de overheid de wet schendt. De Tweede Kamer vindt het allemaal goed: als er ergens in juli nieuwe meetresultaten bekend zijn dan zullen ze daar op dat moment naar kijken.

Wij zullen aandringen op het uitvoeren van het dreigement: een kort geding van de gemeente tegen de Staat en tegen HSA. Waarom hoeft de overheid zich niet aan de wet te houden?

19 mei 2010 Kippen voorspellen komst hogesnelheidstrein

Op de site van RTV Rijnmond staat vandaag het volgende verhaal"Je kunt er de klok op gelijk zetten! De kippen van Gré van den Berg in Bergschenhoek weten vier minuten van tevoren dat er een Hogesnelheidstrein aan komt. De kippenren bij de woning aan de Berkelseweg staat vlakbij de HSL, waar in Lansingerland zoveel over te doen is. " 


Mensen zitten de hele dag in de herrie, klagen ze. Maar nu blijkt dat de kippen van Gré van den Berg er waarschijnlijk nog meer last van hebben. Exact vier minuten voor de trein voorbij komt worden ze onrustig en praten ze met elkaar. 'Ja, dieren praten ook met elkaar hoor', zegt mevrouw van den Berg. 

Zelf wist ze niet dat kippen zo gevoelig zijn. Dat bleek eigenlijk pas toen metingen op haar erf werden verricht naar de geluidsoverlast van de voorbijrazende hoge snelheidstreinen. 

De onderzoekers kwamen er tijdens de stille nachtelijke uren achter dat de kippen in de ren onrustig werden en begonnen te kakelen, terwijl er nog geen trein te horen was. 'Achteraf snap ik waarom we het afgelopen jaar zo weinig eieren hadden. Ze zijn gewoon van de leg!' " 

18 mei 2010 Verslag Tweede Kamer overleg: Eurlings erkent herrie

 

De publieke tribune was goed gevuld en dat maakte indruk op de politici. De leden van de Tweede Kamer zijn het volledig eens dat er een einde moet komen aan de geluidsoverlast van de HSL. 

Minister Eurlings zei dat hij zelf nog een keer in Lansingerland langs is geweest om naar het geluid van de trein te luisteren: het leek alsof er een grindbak werd leeggegooid! Erkenning dus van onze overlast. 

Hij verklaarde nogmaals dat de norm van 57 dB(A) koste wat kost gehaald moet worden waarbij alle maatregelen denkbaar zijn. Na een stevig debat zegde hij toe dat er ook aan de gevels zal worden gemeten om na te gaan hoeveel geluid het huidige materieel maakt (juni 2010) en hoeveel geluid de echte Fyra maakt (juli 2010). Daar rijden er nu 3 van. De rest wordt medio 2011 verwacht: weer een forse vertraging. 

Ook zal er een overleg komen met alle betrokkenen in het meetproces: DCMR, TNO, gemeenten, actiegroepen en VenW. 

Minister Huizinga verklaarde dat de wet niet voorschrijft dat VROM moet handhaven. Dat kan alleen bij de aanleg van een nieuw spoor en bij een grote wijziging van een bestaand spoor. 

De aan bewoners van Lansingerland beloofde lagere norm dan de norm volgens het Tracébesluit kwam ook aan de orde. De minister zal hier naar kijken. 

Klik hier voor de samenvatting.

16 mei 2010 Agenda Tweede Kamer overleg dinsdag 18 mei 16.00 uur

De agenda van het Algemeen Overleg aanstaande dinsdag 18 mei om 16.00 uur is gewijzigd. Onder punt 17 is toegevoegd de reactie van de minister op de brief van de gemeente Lansingerland waarin VenW en HSA een week de tijd krijgen om met maatregelen te komen. 

Verschillende politieke partijen zullen het minister Eurlings bijzonder moeilijk maken. De vergadering is openbaar, dus daar gaan we met z'n allen heen. Kom op tijd want het aantal zitplaatsen is beperkt!

12 mei 2010 Minister Eurlings beantwoordt Kamervragen

De brief van onze gemeente waarin VenW en HSA een week de tijd krijgen om maatregelen te nemen tegen de geconstateerde overschrijding van de geluidsnorm, heeft kennelijk de beantwoording van kamervragen gekruist. 

De minister geeft antwoord op 36 vragen die hem zijn gesteld nav de 26e voortgangsrapportage. Eurlings gaat er nog steeds vanuit dat er niets aan de hand is en dat het wel goed komt als de remblokken van de nep Fyra zijn verwijderd. Klik hier voor de antwoorden.

12 mei 2010 Brief aan minister Eurlings en Tweede Kamer

Vandaag hebben wij aan minister Eurlings een brief geschreven nav de metingen van DCMR. Wij noemen de meetresultaten van DCMR ronduit schokkend en een doodsteek voor het HSL project: de begroting is met miljarden euro's overschreden, HSA kan de huur niet betalen vanwege de exploitatieverliezen, er zitten nauwelijks mensen in de trein en nu blijkt dat er veel te veel lawaai wordt gemaakt als de toekomstige dienstregeling wordt uitgevoerd. Daarmee worden de beoogde doelstellingen van de HSL niet gehaald, tenzij er zeer ingrijpende maatregelen worden getroffen. Klik hier voor de brief. 

Wij vragen de minister om per direct de overschrijding van de geluidsnorm tegen te gaan. De Traxx (de nep Fyra) moet per direct van het spoor, de overkapping van de lijn moet serieus worden overwogen en de aan bewoners beloofde lagere geluidsnorm moet worden aangehouden. 

Aan de leden van de vaste commissie van de Tweede Kamer hebben wij verzocht om de minister te bewegen om onze eisen te honoreren. 

Het wordt spannend voor Eurlings aanstaande dinsdag 18 mei. Dan is het Algemeen Overleg om 15.00 uur. Wij mogen daar niet ontbreken om zoveel mogelijk druk op de minister uit te oefenen. Onze burgemeester en wethouders zullen er ook zijn. Komt u ook?

11 mei 2010 Gemeente neemt krachtig standpunt in nav metingen DCMR: binnen een week actie of anders kort geding

De gemeente heeft een persbericht verstuurd. Klik hier voor het persbericht. De eerste meetresultaten zijn bekend. DCMR, in opdracht van de gemeente, rapporteert dat de normen fors worden overschreden. Per vandaag al met 3 à 4 dB. In de toekomst, bij circa 190 treinen per dag en op hoge snelheid, kortom in de eindsituatie, wordt de norm met maar liefs 11 dB (15 dB(A)) overschreden. Klik hier voor het rapport. 

