Hieronder vindt u een overzicht van alle in 2009 gepubliceerde berichten op deze website die niet meer bij het laatste nieuws staan.

Heraut

Om de in de Heraut geplaatste berichten te lezen kunt u onderstaande link gebruiken: Heraut Online en zoek op HSL. 

31 december 2009 Brief VROM aan de gemeente

Op de site van de gemeente staat de brief van VROM waarvan wij een kopie zullen ontvangen. Zie: Lansingerland.nl

30 december 2009 Persbericht van VROM

VROM laat weten dat er op dit moment geen sprake is van een overschrijding van de geluidsnormen. Er is, vindt VROM, op dit moment dan ook geen aanleiding om handhavend op te treden. 

De gemeenten Lansingerland en Kaag en Braassem dienden op 22 december een verzoek tot handhaving in naar aanleiding van het rapport van Sight. Dit bureau zei dat VROM de conclusies van Sight deelden, maar dat blijkt nu onjuist te zijn. Minister Cramer betreurt de gang van zaken en stuurt ook ons een brief met haar conclusies. Zodra wij de brief hebben ontvangen, zullen wij die op onze site plaatsen. 

Al met al een wel heel merkwaardige gang van zaken waar nog niet het laatste woord over gezegd is. Hoe bestaat het dat VROM een bureau in de hand neemt die zegt namens VROM te spreken, beweert dat de normen zijn overschreden en dat de gemeente, en dus niet VROM, handhavend moet optreden, om vervolgens 'de gang van zaken te betreuren'?

29 december 2009 V&W, ERA en VROM

In onze voortdurende strijd tegen het geluid, dat de afgelopen dagen weer pijn aan de oren deed, hebben wij twee brieven verstuurd. Een naar Verkeer en Waterstaat en een naar de European Railway Agency. 

De brief aan minister Eurlings gaat in op de door Verkeer en Waterstaat gegeven antwoorden op onze vragen. Wij betwijfelen sterk dat de aangekondigde maatregelen (slijpen en wielen ronder maken, remmen veranderen) voldoende zijn om de verwachte normoverschrijding in 2010 te voorkomen. Om dat goed in te kunnen schatten vragen wij om gedetailleerde berekeningen, in de tijd uitgezet tot en met 2011, waaruit het effect van de maatregelen blijkt. Ook het precieze aantal treinen inclusief positioneringsritten moet worden getoond. 

Klik hier voor de brief aan V&W. 

Daarnaast gaan wij in op de discussie rond goederenvervoer: zijn van binnen omgebouwde personentreinen door de aanpassing goederentreinen of niet? Onze mening is duidelijk. 

Verder hebben wij gemotiveerd aangegeven waarom wij denken dat de TSI Noise, regelgeving voor treinen die na de inwerkingtreding van de TSI geldt, wel degelijk van toepassing is. Het ministerie gaat ervan uit dat de ingezette Prio rijtuigen ouder zijn dan de wetgeving en er daarom niet onder vallen. In onze brief aan de European Railway Agency leggen wij onze kwestie voor: is de TSI van toepassing of niet? 

Klik hier voor de brief aan de ERA. 

Van het ministerie van VROM hebben wij nog steeds geen antwoord op onze brief van 25 november jl. De recente ontwikkelingen waarbij het adviesbureau Sight, ingeschakeld door VROM, zeer opvallende conclusies trekt (zie eerdere berichten hieronder), geven alle aanleiding voor minister Cramer om op korte termijn te reageren. De gemeenten Lansingerland en Kaag en Braassem hebben op 22 december immers een handhavingverzoek ingediend. Dit verzoek dwingt VROM tot actie. 

We wachten vol spanning de gebeurtenissen af.

22 december 2009 Rapport Sight en standpunt gemeente

Het volledige rapport van Sight is niet aan onze stichting kenbaar gemaakt. De conclusies wel. Klik hier voor die conclusies. 

De gemeente heeft haar standpunt op de site van de gemeente gezet. 

Sight suggereert dat de gemeente kan handhaven op grond van het bestemmingsplan. Het tracébesluit en daarmee de voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A) is in het bestemmingsplan opgenomen. Als die waarde wordt overschreden, wordt er gehandeld in strijd met het bestemmingsplan en kan de gemeente een dwangsom opleggen bij elke passage van de Traxx. 

De gemeente ziet dat anders en vindt dat VROM de instantie is die zou moeten handhaven. De door Sight geopperde manier is juridisch zeer discutabel, aldus de gemeente. 

Voorlopig zetten wij met de herrie en wijzen de verschillende overheden naar elkaar! Wie zorgt er voor de burgers? 

We verwachten een snelle reactie van VROM zodat we duidelijkheid krijgen in deze onmogelijke situatie.

22 december 2009 Rapport Sight: gemeente moet handhaven; gemeente verzoekt VROM om handhaving

Hieronder volgt de tekst van het door ons verstuurde persbericht: 

Vandaag hoorde de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL van adviesbureau Sight, ingehuurd door VROM, dat de gemeente Lansingerland de instantie is die handhavend zou moeten optreden tegen de geluidsoverlast van de HSL. De gemeente werpt die rol van zich af. Het is juist VROM die zou moeten ingrijpen, beweert de gemeente. Bewoners zijn het spoor bijster en zijn slachtoffer van het Zwarte Pietenspel. 

Naar aanleiding van het TNO-rapport heeft het ministerie van VROM het bureau Sight gevraagd om de belangrijkste feiten en omstandigheden in kaart te brengen en om VROM te adviseren welke positie de minister in het HSL dossier moet innemen. 

Sight heeft de belangrijkste betrokken partijen gesproken waaronder de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. De stichting heeft toen haar verwondering uitgesproken waarom niet VROM zelf maar dit bureau werd ingeschakeld. Ook nu is het bijzonder opvallend dat de medewerkers van Sight op persoonlijke titel hebben gesproken; wel werd bevestigd dat VROM hun conclusies steunt. VROM zwijgt. 

Sight concludeert een overschrijding van Wet geluidhinder blijkens het TNO-rapport. 

Anders dan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat beweert, vindt het adviesbureau dat de wet wordt overtreden zolang de Traxx met Prio rijtuigen over de HSL rijdt. Met handhaving hoeft niet gewacht te worden totdat de “jaargeluidsrruimte” gevuld is, meent Sight. Aan de hand van de meetresultaten kan worden berekend dat de Traxx de normen nu al overschrijdt. 

In hun advies wordt aangegeven dat de gemeente Lansingerland de HSA tot de orde kan roepen. In het bestemmingsplan, waarin het Tracébesluit is opgenomen, staat immers dat de voorkeursgrenswaarde van 57dB(A) niet overtreden mag worden. De gemeente kan dan eenvoudigweg met het bestemmingsplan in de hand de overtreder een dwangsom opleggen voor iedere keer dat de Traxx de gemeente passeert. 

De stichting reageerde in eerste instantie verheugd. De teleurstelling was dan ook groot toen bleek dat de gemeente zich niet aangesproken voelde. Het is niet de gemeente maar het ministerie van VROM die verantwoordelijk is voor overtredingen. De gemeente reageerde direct met het indienen van een verzoek om handhaving door VROM. Uit de presentatie van Sight bleek immers dat op dit moment de normen die zijn vastgesteld bij of krachtens de Wet worden overschreden waarvoor VROM verantwoordelijk is. 

De bewoners van Lansingerland zijn het spoor volledig bijster. Bij wie moeten ze zijn om verlost te worden van de ontzettende herrie? Iedereen is het er over eens dat er iets moet gebeuren, maar wie doet er echt iets? 

Wordt er een spel gespeeld tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en VROM? 

Duidelijk is wel dat de bewoners slachtoffer zijn van een ongekend fiasco. HSA dreigt failliet te gaan, de aanleg van de HSL heeft meer dan 7 miljard gekost, de echte Fyra laat nog steeds op zich wachten en de inwoners zitten in de herrie.

16 december 2009 Antwoord van Verkeer en Waterstaat

Vandaag ontvingen wij het antwoord van het ministerie van Verkeer en Waterstaat tesamen met het verslag van onze vergadering van 7 december jl. Klik hier voor de stukken. 

Het antwoord valt in drie delen uiteen. 

Ten eerste hebben wij in onze brief gesteld dat de aangekondigde maatregelen aantoonbaar onvoldoende zijn. V&W is het daar niet mee eens. Zij verwachten een reductie van 5-7 dB. Van de 4 nachtelijke positioneringsritten zijn er 2 vervallen en NS Hispeed onderzoekt of de andere 2 ook kunnen vervallen. 

Ten tweede wordt ingegaan op goederenvervoer. Ja, er zijn plannen, maar die zijn nog niet concreet. Het gaat over hogesnelheidstreinen met hetzelfde uiterlijk, mogelijke snelheid en techniek als de hogesnelheidstreinen voor reizigers, echter met aangepast interieur. V&W steunt samen met het Ministerie van Economische Zaken dit initiatief. 

Ten derde hebben wij beweerd dat de Traxx treinen met Prio-rijtuigen onrechtmatig op het spoor rijden. Het ministerie vindt van niet. De locomotief en de wagons zijn volgens de regels toegelaten op het net. 

Wij zijn het volledig oneens. De aangekondigde maatregelen zullen de geluidsoverlast niet terugdringen tot een normaal niveau. Dat zal ook blijken uit de aanstaande metingen van de gemeente Lansingerland waarop we moeten wachten. Een omgebouwde personentrein tot een trein waarin goederen kunnen worden vervoerd, is volgens Bartjens gewoon een goederentrein. En wat het derde onderwerp betreft: hoe bestaat het dat een trein op het net wordt toegelaten, op de HSL wordt nagemeten waaruit blijkt dat die trein teveel herrie maakt ten opzichte van de toelatingseis en toch gewoon mag rijden? Het rechtvaardigheidsgevoel wordt hier zwaar op de proef gesteld. Dit kan niet waar zijn. 

Onze juristen bestuderen het antwoord en zoeken naar mogelijkheden om de geluidsoverlast met juridische middelen te bestrijden. 

Thalys harder of zachter 

Volgens Verkeer en Waterstaat zou de Thalys veel minder herrie maken dan de Traxx. Dat zou om 9dB gaan. Wij hebben aan de bewoners gevraagd een eerste reactie te geven op het verschil in geluid. Hier is de uitslag: 2% vindt het geluid van de Thalys erger, 40% vindt dat het geluid hetzelfde is en 58% zegt dat het geluid iets minder is, maar nog steeds zeer hinderlijk. 100% van de bewoners zegt nog steeds last te hebben van de herrie! 

Eigen metingen Lansingerland 

Binnenkort zal DCMR starten met de eigen metingen, ook aan de gevel. Eerst worden er veldmetingen verricht aan de hand waarvan het meetplan wordt gemaakt. Wij verwachten dat uit de metingen zal blijken dat de Wet Geluidhinder met voeten wordt getreden. Redeneer met ons mee: TNO heeft berekend dat als de Traxx gedurende een jaar (de wettelijke meetperiode) rijdt de norm wordt overschreden. De Thalys komt er bij (12 maal per dag) en er vervallen twee nachtritten. Dat moet betekenen dat de geluidsruimte te klein is om alle treinen te laten rijden. 

Acties / rechtszaak / boosheid 

Een ding is duidelijk. De mensen worden steeds gefrustreerder en bozer. De toonzetting in de mails die wij ontvangen, wordt steeds scherper. Het geduld raakt op. Dat is ook te merken aan de klagers: moegestreden klagen zij niet meer omdat het toch geen zin heeft. 

Natuurlijk heeft klagen wel zin: we mogen ProRail niet de indruk geven dat het uiteindelijk wel meevalt! Het geluid dat de treinen deze week veroorzaken is met geen pen te beschrijven en het moeten er 192 per dag worden. Wat een drama! Ook dringen mensen aan op een rechtszaak, we laten niet met ons sollen! Er zijn talloze punten van onrechtvaardigheid; we slepen ze voor de rechter! Wij sluiten een rechtsgang zeker niet uit, maar willen toch proberen om in dialoog met de overheid tot een structurele oplossing te komen. Misschien moeten we wachten totdat de metingen van DCMR beschikbaar zijn om met nog meer amunitie ons doel te bereiken.

9 december 2009

ProRail informeerde ons over de vermeende goederentrein die door een bewoner op een zaterdag was gesignaleerd. Een andere bewoner stuurde ons foto's. Het betrof een normale onderhoudstrein. ProRail erkent dat hun informatievoorziening niet optimaal was.

7 december 2009 gesprek met Verkeer en Waterstaat

Vandaag spraken wij met vertegenwoordigers van Verkeer en Waterstaat naar aanleiding van onze brief aan minister Eurlings. In die brief eisten wij een onmiddellijke stopzetting van de treinen omdat uit het TNO-rapport bleek dat het geluid van de Traxx het verwachte geluid significant overschreed. Eerst moeten de treinen, zowel de Traxx als de Thalys, uitgebreid worden getest evenals de effectiviteit van de geluidsschermen. Pas als blijkt dat voldaan wordt aan alle normen mogen de treinen weer rijden. 

Het ministerie ziet dat anders. De treinen voldoen aan de wet, dus er mag gewoon worden gereden. Wel worden alle treinen gemeten (dus ook de nieuwe Fyra) en de uitkomsten worden met de norm vergeleken. Er wordt hard gewerkt aan technische oplossingen om de geluidsproductie van met name de Traxx zoveel als mogelijk te verkleinen. Ook zal TNO aan de gevels de geluidbelasting meten en uitgebreid onderzoek doen naar de oorzaken van het teveel aan lawaai. Ondertussen gaat de dienstregeling gewoon door. 

Pas als blijkt dat het geluid van de treinen niet verder omlaag kan en de norm van 57dB nog steeds wordt overschreden, zal de infrastructuur worden aangepakt. Een studie naar overkapping van het tracé tussen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek wordt niet overwogen. De maatregelen om de Traxx stiller te krijgen zijn het akoestisch slijpen van de rails en het ronder maken van de wielen. Dit moet 5 tot 7dB schelen. Ook wordt bekeken of er volstaan kan worden met schijfremmen en of gewerkt kan worden met kunststof remmen. 

Dit proces duurt volgens V&W drie maanden. Daarna zou de Traxx veel stiller moeten zijn. TNO heeft de Thalys doorgemeten op ons traject en het ministerie informeel geïnformeerd. Daaruit zou blijken dat de Thalys voldoet aan de verwachtingen en dus binnen de norm zal blijven. Ons is het rapport toegezegd zodra dit beschikbaar is. 