De gemeente dringt bij VenW en bij HSA aan om passende maatregelen te nemen om de geluidsbelasting te verminderen. Gebeurt dat niet dan zal de gemeente een kort geding starten. Dat is goed nieuws voor de inwoners. Eindelijk actie om de pestherrie in te dammen. De gemeente heeft gevraagd of wij mee willen doen in een dergelijke procedure en of ook individuele bewoners in willen stappen (via hun verzekering). Wij hebben direct ja gezegd. 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben wij een eigen persbericht verspreid. K lik hier voor het persbericht. 

Als eerste moeten de Traxxen van het spoor. Die nep Fyra's horen helemaal niet op de HSL en maken veel te veel herrie. Mocht HSA nog steeds met veel treinen willen rijden in de toekomst dan is een overkapping onvermijdelijk. 

Een prima zet van de gemeente om zo daadkrachtig op te treden!

8 mei 2010 Dossieronderzoek gemeente: lagere geluidsnormen door overheid geaccepteerd. Rapport RWS uit 2004 is maatgevend

Als onderdeel van het eigen onderzoek heeft de gemeente Lansingerland in september 2009 besloten een dossieronderzoek te starten naar de bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van de HSL. 

Het onderzoek is afgerond. Het rapport beschrijft (in de tijd) de besluitvorming, de ingenomen standpunten, de gevoerde overleggen, de onderzoeken en de besluitvorming zelf. 

Klik hier voor het dossieronderzoek. Het telt precies 100 pagina's en is een fraai stuk verslaglegging. 

Eén onderdeel is met name belangrijk voor onze strijd tegen de herrie van de HSL en dat is de akkoordverklaring van het Projectbureau dat lagere waarden dan 57 dB(A) geaccepteerd worden als norm in plaats van de norm uit het Tracébesluit. 

Wat was er aan de hand?
Vanwege (technische) ontwikkelingen is er vanuit het Projectbureau HSL-Zuid in 2001 verzocht om overleg inzake een gewijzigde inpassing van de HSL. Hierbij werd gedacht aan een 20 à 30 centimeter hogere ligging van de HSL en een verlaging van de verdiepte bak ter hoogte van de Berkelseweg met circa drie meter. 

Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs werken mee mits in Berkel en Rodenrijs circa 500m² extra geluidscherm langs het tracé van de HSL wordt aangebracht (Edelsteenbuurt en Componistenbuurt). Bergschenhoek gaat akkoord onder de nadrukkelijke – door het Projectbureau geaccepteerde – randvoorwaarde dat de geluidscontouren gelijk blijven, zelfs als de (ver) onder de voorkeurgrenswaarde van 57 dB(A) liggen. 

Rijkswaterstaat voerde in 2004 het akoestisch onderzoek uit in verband met de verlaging van de verdiepte bak en andere wijzigingen. 

Geconcludeerd wordt:

 • Voor de woningen van de Edelsteenbuurt/Componistenbuurt is het effectief om extra geluidschermen te plaatsen.
 • Het nieuwe alignement in combinatie met de geadviseerde schermen leidt tot geluidbelastingen, die gelijkwaardig of lager zijn dan in het Tracébesluit van 1998 is aangegeven.

Uit het rapport blijken duidelijke verbeteringen t.o.v. het Tracébesluit, dus minder geluid op de gevel. Het zijn deze lagere waarden waar het Projectbureau akkoord mee is gegaan als te hanteren norm. De DCMR hanteert deze norm in haar rapport over de recente geluidmetingen in Lansingerland. 

Klik hier voor het rapport.

Dinsdag 18 mei naar Den Haag

Ga mee naar Den Haag en laat de politiek zien dat er iets moet gebeuren! 

Op dinsdag 18 mei vergadert de Tweede Kamer met de minister van Verkeer en Waterstaat over de HSL. De vergadering wordt gehouden in de Groen van Prinstererzaal en begint om 16:00 uur. Er zijn 108 plaatsen beschikbaar voor het publiek. U vindt de agenda op:  

Spandoeken zijn binnen verboden, maar het dragen van ons rode shirt niet: aandoen dus! 

Ter voorbereiding op dit algemeen overleg komt er een delegatie van het CDA met onder andere Ger Koopmans op 7 mei naar Lansingerland. Wij zullen met hen de problemen bespreken en de herrie van de HSL laten ervaren. 

Komt allen naar Den Haag!

16 april 2010 VROM-inspectie: gemeente moet handhaven

Volgens de VROM-inspectie is de gemeente de aangewezen partij om handhavend tegen de geluidsoverlast op te treden. Als er sprake is van een zogenaamde "wijziging van een spoorweg" zoals in de Wet geluidhinder staat, dan is het aan de gemeente om maatregelen te eisen. 

Dit blijkt uit een reactie van de inspectie op ons besprekingsverslag. Het concept van het besprekingsverslag hebben wij voor publicatie aan VROM voorgelegd met het verzoek om commentaar. VROM kwam met een aantal wijzigingen die wij omwille van de tijd geaccepteerd hebben. Een van de wijzigingen was dat VROM dacht dat er gezegd was, dat de gemeente alleen bevoegd is als de nieuwe wet ingevoerd zou zijn. Dat klopt niet, want Het Rijk wordt in de nieuwe wet de handhaver. 

Op onze specifieke vraag aan de VROM-inspectie kwam het oorspronkelijk juiste antwoord: de gemeente is bevoegd onder de huidige wet. 

Dat is heel belangrijke informatie want de gemeente is nu aan zet om aan te tonen dat er sprake is van een "wijziging van een spoorweg". Als de gemeente daarin slaagt dan kan de gemeente vervolgens maatregelen bij ProRail afdwingen. 

Wij hebben deze informatie doorgespeeld aan de gemeente, maar nog geen reactie vernomen. 

Het aangepaste besprekingsverslag vindt u hier.

9 april 2010 Bespreking bij VROM. Nog 2 jaar Traxxen.

Gisteren vond er een bespreking plaats op het ministerie van VROM. Aanleiding was de brief van minister Eurlings waarin hij schrijft dat de huidige wet de bewoners zeer weinig bescherming biedt tegen de geluidsoverlast. 

Wij wilden graag van de geluidpolitie (want zo zien we VROM toch) weten hoe de wet dan precies in elkaar zit en of wij inderdaad bitter weinig steun hebben aan de wet. Naast ambtenaren van VROM en de VROM-inspectie waren ook vertegenwoordigers van VenW aanwezig en een juriste. 

Klik hier voor het besprekingsverslag. 