Ook mogen wij in een technisch overleg met TNO en ProRail de metingen intensief bespreken. Zo is nog onduidelijk hoe TNO bepaald heeft dat de geluidsruimte in 2009 niet en in 2010 wel overschreden zal worden zonder aanvullende maatregelen. 

We hebben de TSI wetgeving aan V&W voorgelegd. Hun uitleg is deze: de TSI regeling is ingevoerd op een moment dat deze trein al bestond. De TSI kent geen terugwerkende kracht. Reeds bestaande treinen hoeven niet te voldoen aan de nieuwe wetgeving, dus voor de Traxx is de TSI niet van toepassing. Het is wel de bedoeling dat de Traxx aan de TSI zal gaan voldoen als de bedachte maatregelen zijn uitgevoerd. Op onze vraag wat er gebeurd zou zijn als de TSI wetgeving zou dateren vóór de Traxx was het antwoord dat dan de Traxx niet gereden zou hebben zoals ie nu rijdt! Dat ziet er dus heel vreemd uit. We vergelijken het met een oldtimer die wel de weg op mag, maar geen gordels hoeft te hebben omdat het een oldtimer is. Er ligt een gloednieuw HSL-spoor met de modernste toepassingen waarop V&W een oldtimer laat rijden die niet hoeft te voldoen aan de laatste wetgeving! Dit is ronduit absurd en zeker niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever. We laten uitzoeken of de zienswijze van ministerie juist is. 

Over vrachtvervoer het volgende: V&W ziet een omgebouwde personentrein tot goederentrein als een personentrein omdat er niets aan de techniek van de trein is veranderd. Verder betwijfelt het ministerie of goederenvervoer rendabel te maken is. Het tarief voor vrachtvervoer op de HSL ligt op het 60voudige van het tarief over het conventionele spoor. Daarnaast mag er ’s nachts niet harder dan 120 km/u worden gereden. 

Er was een klein beetje goed nieuws: nu zijn er 4 positioneringsritten per dag. U weet wel, dat zijn die lege treinen die ’s nachts en rond 05.00 uur van Rotterdam naar Amsterdam gaan en weer terug. HSA heeft toegezegd dat er 2 ritten zullen vervallen met ingang van de nieuwe dienstregeling per 13 december 2009 en dat de andere 2 waarschijnlijk over het gewone spoor kunnen rijden. Verkeer en Waterstaat blijft dus de dienstregeling gewoon uitvoeren en we zullen minimaal drie maanden die ellendige Traxx moeten dulden. Wij krijgen binnenkort een schriftelijk antwoord van de minister op onze brief op grond waarvan we onze juridische positie zullen bepalen. 

De gemeente Lansingerland gaat zeer binnenkort van start met de metingen uitgevoerd door DCMR. Op ons verzoek worden er meer veldmetingen

27 november 2009 laatste ontwikkelingen

Afgelopen week is er weer veel gebeurd. 

Gesprek op het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Minister Eurlings heeft ons uitgenodigd om op maandag 7 december 2009 onze brief te bespreken. In de brief eisen wij een directe stopzetting van de dienstregeling omdat de Traxx-treinen de TSI norm overschrijden en omdat nu al voorzienbaar is dat ook de Thalys te veel lawaai zal maken. 

Inmiddels hebben we het sterke vermoeden dat de geluidsbelasting aan de gevels de 57dB voorkeursgrenswaarde zal overschrijden. Meetgegevens zijn nog niet voorhanden. Mevrouw Gijsbers en de heer Vierling zijn de vertegenwoordigers van Verkeer en Waterstaat. Naast onze stichting zal Hein Schildt namens de stichting Geen Gehoor aanwezig zijn. Er is twee uur in de agenda vrijgemaakt. We zijn benieuwd hoe het ministerie zal reageren. Juridisch laten wij ons bijstaan door een groot landelijk advocatenkantoor die gespecialiseerd is in geluid. 

Gesprek met Sight in opdracht van VROM 
Vandaag, 27 november 2009, spraken wij met Sight in Gouda. Dit bureau onderzoekt in opdracht van VROM de HSL-problematiek. Hun opdracht behelst het verzamelen en analyseren van de relevante (met name akoestische) informatie en het voeren van gesprekken met de belangrijkste stake-holders. Op basis van hun rapportage zal het ministerie bepalen welk standpunt/positie zij in deze discussie wil/moet innemen. 

Wij hebben toegelicht hoe wij de zaak zien en vooral stilgestaan bij de onredelijkheid van de wet dat uitgegaan moet worden van gemiddelden. Hoe is het mogelijk dat het geluid van een trein die om 05.00 uur mensen ongewild wakker maakt, gecompenseerd mag worden met een stilteperiode later op de dag? Het lijkt erop dat ProRail deze regel misbruikt. Als na een meting blijkt dat de Traxx op jaarbasis teveel lawaai maakt dan gebiedt de redelijkheid dat die trein van het spoor moet worden gehaald. Nu laat men die trein net zo lang doorrijden totdat de geluidsruimte is gevuld. Zo is de wet nooit bedoeld. Wij hebben benadrukt dat uit het TNO-rapport duidelijk naar voren komt dat het probleem in hoge mate veroorzaakt wordt door de spoorconstructie en de niet functionerende geluidsschermen. Voor onze gemeente is er maar één goede oplossing mogelijk en dat is het overkappen van de lijn. De betonnen constructie werkt als een klankkast. Ook de Thalys zal daardoor te veel geluid produceren. Sight had begrip voor onze standpunten en we hopen dat dit zal doorklinken in hun rapportage naar VROM. 

Eerder stuurden wij een brief naar VROM met een verzoek tot handhaving. Op basis van de TSI wetgeving gekoppeld aan de uitkomsten van het TNO-rapport moet geconcludeerd worden dat de Traxx teveel lawaai maakt. Ook hebben we onze teleurstelling geuit over hun wegblijven op de informatieavond. VROM is de toezegging nagekomen om het eerste concept van het TNO-rapport aan ons te overhandigen. We zullen het kritisch doornemen. 

Tweede Kamer 
Aan de leden van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat hebben wij een afschrift gezonden van onze brief aan minister Eurlings. Dat heeft geleid tot het indienen van moties die thans in behandeling zijn. Via onze contacten proberen wij te bereiken dat de landelijke politiek iets doet aan onze geluidsoverlast. 

De gemeente Lansingerland en de eigen metingen 
De gemeente hebben wij eveneens een kopie gestuurd van onze Eurlings-brief. De gemeente heeft het ministerie verzocht om een toelichting op het bericht dat de TSI normen overschreden worden. Niet echt sterk maar zo werkt de politiek. Eerst beleefd vragen stellen en wachten op het antwoord. Met DCMR hebben wij het plan van aanpak doorgenomen betreffende de door de gemeente uit te voeren geluidsmetingen. Het idee is om met een aantal proefmetingen de geluidscontouren in beeld te krijgen. Begin december spreken we de resultaten door met de gemeente in de begeleidingscommissie. 

Goederenvervoer 
Een inwoonster van Berkel spotte een zeer merkwaardige trein: 5 oliewagons en 1 wagon met vrachtwagens erop. Vorige week zaterdag om 17.15 reed deze trein stapvoets richting Rotterdam. Direct hebben wij aan ProRail om opheldering gevraagd met een kopie naar de gemeente die ook met ProRail contact heeft opgenomen. Een antwoord hebben we nog niet mogen ontvangen...

20 november 2009 Brief verstuurd aan Eurlings. Trein moet stoppen

Vandaag hebben wij de brief aan de minister verstuurd met onze eis dat de Traxx treinen direct van het spoor moeten. Ook de Thalys zal te veel herrie maken. De treinen mogen pas weer rijden als ze stiller zijn gemaakt. 

Aan de leden van de vaste commissie van de Tweede Kamer zullen wij eveneens een afschrift sturen. 

In de brief tonen wij gemotiveerd aan dat de wet wordt overtreden, zoals wij op de persconferentie hebben gezegd. De metingen van TNO hebben we vergeleken met Europese treinregels. Het is overduidelijk dat de geluidsnormen significant worden overtreden. 

Volgende week hebben wij een gesprek met de burgemeester. Wij zullen ook bij de burgemeester aandringen op maatregelen. 

Klik hier voor de brief.

17 november 2009 Eurlings is aan zet. Wij eisen stopzetting Traxx

Op de gisteren goed bezochte gehouden persconferentie hebben wij toegelicht waarom wij vinden dat de Traxx de wet overtreedt en daarom direct van het spoor moet worden gehaald. 

Op grond van Europese wetgeving, de zogeheten TSI, mag een hogesnelheidstrein niet meer dan 87dB(A) geluid maken. Uit het TNO rapport blijkt dat de Traxx daar ruim overheen gaat. 

Als u alles nog eens wilt nalezen dan vindt u hier het persbericht met bijlagen. 

Binnenkort schrijven wij een brief aan de minister waarin wij gemotiveerd de onmiddellijke stopzetting zullen eisen.

14 november 2009 Stichting organiseert persconferentie

Voorafgaand aan de informatieavond geven wij een persconferentie samen met de stichting Geen Gehoor uit Kaag en Braassem. Deze zal worden gehouden op maandag 16 november 2009 om 18.30 uur in de veilinghal te Bleiswijk. 

Op de persconferentie zullen wij uiteenzetten dat de Traxx direct van het spoor moet worden gehaald en op basis waarvan wij vinden dat minister Eurlings de wet overtreedt door de trein nog steeds te laten rijden. Verder lichten wij toe dat er ook een wettelijke reden is om vrachtvervoer te verbieden en pleiten wij voor de invoering van een piekbelasting voor spoorweglawaai.

13 november 2009 TNO rapport eindelijk verschenen

Vandaag is dan eindelijk het TNO rapport verschenen en de brief van minister Eurlings aan de Tweede Kamer. 

Het is overduidelijk dat de Traxx veel te veel herrie maakt. Belangrijkste oorzaak lijkt de betonconstructie te zijn met slecht functionerende schermen. Ook de Traxx met bijbehorende wagons zijn verouderd. Wij betwijfelen sterk of de Thalys wel verlichting brengt. De fout zit immers in de constructie van het spoor. 

Eerder vandaag stuurden wij een brandbrief naar minister Cramer met daarin het verzoek om toch een afvaardiging naar de informatieavond aanstaande maandag te zenden. VROM mag niet ontbreken om een goede discussie over de geluidsoverlast te hebben.

12 november 2009 Persbericht gemeente over erkenning geluidsoverlast

De gemeente heeft vandaag een persbericht verstuurd over de bevindingen van minister Eurlings. De gemeente gaat gewoon door met haar plannen om een eigen onafhankelijk geluidsonderzoek uit te voeren. 

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

11 november 2009 Eurlings geeft overschrijding normtoe

Vanavond heeft minister Eurlings toegegeven dat wij geen aanstellers zijn. De Traxx treinen maken inderdaad veel te veel herrie! Dat wisten wij al lang. De minister zegt dat de geluidsnormen in 2010 overschreden zullen worden. In 2009 nog net niet omdat er nog niet zoveel treinen rijden. Door de werking van het gemiddelde valt de herrie weg door de stilteperioden. 


Hoe is het mogelijk dat ProRail deze Traxx treinen op het spoor heeft toegelaten? De geluidgegevens van deze trein waren toch bekend? Er had eenvoudig op de keukentafel berekend kunnen worden dat deze opgeknapte nep hogesnelheidstrein de norm zou overschrijden. Wie is hier verantwoordelijk voor?In wie moeten we nog vertrouwen hebben? 

De minister haast zich om te zeggen dat er onmiddellijk maatregelen genomen zullen worden en dat het gelukkig gaat om een tijdelijk probleem. Hij zegt dat de Thalys 9 dB minder geluid maakt dat de Traxx en dat dan alles netjes binnen de wet valt. Maar ja, op grond waarvan? Afgelopen zaterdag is de Thalys gemeten; het betreft een enkele meting, een flinterdunne conclusie van Eurlings. 

Zolang de Traxx rijdt hebben we een geluidsprobleem. Dat wordt opgelost, volgens de minister, door te werken met kunststof remblokken en het beter slijpen van de rails. Wij hebben grote twijfels of deze maatregelen wel afdoende zijn. In onze ogen moet de Traxx gewoon van het spoor worden gehaald omdat dat kreng teveel lawaai maakt. 

Op de in formatieavond, aanstaande maandag, zullen we hier uitgebreid bij stilstaan.

9 november 2009 ProRail onderzoekt goederenvervoer

Vandaag waren wij op het kantoor van ProRail waar ons is verteld dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat opdracht aan ProRail heeft verstrekt om te onderzoeken op welke wijze goederenvervoer over de HSL mogelijk is. Het gaat om omgebouwde hogesnelheidstreinen waarbij de binnenkant wordt aangepast. De stoelen worden vervangen door rekken. Het onderzoek loopt nog. We houden ons hart vast. 

Ondanks eerdere berichten dat van goederenvervoer absoluut geen sprake zou zijn, blijkt de vooruitgang niet te stoppen. Eerder heeft de minister, in de uitspraak van de Raad van State van 6 september 1999 te lezen op pagina 47, gezegd “dat de HSL bestemd is voor personenvervoer. De minister heeft ter zitting te kennen gegeven dat de HSL-Zuid niet zal worden gebruikt voor goederenvervoer met goederentreinen.” 

Omgebouwde personentreinen die zijn aangepast voor het vervoer van goederen zijn natuurlijk gewoon goederentreinen. We roepen de gemeente op om vast te houden aan hun eis dat er geen goederenvervoer plaats zal vinden, ook niet middels aangepaste treinen. In ons overleg met de gemeente zullen wij hier nogmaals op aandringen.

9 november 2009 Informatieavond

Enkele dagen geleden gleed in een ieders brievenbus de uitnodiging van de gemeente om naar de informatieavond te komen, gepland op maandag 16 november 2009 in de veilinghallen te Bleiswijk. Inloop vanaf 19.00 uur. Start programma 19.30 uur. De reacties van de bewoners zijn gemengd. Ze variëren van een boycot, gooien met tomaten tot ‘laten we toch maar gaan om ons ongenoegen te laten blijken’. Eerdere informatieavonden zijn hen slecht bevallen: echt inhoudelijk wordt er niet op de materie ingegaan en als de discussie scherp wordt, kapt de voorzitter het gesprek af. Meest opvallend is het ontbreken van VROM, ondanks het aandringen van onze stichting. Juist VROM is de bevoegde instantie om geluidsoverlast aan banden te leggen die het ministerie van Verkeer en Waterstaat veroorzaakt. Het ongemotiveerd wegblijven van VROM “wij hebben daar geen bijdrage” versterkt het wantrouwen van onze bewoners in de overheid. Toch willen wij deze gelegenheid niet voorbij laten gaan om nog eens tegen het ministerie van Verkeer en Waterstaat te zeggen dat er per direct gewerkt moet worden aan een oplossing in plaats van het houden van verkooppraatjes. 