De conclusie is een zwaar teleurstellende: de wet biedt geen houvast. Minister Eurlings heeft een politieke toezegging gedaan dat de gemiddelde geluidbelasting niet boven de 57 dB(A) zal uitkomen. Op onze vraag of de minister juridisch aan zijn belofte kan worden gehouden als hij om welke reden ook zich niet aan zijn belofte houdt of de belofte anders uitlegt, antwoordde de juriste dat daaraan getwijfeld kan worden. We staan dus juridisch met lege handen, althans in de visie van de overheid. 

Op ons herhaald verzoek om de treinen op halve snelheid te laten rijden zolang de echte Fyra nog niet rijdt, werd laatdunkend en schouderophalend gereageerd. Alsof de overheid geen invloed heeft op ProRail. Het gaat nog zeker twee jaar duren voordat de oude Traxxen vervangen zijn. 

Dat neemt niet weg dat VenW hard werkt aan de maatregelen. Binnenkort wordt de toestemming verwacht om de remblokken van de rijtuigen te verwijderen waardoor het geluid met 6 dB wordt verminderd. Dat moet ook wel want in juni 2010 staat er weer een uitbreiding van de dienstregeling op stapel. Ook de effectiviteit van de geluidschermen wordt door TNO gemeten. Nog dit jaar zal TNO de geluidbelasting aan de gevels van woningen in Lansingerland meten. 

We zullen dus nog minstens twee jaar te maken hebben met treinen die niet bedoeld zijn om op de HSL te rijden. De houding van VROM is deze: de minister van VenW heeft toegezegd dat hij maatregelen zal nemen en VROM wacht op de uitvoering daarvan.

31 maart 2010 Eurlings doet verslag over HSL

Vandaag heeft minister Eurlings het 26e verslag over de HSL Zuid naar de Tweede Kamer gezonden. Klik hier voor het verslag. 

De media staan uitgebreid stil bij het fiasco van de hogesnelheidslijn. Door de geringe belangstelling maakt NS Hispeed zwaar verlies (109 miljoen euro over 2009) en blijft de bezetting stokken op een magere 15%. NRC bericht zelfs over het betalen van zwijggeld aan een frequente reiziger die er achter kwam dat de toeslag ten onrechte in rekening wordt gebracht. Hoe diep kan je vallen?

30 maart 2010 Nieuwe dienstregeling Fyra en Thalys

Vanaf maandag 12 april rijdt NS Hispeed ook op weekenddagen met de Fyra tussen Amsterdam en Rotterdam. Thalys gaat op weekenddagen 8 keer per dag rijden via de HSL, nu zijn dat nog 7 ritten per dag. 

Wij vroegen NS naar de voorziene toekomstige dienstregeling. Die ziet er als volgt uit, beperkt tot ons gebied: 

Fyra: Adam-Rdam 16 ritten per dag, 2x per uur = 32 ritten per dag;
Fyra: Adam-Breda 16 ritten per dag, 2x per uur = 32 ritten per dag;
Fyra: Adam-Brussel 16 ritten per dag, 1x per uur = 16 ritten per dag;
Thalys: Adam-Parijs 10 ritten per dag = 10 ritten per dag, alle ritten in beide richtingen. 

In totaal verwacht NS Hispeed dus 180 ritten per dag, verdeeld over 16 uur per dag. Gemiddeld betekent dit iedere 5,33 minuut een trein! 

De exacte opbouw van de hoeveelheid treinen in 2010, 2011 tot het definitieve eindplaatje kan nog niet door NS worden gegeven; het is afhankelijk van de instroom van de nieuwe V250's (zeg maar: de echte Fyra). 

Het ziet er slecht uit. Hoewel beide treinen te veel herrie maken, is de Thalys stiller dan de Traxx. Het aantal Traxxen blijft echter veruit in de meerderheid ten opzichte van de inzet van de Thalys. En het duurt nog wel een paar jaar voordat de oude Traxxen vervangen zijn. Dat betekent een zeer onaangename toekomst.

27 maart 2010 Geluidskaarten

Vanaf vandaag liggen er extra (gratis) geluidskaarten bij boekhandel Van Atten in het centrum van Berkel en Rodenrijs. 

Sommigen hebben problemen bij het downloaden van de kaart vanaf onze site. Probeer in dat geval de site van Joost Smits: Politiekactief.net waar onderaan links staan opgenomen. 

In de gisteren verschenen Heraut wordt geschreven over de start van de permanente geluidmetingen in opdracht van de gemeente. Momenteel wordt in Berkel in de Edelsteenwijk, de Componistenwijk, de Berkelseweg en de Rodenrijse Zoom gemeten. Later wordt ook in andere wijken gemeten. DCMR zal naar verwachting eind mei met de rapportage klaar zijn.

26 maart 2010 Raadsvergadering druk bezocht

Op een druk bezochte raadsvergadering kregen wij de gelegenheid om in estafettevorm in te spreken en om een powerpoint presentatie te houden, iets wat zeer ongebruikelijk is. De burgemeester stemde hierin toe, bij hoge uitzondering, omdat de HSL zo'n belangrijk onderwerp is. 

Wij hebben de nieuwe raad en het nieuwe college in onze speech meegegeven dat de gemeente een eigen plan voor overkapping moet maken en huidige en toekomstige bewoners eerlijk moet voorlichten over de geluidsoverlast in onze gemeente. Klik hier voor de tekst. 

Daarna nam Joost Smits het woord die zijn geluidskaart presenteerde. Uit de kaart blijkt duidelijk dat het leefklimaat slechts nog op een beperkt aantal plekken goed is. Vooral de nieuwbouwlokatie Wilderszijde wordt van alle kanten door geluid bedreigd: de herrie van de HSL, N209, Airport Rotterdam en de voorgenomen A13/A16 komen op die plek samen. Daar wil niemand wonen. 

De presentatie van Joost, waarin ook andere items naar voren kwamen zoals kerosine- en gasleidingen leidde tot vragen van Leefbaar 3B. Op zijn eigen site Politiekactief.net is alles na te lezen. 

De geluidskaart werd door Marja van Kleef aan de burgemeester aangeboden terwijl het geluid van de HSL door de vergaderzaal galmde (bedankt Jeroen). Klik hier voor de geluidskaart. 

Iedere aanwezige kreeg een gratis exemplaar aangeboden. Iedereen die niet op de vergadering aanwezig kon zijn en graag een gedrukt exemplaar wil hebben, kan vanaf dinsdag bij boekhandel Van Atten in het centrum van Berkel de kaart ophalen. We hebben extra kaarten laten drukken. 

Elke politieke partij heeft de HSL-herrie hoog op de agenda staan. Leefbaar 3B zegde toe dat zij haar belofte zal nakomen om alles te doen wat mogelijk is om een einde aan de geluidsoverlast te maken. Het CDA diende een motie in, die unaniem aangenomen werd, waarin het nieuwe college opgeroepen werd om direct een lobby te starten richting Den Haag om ondermeer overkapping bespreekbaar te maken. 