Een massale opkomst met verontwaardigde burgers benadrukt de ernst van de aan ons opgelegde geluidsterreur. Een slechte opkomst kan gemakkelijk door de overheid verkeerd worden uitgelegd alsof de geluidsoverlast niet meer zo hoog op onze agenda staat. 

Niets is minder waar en dat moeten we laten blijken! 

Komt dan ook allen aanstaande maandag naar Bleiswijk en laat zien dat we ons niet laten kisten. Nog tot en met woensdag 11 november kunnen mensen zich aanmelden om gebruik te maken van een speciale bus. Neem hiervoor contact op met de gemeente, telefoon (010) 800 4000 of mail naar communicatie@lansingerland.nl

30 oktober 2009 Nieuwe wet geluidshinder geen invloed op HSL

Vandaag werden we aangenaam verrast door de berichtgeving op tv, radio en kranten dat minister Cramer iets ging doen aan de geluidshinder.

Het gaat echter om productieplafonds voor wegen (65dB) en voor treinverkeer (70dB) in die gevallen dat er door groeiend verkeer méér geluid wordt gemaakt dan ten tijde van de aanleg van de infrastructuur. Woningen die naast een weg liggen en waarbij het geluid boven de 65dB uitkomt, mogen rekenen op een geluidscherm. 

Ons probleem komt in het voorstel van de minister in het geheel niet voor. Wij zitten in de aanlegfase en het gaat om lagere geluidniveaus (57dB). Misschien kan daaruit worden afgeleid dat de HSL niet de hoogste prioriteit heeft. Ook de door ons gewenste aanpassing van de regelgeving waarbij met piekbelasting rekening wordt gehouden, ontbreekt. We moeten dus blijven vechten voor onze zaak want de overheid komt niet voor ons op.

24 oktober 2009 Vijftien reizigers in de HSL met 500 zitplaatsen

In de NRC staat een verhaal over de lege Fyra. De trein van 14.45 uur uit Amsterdam - ruim 500 zitplaatsen- vervoert 15 reizigers. Reguliere NS-treinen naar de grote steden zitten in de spits vaak barstensvol. In de Fyra is het vaak te rustig, zegt een conducteur.

Het is bijzonder wrang dat een paar passagiers zo veel mensen overlast bezorgt. Wat is de HSL een drama project.

24 oktober 2009 Toch goederenvervoer over de HSL

Als reactie op het bericht in het AD dat de plannen voor goederenvervoer op de lange baan zijn geschoven, verscheen in het nieuwsblad transport een artikel waarin een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer zegt dat het project zeker doorgaat. Zie Nieuwsbladtransport.nl 

Het doel om in 2012 met de HST-Cargo te rijden zal niet worden gehaald. 'Dat zal wel iets later worden.' 

Onze gemeente en het CDA kunnen dan wel eisen dat er geen goederenvervoer komt, maar dat staat in schril contrast met de steeds terugkerende berichten dat het HST-Cargo plan gewoon wordt uitgevoerd.

22 oktober 2009 ProRail zegt dat mensen al wennen aan het geluid!

ProRail heeft vandaag aan een journalist van het AD gemeld dat er veel minder klachten worden ontvangen. ProRail leidt daar uit af dat de mensen kennelijk gewend raken aan het geluid. 

Niets is minder waar! Aan die doordringende straaljagergeluiden valt niet te wennen. Wij vermoeden dat de mensen enerzijds klachtmoe zijn (ProRail antwoordt toch niet op de klachten) en anderzijds de meetresultaten afwachten. 

Het kenmerkt de arrogantie van ProRail en hun onderschatting van het probleem dat zij een dergelijke conclusie durven te trekken. Ondanks toezeggingen heeft nog niemand van ProRail contact met onze stichting opgenomen. Op klachten wordt stelselmatig niet gereageerd. ProRail heeft op de informatieavond heel veel uit te leggen! 

Wij roepen een ieder op die last ondervindt van de voorbijrazende HST om te klagen bij publiekscontacten@prorail.nl

22 oktober 2009 Geen nachtelijk vrachtvervoer?

In een artikel van het AD, staat te lezen dat bewoners zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken over hun nachtrust. 

De plannen om ook goederen met hoge snelheid over de hsl-lijn te vervoeren zijn op de lange baan geschoven. Dat betekent dat er 's nachts geen treinen over het spoor gaan rijden. Het artikel eindigt echter met een uitspraak van Jan Vegter, een van de initiatiefnemers van het plan om de HSL voor goederen te gebruiken, waarbij hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat het plan uiteindelijk toch wordt uitgevoerd: "In Spanje en Frankrijk wordt het al gedaan. Nederland had een voortrekkersrol kunnen krijgen. Een gemiste kans." 

Wij zijn niet tegen het gebruik van de HSL; wel tegen de enorme geluidsoverlast die de trein veroorzaakt. Bovenstaande plannen mogen alleen worden uitgevoerd als zeker is dat bewoners ongestoord kunnen leven, wonen en slapen. Tot dan mag er geen enkele trein 's nachts over het spoor!

21 oktober 2009 CDA werft steun voor nachtverbod

Op het CDA partijcongres zal de CDA-afdeling Zuid-Holland een resolutie indienen waarin gepleit wordt voor een nachtverbod voor treinen en een verbod voor goederenvervoer over het HSL tracé. Ook moeten er aanvullende geluidwerende maatregelen bij bestaande en toekomstige woonwijken worden getroffen als de onderzoeken daar aanleiding toe geven. Hopelijk leidt deze actie tot een breed politiek draagvlak om onze geluidsoverlast terug te dringen. Waar blijven de andere politieke partijen?

20 oktober 2009 Geluid is mogelijk bij aanleg HSL fout berekend

Op TV Rijnmond was een reportage te zien waarin de heer Keijzer zegt dat er destijds verkeerd is gerekend.
Ook twijfelt hij of de juiste geluidwerende schermen zijn geplaatst. 

Wij zullen zijn opmerkingen doorspelen aan DCMR en aan de gemeente die momenteel een meetstrategie voor het geluidonderzoek aan het bepalen zijn.

16 oktober 2009 Nachtelijke testritten Thalystreinen

ProRail laat weten dat tijdens de nachten van vrijdag 16 op zaterdag 17 oktober, vrijdag 23 op zaterdag 24 oktober en vrijdag 30 op zaterdag 31 oktober 2009 er nachtelijke testritten worden uitgevoerd met Thalystreinen op het HSL-tracé tussen Schiphol en Rotterdam. Op zaterdag 17, zaterdag 24 en zaterdag 31 oktober worden er overdag testritten met Thalystreinen gereden. De maximale snleheid waarmee gereden wordt kan daarbij oplopen tot maximaal 300 km/h. 

Dit wordt een belangrijke test voor ons allemaal. Eerder reed er een Thalys die veel lawaai maakte. Laat ons weten wat jullie ervaringen zijn! Klachten graag rechtstreeks naar publiekscontacten@prorail.nl

15 oktober 2009 Stand van zaken eigen meting

De begeleidingscommissie, waarin de gemeente en de stichting overleg hebben over het meetproces, is voor de tweede maal bij elkaar geweest. DCMR heeft offerte uitgebracht voor de meting. Ook zijn er twee offertes binnen van ingenieurbureaus voor de begeleiding van het meetproces. 

Centrale onderzoeksvraag is: wordt ter plaatse van de woningbouw voldaan aan de aldaar vastgestelde grenswaarde. Het onderzoek valt in twee delen uiteen. Een indicatieve meting van enkele dagen en permanente immissiemetingen gedurende drie maanden. De resultaten van de indicatieve meting worden in november verwacht; die van de continue metingen in februari 2010. 

De geluidsexperts van de stichting buigen zich momenteel over de offertes die nog niet geheel definitief zijn. Daarbij worden alle aspecten van het meetproces bekeken. Als blijkt dat de normen worden overschreden moet ook duidelijk worden wat de oorzaak daarvan is. 

Op 16 november 2009 organiseert de gemeente een informatieavond. Vertegenwoordigers van de ministeries van V&W en VROM, High Speed Alliance, ProRail en NS zullen dan toelichting geven op verschillende onderdelen van de HSL zoals de dienstregeling, goederenvervoer en de geluidmetingen. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Dit is een mooie gelegenheid om de instanties flink aan de tand te voelen over onze geluidsoverlast. Door van te voren vragen in te dienen wordt voorkomen dat de panelleden proberen te vluchten met zinnen als "daar komen we op terug" of "die gegevens hebben we niet paraat" of "dat nemen we mee in het overleg". We laten ons niet met een kluitje in het riet sturen!

13 oktober 2009 Brief aan minister Eurlings

Vandaag hebben we een brief aan de minister gestuurd, met een afschrift aan ProRail, waarin wij met spoed vragen om openbaarmaking van het door TNO uitgevoerde meetrapport. Volgens de eigen site van het ministerie zouden de resultaten op 5 oktober beschikbaar komen. Ons bereiken berichten dat er al een geruime week een conceptrapport op het bureau van ProRail ligt. Om alle twijfel weg te nemen hebben wij de minister verzocht om toezending van zowel het definitieve rapport als van het concept rapport zodat we zeker weten dat er open en transparant wordt gewerkt. Vandaag vernamen wij ook dat de minister uiterlijk 11 november 2009 de uitkomsten zal publiceren. Dat is wel erg ver weg. Duizenden inwoners ondervinden dagelijk de afschuwelijke herrie van de HSL. Hoe eerder hier een einde aan komt, hoe beter.

6 oktober 2009 Ook vandaag geen Fyra

Er rijden nog steeds geen treinen vanwege het onderzoek. ProRail doet sinds 1 oktober technisch onderzoek naar mogelijke storingen op het traject. Woensdag wordt de dienstregeling hervat. 

ProRail heeft ontdekt dat het gebruik van het HSL spoor invloed heeft op de seinen en wissels van het daarnaast gelegen traditioneel spoor. De herstelwerkzaamheden duren langer dan verwacht hetgeen een verontrustend gevoel geeft. De testritten waren toch afgelopen en naar volle tevredenheid verlopen?

3 oktober 2009 Convenant over vracht na 2015?

Op Politiekactief.net wordt ingegaan op de onduidelijkheid over een mogelijk convenant tussen de gemeente Lansingerland en het ministerie inhoudend dat er tot 2015 geen vrachtvervoer over de HSL zal komen en daarna wel. 

De voorlopige conclusie is:

  • Vracht over de HSL is al lang geleden aangekondigd.
  • Er kan gereden worden met omgebouwde rijtuigen vergelijkbaar met 40-48 standaard opleggers per HST.
  • De gemeente heeft geen convenant gesloten tegen bescherming van haar inwoners.
  • Het jaar 2015 is slechts de horizon geweest van een studie uit 1993 en heeft verder geen betekenis.

3 oktober 2009 Thalys niet op het spoor

Op zaterdag 3 oktober 2009 zouden er Thalystreinen rijden tussen 08.00 uur en 20.30 uur op het HSL-tracé tussen Hoofddorp en Rotterdam met snelheden varierend tussen de 160 km/h en 300km/h. 

Waarschijnlijk door het technisch onderzoek naar mogelijke storingen waardoor de gewone Fyra is uitgevallen, kon ook de Thalys niet van het spoor gebruikmaken.

30 september 2009 Bewoners Kaag en Braassem verenigen zich

Ook in de gemeente Kaag en Braassem wordt actie gevoerd om de overheid te dwingen tot een oplossing. De stichting Geen Gehoor maakt zich sterk voor de bewoners in dit gebied. Vandaag stond er een artikel in het Leidsch Dagblad. De stichting bereidt een claim voor om de waardedaling van woningen op Rijkswaterstaat te verhalen. 

Wij zijn benieuwd hoe dit afloopt.

29 september 2009 Eerste overleg met de gemeente

Op dinsdag 29 september 2009 vond het eerste overleg plaats tussen onze stichting en de gemeente om een plan van aanpak vast te stellen betreffende het geluidmetingsonderzoek HSL. Kern van het onderzoek is de beoordeling of er voldaan wordt aan de wettelijke normen. Ook zal worden gekeken naar de gezondheidseffecten. 

Het voorstel is om een meetbureau de opdrachtomschrijving, meetstrategie en de meting te laten uitvoeren. Een ander ingenieursbureau - gespecialiseerd in geluid - zal op deze drie onderdelen een second opinion leveren en de gemeente tijdens het proces adviseren. Doel van het inschakelen van twee verschillende bureaus is het zoveel mogelijk verzekerd zijn van objectiviteit. 

Onze stichting beslist mee over de keuze van de bureaus en wordt betrokken bij alle aspecten van het meetproces. Wij worden bijgestaan door Ir. Willem Bos, bekend van de Bosvariant, die door de stichting is ingehuurd. Daarnaast kijkt de Nederlandse Stichting Geluidshinder mee en sympathisanten die gespecialiseerd zijn in geluid. 

Alle opmerkingen die wij van de bewoners hebben ontvangen, nemen wij mee in het onderzoek, zoals waar er gemeten moet worden, onder welke omstandigheden, de snelheid van de treinen, et cetera. We zullen het proces uiterst kritisch blijven volgen.

26 september 2009 TNO Meetplan

Op de site van Verkeer en Waterstaat is een brief van minister Eurlings gepubliceerd waarin hij schrijft dat de meetresultaten van TNO op 5 oktober 2009 worden verwacht. Ook het meetplan van TNO is op de site gezet. Hieruit blijkt dat de metingen beperkt zijn uitgevoerd.

25 september 2009 Wanneer wordt er gemeten?

Wij ontvangen verontruste berichten van bewoners die zich afvragen of de soms minder aanwezige herrie verband houdt met de verwachte strategie van ProRail om langzamer te rijden op het moment dat er gemeten wordt. TNO heeft al gemeten. Zij waren al bij de start van de commerciële dienstregeling op 7 september 2009 met apparatuur aanwezig. Hun resultaten worden medio oktober 2009 verwacht. 

De gemeente Lansingerland moet het meetproces nog opstarten. Eerst wordt er een adviesbureau geselecteerd die als projectleider het meetproces namens de gemeente moet begeleiden. Daarnaast dient er een keuze te worden gemaakt welke instantie de feitelijke metingen zal verrichten. De stichting zal bij deze keuzes worden betrokken. Gelet op deze procedure verwachten wij dat de metingen niet voor half oktober 2009 zullen plaatsvinden.