Dank aan iedereen die de moeite genomen heeft om naar de vergadering te komen. Door jullie aanwezigheid ziet politiek Lansingerland dat het zo niet langer kan.

24 maart 2010 Locov wil intercity Den Haag-Eindhoven via HSL

Consumentenorganisaties verenigd in het Locov hebben gepleit voor een intercity Den Haag-Eindhoven via de HSL (vanaf Rotterdam). Het Locov adviseert NS om vanaf de dienstregeling 2012 de intercity te verleggen. De huidige Traxx locomotieven en Beneluxrijtuigen zouden daarvoor gebruikt kunnen worden. Die zouden op dat moment vervangen zijn door de Fyra treinstellen. 

Wat een afgrijselijk idee! De Traxx met de opgevoerde rijtuigen zijn juist de grootste herriemakers. Het is onwaarschijnlijk dat deze extra treinen passen in de geluidsruimte, maar wel is duidelijk dat we moeten rekenen op een intensief gebruik van de HSL. Deze trein zal niet door ons gebied rijden, maar de tendens is helder.

19 maart 2010 Geluidskaart Lansingerland. Kom maar de raadsvergadering op donderdag 25 maart in Bleiswijk

Aanstaande donderdag 25 maart maakt de stichting gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. De raad en het nieuwe college is dan voor het eerst in nieuwe samenstelling bijeen. 

Wij zullen op die vergadering een geluidskaart aanbieden, iets wat de gemeente nog niet heeft gemaakt. Op de kleurenkaart wordt getoond welke gebieden van Lansingerland hinder ondervinden van de HSL, Airport, A13/A16, N209 et cetera. De gebieden met een zeer goed en goed leefklimaat zijn wit en groen gekleurd. Mindere plekken zijn met geel, oranje, rood en donkerrood aangegeven. 

De geluidskaart is bedacht en gemaakt door Joost Smits aan de hand van alle openbaar beschikbare gegevens. Hoewel het geen officiele kaart is, geeft het een goed beeld van de verslechterde woonomstandigeheden in onze gemeente. De stichting ondersteunt het plan om de geluidseffecten zichtbaar te maken in haar strijd tegen de geluidsoverlast van de HSL. 

Wij roepen iedereen op om naar de raadsvergadering te komen die gehouden wordt in Bleiswijk om 20.00 uur. Iedere aanwezige ontvangt een gratis full colour geluidskaart op A2 formaat. 

Komt allen! Donderdag 25 maart om 20.00 uur te Bleiswijk.

17 maart 2010 VROM zet rapport Sight online

VROM heeft het omstreden rapport van Sight over handhaving en overtreding van de norm online gezet. Klik hiervoor het rapport. 

De specialisten van Sight concludeerden uit het eerste TNO rapport dat de geluidsnorm in 2009 werd overschreden. Als onafhankelijk adviesorgaan meldden zij aan de gemeente Lansingerland dat de gemeente op grond van het bestemmingsplan handhavend kan optreden. Hun bevindingen kunt u in hun rapport teruglezen. 

Wij hebben aan de gemeente gevraagd of zij definitief afzien van de door Sight aangegeven route. De gemeente moet in onze ogen alle middelen gebruiken om de herrie tegen te gaan ook al is het ongebruikelijk om via het bestemmingsplan een landelijke trein te weren. Nooit geschoten is altijd mis. Een antwoord van de gemeente hebben wij nog niet ontvangen.

17 maart 2010 Interview Regio TV

Gisteren werden wij geinterviewd door Regio TV. Het gesprek, waarin wij werderom pleiten voor halvering van de snelheid en voor overkapping, staat op Rtvrotterdam.nl

14 maart 2010 Stichting vraagt Tweede Kamer om in te grijpen.

Vandaag hebben wij aan de leden van de Tweede Kamer die toezicht houden op het ministerie van Verkeer en Waterstaat en VROM gevraagd een einde te maken aan de absurde toestand dat de bewoners van Lansingerland niet door de wet tegen de herrie worden beschermd. 

Hangende alle onderzoeken moet de Tweede Kamer er voor zorgen dat de treinen op ons tracégedeelte op halve snelheid gaan rijden. 

Klik hier voor de brief aan VenW. De brief aan VROM heeft dezelfde tekst. 

Aan het college en aan de raadsleden zonden wij een kopie.

9 maart 2010 Eurlings in de problemen om norm te halen / bewoners vogelvrij verklaard

Wij berichtten u al eerder over de uitkomsten van het tweede TNO rapport en de aanvullende maatregelen die VenW moet treffen om de dienstregeling 2010 zonder normoverschrijding te kunnen rijden. Minister Eurlings krijgt het bijzonder moeilijk. Los van het feit dat hij als maatgevend jaar gemakshalve het kalenderjaar 2010 hanteert ipv september 2009 / september 2010 (volgens bureau Sight, adviseur van VROM) moet hij in hoog tempo de blokremmen van de Prio's vervangen. 

Minister Eurlings stuurde zijn antwoorden op de 23 gestelde vragen richting Tweede Kamer samen met het TNO rapport. Klik hier voor de stukken. 

De belangrijkste punten zijn (kleine letters zijn citaten):

 • Uit de immissieberekeningen blijkt dat voor het kalenderjaar 2010 binnen de berekende geluidsbelasting uit het Tracébesluit wordt gebleven, mits het tijdelijk materieel zo spoedig mogelijk stiller wordt gemaakt en de uitbreiding van de dienstregeling met stiller materieel plaatsvindt.

TNO/ProRail heeft op geen enkele plaats aan de gevels gemeten hetgeen wel wettelijk is voorgeschreven. Deze uitspraak raakt echt kant noch wal!

 • Hoewel noch de Wet geluidhinder, noch de Tracewet en het Tracebesluit HSL-Zuid een verplichting bevatten aanvullende maatregelen te treffen, als zou blijken dat de normen niet worden gehaald, heb ik eerder opgemerkt dat ik de berekende geluidsbelastingen in het Tracébesluit respecteer. De huidige wettelijke kaders bieden voor de HSL-Zuid maar beperkte bescherming voor de omwonenden.
 • Noch uit de Wet geluidhinder, noch uit de Tracéwet, noch uit het Tracébesluit HSL-Zuid kan een verplichting worden afgeleid om de naleving van de normen te controleren en aanvullende maatregelen te treffen wanneer na verloop van tijd mocht blijken dat de normen (voorkeurswaarden en verleende hogere waarden) uit de Wet geluidhinder niet gehaald worden.

De bewoners zijn dus vogelvrij en onbeschermd. Geen enkele wet die ons helpt, volgens de minister, en wij moeten hem dankbaar zijn dat hij toch maatregelen neemt. Zo ga je toch niet met burgers om? Als het al waar is, dan verander je toch als verantwoordelijke overheid de wet zodanig dat bewoners wel worden beschermd?

 • Het toevoegen van extra normering voor de maximale hoogte van geluidpieken levert geen extra bescherming voor de omwonenden op.

Dat is dan de formele reactie op ons pleidooi en van Provinciale Staten om de Wet geluidhinder beter te laten aansluiten op de door mensen ervaren geluidhinder. Elke treinpassage levert ergernis op, ook al blijft het gemiddelde binnen de norm. Ook DCMR steunt een wetsaanpassing. Maar Eurlings niet: piekbelasting komt niet in de wet!

 • Op dit moment rijden er ook nog twee positioneringsritten (lege treinen voor en na aanvang van de dienstregeling), maar deze treinen zullen met ingang van medio april (wijziging dienstregeling) van dit jaar niet meer rijden.

Gelukkig een klein beetje minder slecht nieuws. De nachten worden rustiger.

9 maart 2010 Het Tweede TNO rapport is openbaar

Vandaag heeft VenW het tweede TNO rapport vrijgegeven. Het rapport dateert van 11 januari 2010! Omdat de uitkomsten tegenvielen, is er zwaar nagedacht op welke wijze de metingen vertaald zouden moeten worden De conclusies van TNO zijn:

 • Bij 160 km/h ligt de geluidemissie van de Thalys 4 dB hoger dan verwacht;
 • Bij 300 km/h ligt de geluidemissie van de Thalys op het verwachte niveau;
 • Het intercitymaterieel (Prio-rijtuigen) produceert bij gelijke snelheid (160 km/h) gemiddeld 7 dB(A) meer geluid dan de Thalys;
 • Achter het geluidscherm in Hoogmade is het gemeten geluid van de Prio's12 dB(A) hoger dan het rekenmodel aangeeft;
 • Achter het geluidscherm in Hoogmade is het gemeten geluid van de Thalys 6 dB(A) hoger dan het rekenmodel aangeeft;
 • Dit rechtvaardigt nader onderzoek naar de effectiviteit van de gerealiseerde geluidbeperkende maatregelen langs het spoor, ook bij hogere snelheden, en de mogelijkheden om deze maatregelen te verbeteren.

Klik hier voor het hele TNO rapport. 

TNO doet geen uitspraak over een overschrijding van de norm van 57 dB(A) zoals in het Tracébesluit staat, maar heeft uitsluitend gekeken naar de geluidsproductie. VenW doet dit wel in hun brief van vandaag. Zie boven. 

De conclusie is overduidelijk: de Prio's maken veel te veel lawaai en de geluidschermen werken niet. Minister: haal in ieder geval de Prio's onmiddellijk  van het spoor!

8 maart 2010 Geen collecieve actie tegen OZB

Vele inwoners van Lansingerland vragen ons of wij in actie komen tegen de ontvangen aanslag onroerende zaakbelasting 2010. Wij zullen dat niet doen. Onze focus blijft gericht op het bestrijden van de geluidsoverlast en dat is al een dagtaak op zich. Wij denken niet dat het bezwaar maken tegen de woz-waarde ons dichter bij ons doel zal brengen: de overkapping van de HSL. Natuurlijk staat het een ieder vrij om individueel in verzet tegen de belastingaanslag te komen indien u denkt dat er sprake is van een door de HSL veroorzaakte waardedaling.

8 maart 2010 Ook Thalys maakt veel te veel herrie

De Telegraaf schrijft over de uitgelekte resultaten van het tweede TNO rapport waaruit blijkt dat ook de Thalys veel te veel herrie maakt Verder wordt duidelijk dat de constructie beton/spoor niet deugt. De geluidschermen werken ook al niet naar behoren. 

Kijk op: Ook Thalys maakt veel te veel lawaai 

Het wordt steeds duidelijker dat onze aanhoudende klachten volledig terecht zijn. VenW moet met aanvullende maatregelen komen, bijvoorbeeld door de treinen langzamer te laten rijden hangende alle onderzoeken.

1 maart 2010 Reacties artikel Heraut / stemadvies

Naar aanleiding van het in de Heraut verschenen artikel over de HSL en de plaatselijke politiek heeft een aantal partijen gereageerd. Het artikel zou kunnen worden gezien als een stemadvies voor de VVD. Ten onrechte. 

Wij zijn een politiek onafhankelijke stichting die zich onthoudt van politieke voorkeuren en bijbehorende stemadviezen. Velen van u hebben wel om een raadgeving gevraagd met oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, maar daar zijn wij bewust niet op in gegaan. 

Ook de gemeente is teleurgesteld over de inhoud van het artikel. We blijven echter bij onze mening dat de gemeente meer daadkracht moet tonen. Natuurlijk heeft de gemeente een eigen geluidsonderzoek opgestart en andere acties ondernomen om de geluidsoverlast te beperken, maar het zou in onze ogen nog veel beter kunnen en moeten. Een paar voorbeelden:

 • de gemeente weigert de haar geboden kans om handhavend op te treden.
 • de gemeente ontplooit geen enkel plan om de HSL te overkappen en om de planologische blunder te repareren.
 • de gemeente dringt niet bij VenW/ProRail aan om de treinen langzamer te laten rijden hangende alle onderzoeken.
 • de gemeente neemt geen initiatief om een geluidskaart maken waaruit alle geluidsoverlast in Lansingerland blijkt.

Wij werken prima met de gemeente samen, daarvoor alle lof zoals wij op de informatieavond publiekelijk hebben gezegd, maar wij houden onze eigen verantwoordelijkheid. 

Wel steunen wij het advies van de burgemeester: ga in ieder geval stemmen op 3 maart.

26 februari 2010 Overschrijding norm in 2010 en ruzie met ProRail

Berekeningen TNO en overschrijding norm in 2010:
Afgelopen donderdag hadden we een bespreking op het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Aanleiding was ons verzoek om de berekeningen die VenW had laten opstellen, waaruit zou blijken dat de norm niet wordt overschreden zoals zij beweerden op de informatieavond te Bleiswijk, door te nemen. De groep bestond uit 10 man. Twee van VenW, twee van ProRail, twee van TNO, een van Peutz, de voorzitter van Geen Gehoor, uw voorzitter en de adviseur van onze stichting Willem Bos. De berekeningen die TNO heeft gemaakt, hebben geen enkele juridische waarde. Er is immers niet gemeten aan de gevels van woningen. 