25 september 2009 Na de Raadsvergadering

Gisteren was de raad unaniem in haar beslissing om akkoord te gaan met het voorstel van het college om € 150.000 vrij te maken voor een onderzoek naar de geluidseffecten van de HSL inclusief een eigen meetonderzoek. Daarnaast zullen ook de gevolgen voor de gezondheid worden bekeken. Tussen het eerste raadsvoorstel en het laatste raadsvoorstel lag een wereld van verschil: eerst zou er € 40.000 worden vrijgemaakt voor een onderzoek 1e fase en zou pas na de metingen bij de gezondheid van mensen worden stilgestaan. 

Een dag eerder hadden wij via de pers kenbaar gemaakt dat wij vinden dat de gemeente scherp beleid tegen ProRail moet voeren om het verouderd materieel, dat helemaal niet geschikt is voor dit nieuwe spoor, van de HSL te weren. Wij pleiten voor juridische actie om een einde te maken tegen deze gelegaliseerde geluidsterreur. Dat kan pas op het moment dat de eerste meetgegevens bekend zijn. In onze ogen staat het vast dat de opgekalefaterde intercity’s op de HSL minstens 7 dB meer lawaai maken dan op een traditioneel spoor vanwege het ontbreken van een ballastbed van steentjes. Dat betekent 4 maal zo veel herrie! 

De raad ging in het geheel niet in op onze suggestie om langs juridische weg de geluidsoverlast tegen te gaan. Integendeel. Er werd vanuit de raad geopperd, en door de wethouder overgenomen, om vooral met alle betrokken instanties uitgebreid vooraf te overleggen over de te volgen procedures en uitgangspunten. 

Natuurlijk is het bemoedigend dat de gemeente veel meer dan vroeger de klachten van bewoners serieus neemt. Maar met de hang naar overlegstructuur en de afkeer naar conflicten verliest de gemeente haar scherpte. Wij vinden dat direct actie moet worden genomen tegen ProRail als blijkt dat normen worden overschreden. Elke dag dat de herrietreinen rijden is een verloren dag. De stichting maakte gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Klik hiervoor onze tekst. Aanstaande dinsdag begint het overleg tussen de stichting en de gemeente over de procedures rond het meetproces. We houden u op de hoogte.

24 september 2009 Raadsvergadering

Vandaag beslist de gemeenteraad over het voorstel om € 150.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar de geluidseffecten van de HSL inclusief het feitelijk uitvoeren van een geluidmeetonderzoek. Een mijlpaal is bereikt. Eindelijk neemt de gemeente haar verantwoordelijkheid en wordt er naar ons burgers geluisterd. Klik hier voor hetraadsvoorstel

Wij zullen ook vanavond inspreken en stilstaan bij de confrontatie die de gemeente te wachten staat met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wat doet de gemeente als de metingen net onder de norm blijven en wij nog steeds met de herrie blijven zitten? Deskundigen wijzen ons op de fout die er in de wet zit waardoor er te weinig rekening wordt gehouden met piekbelasting waarvan we wel in de vroege ochtend wakker worden. 

Iedereen kan de raadsvergadering van donderdag 24 september te Bleiswijk aan de Dorpsstraat om 20.00 uur bijwonen. Hoewel er gezegd wordt dat het voorstel unaniem zal worden aangenomen zijn we daar niet zeker van. Het voorstel is tot stand gekomen mede door jullie grote opkomst bij de commissievergadering van 9 september. 

We moeten de druk erop houden. Dus kom! 

We zijn er nog lang niet. Dit is nog maar het begin!

17 september 2009 College wil zelf meten!

Goed nieuws! Het college is overstag. Het college wil dat de gemeente zelf gaat meten en heeft het raadsvoorstel aangepast! Wethouder De Rijke vertelde ons dat, mede door de inzet van onze stichting, het college er van overtuigd is dat de gemeente moet kiezen voor een eigen onafhankelijk meetonderzoek. Daar is meer geld mee gemoeid dan de oorspronkelijke € 40.000 die besteed zou worden aan vooronderzoek. Thans stelt het college aan de raad voor om € 150.000 vrij te maken. 

Er komt een overlegstructuur waarbij onze stichting direct betrokken wordt bij het aanstaande onderzoek. We worden als bewonersvertegenwoordiging gelukkig serieus genomen. Wij willen er zeker van zijn dat het meten op een goede manier gebeurd. Wordt er bijvoorbeeld op voldoende plekken gemeten? Ook verder dan 400 meter? Er zijn nog veel meer vragen. Ons team van (deels ingehuurde) deskundigen zullen het proces kritisch begeleiden. 

Op 24 september beslist de gemeenteraad over het beschikbaar stellen van deze € 150.000 ten behoeve van het eigen onderzoek naar de geluidseffecten van de HSL. Klik hier voor het raadsvoorstel. Het schijnt een hamerstuk te worden, maar zeker weten doen wij dat niet. We moeten waakzaam blijven. 

In het verleden is ons gemeentebestuur als een mak schaap akkoord gegaan met de investeringsdrift van Den Haag waarbij de belangen van de burgers totaal vergeten werden. Daardoor loopt de HSL nu dwars tussen onze dorpskernen. Die absolute misser kan door de gemeenteraad voor een deel nog worden goedgemaakt door te strijden voor hun burgers die lijden onder de geluidsoverlast.

12 september 2009 Karig meetplan van Ministerie

Op de site van het ministerie van Verkeer en Waterstaat staat een brief van minister Eurlings waarin hij de vragen van het Tweede Kamerlid Aptroot beantwoordt. Uit de brief blijkt dat er op twee locaties in de gemeente Lansingerland wordt gemeten en op één locatie in de gemeente Kaag en Braassem. Klik hier voor de brief

TNO voert de metingen uit en ProRail is opdrachtgever. Minister Eurlings verwacht de resultaten rond 7 oktober 2009 te ontvangen. 

We zijn zeer ongerust over de kwaliteit van het onderzoek. Slechts twee metingen in onze gemeente?!

11 september 2009 De waarheid over goederenvervoer

Wij werden gewezen op verschillende bronnen op internet waaruit blijkt dat de overheid al lang bezig is met de realisatie van goederenvervoer over de HSL. De minister van Verkeer en Waterstaat laat in januari 2008 weten dat er van vrachtverkeer voorlopig geen sprake zal zijn. In de Heraut staat “dat elk plan voor vrachtvervoer zal moeten voldoen aan de eisen die voor het gebruik van de lijn gelden, en dat er geen plannen zijn om die eisen ter wille van vrachtvervoer te versoepelen. Het ontwerp van de HSL maakt goederenvervoer zoals dat op andere lijnen gebeurt, onmogelijk. Bovendien zou er voor vrachtvervoer een vrachtterminal met aansluiting op de HSL nodig zijn, en V&W hebben geen plannen om daarin te investeren.” 

Dan volgt er in december 2008 een ondertekening van een contract door de minister van Economische Zaken waarbij zij 11 miljoen bijdraagt aan een de bouw van een railterminal in de Haarlemmermeer. Op de site van het ministerie staat dat het de bedoeling is om met dit geld het vervoer van goederen over de HSL mogelijk te maken! Lees meer op Politiekactief.net

Wie vertelt ons Lansingerlanders nou eens de waarheid? Is dit het zoveelste bewijs dat de overheid ons verkeerd voorlicht? Kom naar de raadsvergadering op donderdag 24 september en laat uw protest horen!