Wat hebben zij gedaan? TNO heeft in opdracht van VenW bepaalt wat de geluidbelasting in 2010 zal worden indien de voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd uitgaande van de dienstregeling 2010. Op basis van een tweede meting bij Hoogmade, waar de eerste keer een overschrijding van 14 dB(A) was geconstateerd, hebben zij berekend dat – op voorwaarde dat de maatregelen uiterlijk op 13 juni 2010 zijn uitgevoerd – de norm van 59,5 dB(A) (op die plek geldt een hogere waarde) net niet wordt overschreden. 

Wij hebben kortweg het volgende commentaar geleverd:

 • TNO is ervan uitgegaan dat de treinen gedurende 2010 met een snelheid rijden van 160 km/uur. De Thalys rijdt in het weekend harder en ergens in 2010 wordt op het noordelijk deel van het traject de snelheid ook op andere dagen opgevoerd tot 300 km/uur. Meer snelheid betekent meer herrie.
 • VenW heeft de geluidproductie laten berekenen over het kalenderjaar. De wet schrijft niet precies voor hoe het ‘maatgevend jaar’ moet worden gezien. De periode vanaf 7 september 2009 (de start van de dienstregeling) tot 7 september 2010 leidt zeker tot minder gunstige cijfers voor het ministerie.
 • De enkele berekening op een meetpunt in Hoogmade zegt niets over de situatie in Berkel en Rodenrijs of ergens anders langs de HSL.
 • TNO heeft niet aan de gevels gemeten. Er worden dus slechts verwachtingen geschapen die anders kunnen uitpakken.

Vooral de eerste opmerking is heel belangrijk. De berekening van TNO moet worden herzien. Die herziene berekening zal aantonen dat de dienstregeling in 2010 niet zonder overschrijding gereden kan worden; zelfs niet in de voor VenW gunstigste gehanteerde uitgangssituatie. We hebben aan VenW gevraagd om de herberekening te maken. 

Waar is de politie?
Ook is er gesproken over het handhavingsprobleem. VROM vindt dat de gemeente bevoegd is tot handhaving, maar de gemeente vindt dat juist VROM zou moeten handhaven. Onderling is afgesproken dat VROM de gemeente in een besluit zal laten weten dat VROM zich niet bevoegd acht, maar dat dus de gemeente voor politie moet spelen. Tegen dat besluit kan de gemeente bezwaar maken bij de Raad van State. Die moet dan uitspraak doen. Ondertussen blijven wij gewoon in de herrie zitten! Keer op keer hebben wij de gemeente op hun handhavingstaak gewezen en dat zij elke gelegenheid moeten grijpen om de bewoners te beschermen, maar dit blijft hun standpunt: de gemeente handhaaft niet! 

Ruzie met ProRail
We hebben ruzie met ProRail om hun bewuste foutieve berichtgeving richting de bewoners. In hun laatste mail laten zij weten dat VROM het eens is dat de voorgenomen maatregelen voldoende zullen zijn om de norm niet te overschrijden. Daarmee wekken zij de indruk dat alle betrokken overheidsinstanties het volledig eens zijn. Dat is pertinent niet waar. VROM heeft op geen enkel moment zich verdiept in het effect van de maatregelen. Zelfs het ministerie van VenW geeft dit toe. 

ProRail echter, wil de berichtgeving niet corrigeren. Dat is logisch, want dat betekent een enorme afgang. Velen zullen de ervaring hebben dat ProRail een onbetrouwbare organisatie is. Door de verkeerde informatie in hun laatste susmail wordt dat beeld bevestigd. 

Klik hier voor de samenvatting van de bespreking.

19 februari 2010 Thalys en Fyra doen NS de das om

De resultaten van de NS staan zwaar onder druk door de hogesnelheidstreinen Fyra en Thalys. In 2009 leden de spoorwegen een verlies van 106 miljoen euro op High Speed Alliance, het NS-onderdeel dat de snelle treindiensten exploiteert, aldus een artikel in de Volkskrant. 

De NS wilde gisteren niet zeggen wat de bezettingsgraad van de Fyra en de Thalys is. Uit een donderdag gepresenteerd onderzoek van Treinreiziger.nl blijkt dat gemiddeld 8,5 procent van de stoelen bezet is. 

Lees verder op: Thalys en Fyra doen NS de das om 

Het onderzoek naar de bezettingsgraad vindt u hier: 

Hogesnelheidstrein Fyra nog nauwelijks gebruikt 

Wij wisten het al langer: de HSL is een drama!

12 februari 2010 Nachtelijke testritten

ProRail laat op haar site weten dat er weer in de nacht wordt getest. Zie: 

Prorail.nl 

Verder licht ProRail nog eens de snelheid van de treinen toe: op weekdagen wordt er niet sneller gereden dan 160 km/uur. In het weekend kan de Thalys sneller rijden als er sprake is van achterstand op de dienstregeling.

9 februari 2010 Brieven aan VROM, Tweede Kamer, College en gemeenteraad Lansingerland. Piekbelasting moet in de wet.

Naar aanleiding van het initiatief van Provinciale Staten hebben wij aan minister Cramer van VROM een brief geschreven waarin wij pleiten voor een herijking van de Wet geluidhinder. Klik hier voor de brief. 

Volgens de ministeries van VenW en van VROM zijn de normen in 2009 niet overtreden. Als er geen maatregelen zouden worden genomen (rails slijpen, wielen ronder maken) zou pas in de loop van 2010 de norm worden overschreden. Met andere woorden: we zitten nu in een onleefbaar woonklimaat door de onbeschrijfelijke herrie en de overheid roept dat er niets aan de hand is. 

Hoe kan dat? 

Dat kan omdat er wettelijk geen rekening wordt gehouden met piekbelasting. En dat betekent in onze ogen een ernstige tekortkoming in de wet. Die wet is bedoeld om mensen te beschermen tegen geluidsoverlast maar biedt voor ons geen uitkomst. Daar moet verandering in komen. 

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VROM hebben wij gevraagd om de minister te bewegen om tot aanpassingen te komen. 

Ook aan het College en de gemeenteraad van Lansingerland hebben wij gevraagd om steun te geven aan het idee van Provinciale Staten dat de huidige geluidsnormen niet kunnen worden toegepast op het geluid van de HSL.

8 februari 2010 Antwoord van ERA

Het European Railway Agency heeft onze brief beantwoord van 28 december 2009 waarin wij vroegen om hun zienswijze op de toepassing van de TSI norm. Het antwoord is teleurstellend. Klik hier voor de brief. 

De ERA stelt dat elke lidstaat bevoegd is om zelf de toepassing van de TSI te bepalen en kennelijk is Nederland niet in overtreding. 

We hopen dat de Europese Commissie de zaak niet terugschuift naar het land van herkomst maar zelf maatregelen zal eisen. Wordt vervolgd.