11 september 2009 Lawaai actie zeer succesvol!

De actie van 9 september was een groot succes! Ruim 300 sympathisanten waren erbij aanwezig met hun rode T-shirt aan en maakten een hoop lawaai. De commissie Wonen en Werken begrijpt nu waar wij voor staan. En we gaan door! (zie 24 september)  Vandaag schrijft onder andere het AD en de NRC over ons protest. Ook de gemeente publiceert een persbericht naar aanleiding van de vergadering van de commissie: 

“De Stichting had alle omwonenden opgeroepen om op 9 september naar het bestuurscentrum van Lansingerland in Bleiswijk te komen. Ruim 300 mensen hadden aan deze oproep gehoor gegeven en lieten zowel binnen als buiten het bestuurscentrum duidelijk hun ongenoegen blijken over de geluidshinder, veroorzaakt door de HSL. De bijeenkomst verliep verder ordentelijk.” 

Gisteren besteedde de tv-programma’s éénvandaag en RTL Nieuws aandacht aan onze actie. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde demonstratie. 

Naar aanleiding van onze massale protesten heeft de gemeente toegezegd in overleg te treden met de Stichting. Prima natuurlijk, maar we blijven uiterst kritisch. We zullen ervoor waken om niet doodgeknuffeld te worden. In een eerste overleg met wethouder De Rijke hebben we nadrukkelijk gezegd dat we eisen dat de gemeente kiest voor een eigen onafhankelijk onderzoek.

9 september 2009 Komt allen naar Bleiswijk

Op woensdag 09-09-2009 aanstaande vergadert de commissie Wonen en Werken om 20.00 uur in het bestuurscentrum Bleiswijk, Dorpsstraat 3. Op de agenda staat de HSL. De fracties zullen aan het college vragen hoe toezicht wordt gehouden op de metingen die minister Eurlings heeft aangekondigd, of het college schaduwmetingen zal houden, wie de berekeningen gaat maken en dergelijke. Ook wordt stilgestaan bij de problemen met de verkoop van 10.000 nieuwe woningen en de financiële gevolgen van mogelijk lagere WOZ inkomsten. 

Uiteindelijk beslist de Raad eind september over het ter beschikking stellen van geld ten behoeve van het onderzoek naar de geluidseffecten van de HSL. Iedereen kan op deze avond inspreken en zijn/haar ongenoegen kenbaar maken. Een vertegenwoordiger van de stichting zal de commissie namens de vele sympathisanten duidelijk maken dat de gemeente zich sterk moet maken voor een gezonde leefomgeving. De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor haar burgers in plaats van klachten netjes door te verwijzen naar andere instanties. 

Wij roepen iedere Lansingerlander op om naar de commissievergadering te komen en zoveel herrie te maken als nodig is om de bestuurders te overtuigen van onze boosheid en onze actiebereidheid. Komt allen naar Bleiswijk en laat je horen! Het moet een krachtig maar vooral vreedzaam protest worden, zonder dat de boel ontspoort. 

Kom om 19.30 uur, want we verwachten een grote toeloop. 

In verband met de verwachte drukte verzoekt de gemeente zoveel mogelijk per fiets te komen of met elkaar mee te rijden.

5 september 2009 Braderie

De braderie komt er weer aan. Op zaterdag 5 september aanstaande heeft de stichting een kraam gehuurd op de braderie van Berkel en Rodenrijs. Vrijwilligers zullen de kraam bemannen en passanten vragen om zich als sympathisant aan te sluiten bij de stichting. Er is een kleurplaat voor kinderen en we delen gratis oordoppen en rode stationsfluiten uit.

4 september 2009 Persbericht

Vandaag hebben wij een persbericht verstuurd naar TV, Radio en de kranten over de aanstaande commissievergadering van woensdag 9 september. Ook hebben wij via de mail alle sympathisanten gevraagd om naar de vergadering in Bleiswijk te komen. Zie hier het persbericht.


4 september 2009 Nederlandse Stichting Geluidshinder helpt

Wij pleiten voor een volledig onafhankelijk onderzoek met voldoende metingen uit te voeren door de gemeente Lansingerland. De stichting wil betrokken worden bij de opdrachtverlening en evaluatie om de betrouwbaarheid en objectiviteit te waarborgen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder, een absolute autoriteit op dit gebied, staat ons in dit proces bij.

29 augustus 2009 Nachttreinen

De gemeente heeft op haar site Lansingerland.nl een factsheet HSL gezet. Hierin staat iets verschrikkelijks: ondanks eerdere berichten van de Projectorganisatie HSL-Zuid rijden er toch treinen midden in de nacht door onze dorpen! In de factsheet staat dat er na 24.00 uur een trein door Lansingerland rijdt en vanaf 04.30 uur leeg materieel op volle snelheid van Amsterdam naar Rotterdam wordt overgebracht. Dat betekent het einde van onze nachtrust.

26 augustus 2009 Minister Eurlings vervroegd evaluatie

Nadat de landelijke pers de afgelopen dagen ruim aandacht aan de HSL-problematiek heeft besteed met artikelen in het AD, de Volkskrant, de Telegraaf en nadat ook de lokale kranten hebben bericht over de geluidsoverlast die door de bewoners van Lansingerland wordt ervaren, was het vandaag de beurt aan het NOS Journaal. Voor de tekst van de verschillende krantenartikelen kunt u terecht op de websites van deze kranten. 

Met een mooie reportage in het 22.00 uur Journaal met het geluid van de HSL en interviews met vertegenwoordigers van onze Stichting, vertelde de nieuwslezer dat Minister Camiel Eurlings (Verkeer) vanaf september metingen laat verrichten naar het lawaai van de nieuwe hogesnelheidstreinen op het traject tussen Amsterdam en Rotterdam. Hij was vandaag in Lansingerland evenals Tweede Kamerlid Charlie Aptroot, die aan de Minister kamervragen heeft gesteld. 

Met het voornemen van de gemeente Lansingerland en van de Minister zijn we een stap dichter bij een oplossing voor de geluidsoverlast. We hebben nu de aandacht. De volgende stap, naast het blijven werven van steun onder de bewoners, is het kritisch volgen van de technische onderzoeken. 

Het moet niet zo zijn dat de gemeente terugkomt op haar besluit om zelf een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. De meting door het ministerie is immers preken voor eigen parochie. Een zekere mate van onafhankelijkheid is beslist nodig. Meten is weten. Maar dan wel door een onafhankelijke instantie.


20 augustus 2009 Gemeente start onderzoek

In een persbericht van 20 augustus 2009 vertelt het college van Lansingerland dat het besloten heeft een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de geluidseffecten van de HSL. Aan de hand van dit onderzoek kan worden beoordeeld of de wettelijk normen met betrekking tot de geluidsbelasting ook worden nagekomen. De gemeente laat vooralsnog na om het echte geluid te meten. En daar draait alles om. Wij vrezen dat dit een papieren onderzoek wordt.

Ook de gemeente Kaag en Braassem nam in eerste instantie maatregelen om iets te doen aan de klachten van haar inwoners. Aangekondigd werd dat de gemeente de treingeluiden zelf zou gaan meten om vast te stellen of de normen worden overschreden. Inmiddels is dit plan weer van tafel vanwege de hieraan verbonden kosten.

© Webdesign by JBB Media