6 februari 2010 Provincie mengt zich in HSL-herrie

Vandaag verscheen er een artikel in het AD Rotterdams Dagblad over de brieven die de Provincie naar zowel het ministerie van VenW als naar het ministerie van VROM heeft gestuurd. Klik hier voor het artikel. 

De Provincie betwijfelt of de huidige geluidsnormen wel geschikt zijn om de geluidsoverlast in toom te houden. Al in 1998 gaf DCMR aan dat er ten onrechte in de wet geen rekening wordt gehouden met piekbelasting. Terwijl het juist de pieken zijn waarvan we last hebben. 

In november 2009 is er een motie aangenomen. Gedeputeerde Staten heeft de motie recent uitgevoerd. De tekst van de uitvoering van motie 163 aan de leden van de Privinciale Staten van Zuid Holland luidt: 

"Kennisnemen van de brief die gestuurd wordt aan de minister van Verkeer en Waterstaat waarin we aandringen op het voldoen aan de voorkeursgrenswaarde welke gesteld is in het tracebesluit. Tevens dringen we aan op handhaven en monitoren van deze waarde. Daarnaast vragen wij aan de minister onderzoek te verrichten naar eventueel noodzakelijke aanvullende maatregelen in de nabijheid van de bestaande en toekomstige woonwijken zodat een gezond woon- en leefklimaat gewaarborgd blijft. 

Tevens kennisnemen van de brief die gestuurd wordt aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer waarin wij vragen onderzoek te doen naar de problematiek van de toepasbaarheid van de geluidsnormen en het reken- en meetvoorschrift voor spoorweglawaai en indien noodzakelijk te komen tot aanpassing van deze normstelling."

5 februari 2010 Laatste nieuws geluidsmetingen

Een aantal bewoners heeft ons vragen gesteld over de metingen van DCMR. Met de gemeente hebben we afgesproken dat zij zorgdragen voor de beantwoording daarvan. Inmiddels heeft de gemeente deze mensen n ader geinformeerd. De tekst luidt als volgt: 

"In het gemeentelijke persbericht van 21 januari staat aangegeven dat de gemeente is gestart met de meting van het geluid dat afkomstig is van de HSL. De weersomstandigheden waren geschikt om een startmeting uit te voeren aan de kant van Berkel en Rodenrijs. De volgende stap is het uitvoeren van een startmeting aan de kant van Bergschenhoek. Aan de hand van beide startmetingen wordt bepaald bij welke woningen er vervolgens wordt gemeten. Deze metingen worden uitgevoerd door middel van ‘geluidkastjes’ aan de gevel. Om ook inzicht te krijgen in het geluidsniveau in de woonwijken, zal ook verder van het spoor gemeten worden. Hiervoor wordt een meetplan opgezet. Dit gebeurt door de geluidspecialisten van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL en van de gemeente (DCMR en Peutz). 

Het is vanwege de juridische ‘houdbaarheid’ van belang dat het meetplan -en de op basis hiervan te houden geluidmetingen- voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld in het zogenoemde reken- en meetvoorschrift railverkeerslawaai. Dit stelt onder meer eisen aan de plaats waar de geluidkastjes moeten worden geplaatst. 

Omdat het nog op te stellen meetplan moet uitwijzen waar de geluidkastjes het best kunnen worden geplaatst, is op dit moment nog niet bekend waar dit zal gebeuren. Wanneer er meer bekend is over de meetlocaties wordt u via de gemeentelijke site (nieuwsberichten HSL) verder geïnformeerd. 

Bij de metingen wordt gekeken naar de gemiddelde geluidwaarde en de piek geluidwaarde. Verder is er aandacht voor het type trein en wordt de snelheid van de trein gemeten. Mogelijke afwijkingen van de gebruikelijke snelheid worden dus ook geconstateerd."

30 januari 2010 Gezamenlijke inventarisatie naar trillingen

De Stichting Geen Gehoor uit Rijpwetering en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs inventariseren alle trillingen die de HSL veroorzaakt. Sinds kort rijdt de HSL regelmatig tot 300 km/uur tussen de huizen hier door. Er zijn al klachten binnen van 500 meter van het spoor. 

Trillingen kunnen al vrij snel schade aan woningen berokkenen (lichte verzakking waardoor scheuren in de muren ontstaan). Heeft u ook last van trillingen in huis? Dan graag direct melden. 

De afstand meten kunt u op Afstandmeten.nl 

Vervolgens vragen wij u om een logboek bij te gaan houden met de volgende gegevens: 


DATUM TIJDSTIP (exact, bijv. 17.19 uur) AARD VAN DE TRILLING (bijv. "vloer trilt") 

Graag heel secuur doen en bedenk hierbij dat trillingen al snel schade aan uw woning kunnen aanrichten. Hou dit svp gedurende een maand vol en mail dan het logboek naar geengehoor@geengehoorhsl.nl of naar info@stopherriehsl.nl.

25 januari 2010 Artikel AD over metingen DCMR

In het AD verscheen een artikel over de eerste meetresultaten. DCMR vindt het geluid van de treinen 'best fors'. Klikhier voor het artikel.

25 januari 2010 Vragen van VVD in Europees Parlement

Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) heeft vragen gesteld aan de Europese Commissie over het al of niet van toepassing zijn van de TSI Noise regels. Minister Eurlings vindt dat de regels niet van toepassing zijn omdat de treinen dateren van voor de inwerkingtreding van de TSI Noise wet. Wij zijn het daarmee niet eens en de VVD ook niet: het is de bedoeling dat de wet de burgers beschermt tegen geluidsoverlast. Dan past het niet om oud materieel in te zetten op een gloednieuw spoor. Klik hier voor de gestelde vragen.

21 januari 2010 Gemeente stuurt persbericht over metingen

De gemeente heeft een persbericht verstuurd over de start van de geluidmetingen. Klik hier voor het persbericht. Aan de hand van de startmetingen bepaalt DCMR waar er verder gemeten wordt. 

De voorbereidingen voor het eigen meetonderzoek hebben plaatsgevonden in samenwerking met onze Stichting. VenW heeft aan TNO opdracht gegeven om het geluid van de treinen aanvullend te onderzoeken.

20 januari 2010 Bespreking bij VROM

Afgelopen woensdag waren wij op het ministerie van VROM om antwoord te krijgen op onze vragen. De volgende onderwerpen zijn besproken: 

Waarom was VROM niet aanwezig op de informatiebijeenkomst in Bleiswijk? 
De HSL is een project van Verkeer en Waterstaat en niet van VROM. VROM stelt slechts de norm. 

Hoe zit het met Sight en hun conclusie dat de norm is overschreden? 
Bureau Sight is door VROM ingehuurd vanwege capaciteitsgebrek. Opdracht was om het dossier te verkennen en te koppelen aan nieuwe wetten voor de Ruimtelijke Ordening, Swung geheten. Er wordt een groot politiek debat verwacht over Swung. Er zitten gaten in de huidige wetgeving die gedicht moeten worden. De conclusies van Sight worden niet gedeeld door VROM. Het definitieve rapport wordt volgende week verwacht. De Stichting krijgt een afschrift van het volledige rapport. 

Hoe moet er worden gerekend? 
In de Wet is lang niet alles geregeld en in de huidige situatie met de HSL is niet voorzien. Verschillende berekeningsmethoden zijn mogelijk. De methode van een voortschrijdend gemiddelde van het geluid waarbij vanaf 1 jaar voorafgaande aan de metingsdatum wordt gekeken, lijkt een redelijke methode. Het is niet duidelijk of VenW op dezelfde manier rekent. 

VROM wil graag klare wijn schenken en vindt dat beide departementen een en dezelfde rekenmethodiek moeten toepassen. Over dit onderwerp vindt overleg plaats. Ook zal de Tweede Kamer niet accepteren dat er binnen de overheid verschillend wordt gerekend. De overheid moet met 1 stem richting burgers spreken. 

De Stichting vindt dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met piekbelasting. 
De piekbelasting wordt volgens VROM geacht niet storend te zijn bij voldoende regelmatigheid van passerende treinen. De Raad van State is het daarmee eens. 

De regelgeving was destijds opgezet voor normale TGV voertuigen. Niet voor treinen met een kapotte uitlaat (Traxx). Dat is niet in de geest van de Wet. De Wet hoort de burgers te beschermen. Wij verwachten dat de aangekondigde maartregelen niets zullen uithalen. Overkapping is de enige oplossing. Tien jaar geleden is er een planologische blunder begaan door de HSL dwars door dorpskernen te laten lopen. Voor de komst van de HSL was er zeer weinig omgevingsgeluid. 

VROM neemt dit voor kennisgeving aan. 

Wie is bevoegd om te handhaven? VROM of de gemeente? 
In de nieuwe Swung regeling is dat duidelijk: de Rijksoverheid. VROM vindt ook hier dat er klare wijn moet worden geschonken. Het naar elkaar wijzen is ongewenst. Begin februari vindt er overleg met de gemeente plaats. VROM verwacht het probleem snel te hebben opgelost. 

De gemeente vindt op grond van de Wet dat VROM bevoegd is. Er zijn ook juristen die van mening zijn dat juist de gemeente zou kunnen handhaven op grond van het overtreden van het bestemmingsplan. Meerdere opties zijn mogelijk. 

Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt. Het is onbegrijpelijk dat er meerdere opties mogelijk zijn in zo'n belangrijk dossier. Waar we maar kunnen zullen we druk uitoefenen om inderdaad klare wijn te krijgen.

19 januari 2010 ProRail verklaart nachtritten

Wij ontvingen van ProRail een uitleg over de enorme herrie tijdens de nacht van zaterdag 9 en zondag 10 januari 2010. Hun antwoord luidt: 

"Navraag bij vervoerder NS Hispeed leert ons dat er nachtelijke testritten zijn uitgevoerd op het HSL-tracé. Deze testritten waren noodzakelijk om treintechnische systemen te kunnen testen. Door de late planning van deze testritten is deze informatie niet bij ons terecht gekomen en hebben wij de website www.wonenlangsdehslzuid.nl niet tijdig aan kunnen passen. Normaal gesproken maakt NS Hispeed conform afspraak de afwijkende ritten (ritten buiten de reguliere dienstregeling om) aan ons kenbaar zodat wij onze website kunnen actualiseren met deze informatie. 

NS Hispeed heeft gegarandeerd dat wij een wekelijkse update ontvangen van extra (test)ritten die buiten de reguliere dienstregeling vallen zodat wij omwonenden langs het HSL-tracé via onze website goed kunnen informeren. Communicatie over het reguliere onderhoudswerk blijft ongewijzigd, iedere nacht is er per toerbeurt één spoor buitendienst voor onderhoudswerkzaamheden, tweewekelijks is het tracé 's nachts dubbelzijdig buitendienst. Meer informatie over onderhoudswerkzaamheden kunt u terugvinden op onze website." 

Niet echt om vrolijk van te worden. NS Hispeed mag van de wet 's nachts rijden. We zullen vragen om daar zo terughoudend als mogelijk mee te zijn.

13 januari 2010 Artikel in het AD

Het Algemeen Dagblad publiceerde vandaag een groot artikel over de VROM soap en de aanstaande metingen van DCMR. Klik hier voor het artikel. 

Het ministerie van VROM heeft ons uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van onze brief aan minister Cramer. Aanstaande woensdag zullen onze vragen aan de orde komen. Wij zijn met name benieuwd naar de gang van zaken rond het rapport van Sight en naar de discussie over welk orgaan bevoegd is om handhavend op te treden. Is dat VROM of toch de gemeente? Het maakt ons niets uit: als er maar adequaat opgetreden wordt. De uitkomsten van het gesprek zullen wij op het laatste nieuws zetten.

5 januari 2010 Brieven aan VROM, Tweede Kamer en de gemeente

Vandaag stuurden wij een brief aan minister Cramer van VROM. Klik hier voor de brief. Een afschrift van de brief zonden wij aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor VROM uit de Tweede Kamer. Klik hier voor het begeleidend schrijven. 

Daarnaast hebben wij aan het college en aan de raad van Lansingerland een afschrift verstuurd van deze correspondentie met een begeleidend schrijven dat u hier kunt lezen. 

Wij schrijven aan de verschillende instanties dat de bewoners het spoor volledig bijster zijn geraakt door de gebeurtenissen in de afgelopen weken. Eerst zegt VenW dat de treinen niet in overtreding zijn, bureau Sight rapporteert aan VROM dat de treinen wel degelijk in overtreding zijn en dat de gemeente de handhaver is, en vervolgens laat VROM weten dat de treinen toch niet in overtreding zijn en dat niet duidelijk is wie er zou moeten handhaven. 

Wij vinden het onbegrijpelijk en onacceptabel dat niet volstrekt helder is wie tegen de geluidsoverlast moet optreden en of de treinen teveel geluid maken. Stel je voor dat de meetresultaten bekend zijn waaruit blijkt dat de norm wordt overschreden en Rijk en gemeente zijn nog aan het bakkeleien over de vraag wie de politierol op zich moet nemen. Ondertussen blijven wij met de herrie zitten!

© Webdesign by JBB Media