30 aug 2011:  Minister bevestigt overschrijding geluidniveau
1. De door de minister op 24 augustus verstuurde brief aan de Tweede Kamer vindt u hier.

2. Persbericht stichting als reactie op overschijding geluidniveau vindt u hier.

3. Interview Voorzitter Stichting Stop geluidsoverlast HSL op BNR nieuwsradio vindt u hier.

4. Brief Leefbaar 3B aan overige Landelijke partijen die geen zitting hebben in Lansingerland vindt u hier.


Onderstaand een stuk letterlijke tekst uit TweedeKamer-debat over begroting I&M van gisteren 23 november 2011.
 

de heer Aptroot(VVD) stelt vragen aan de minister :

De heer Aptroot (VVD):

Ik vraag de heer Bashir om nog eens naar de getallen te kijken. Volgens mij heeft de lijn een aantal miljarden gekost, maar zeker geen 10 mld.

Mijn vraag aan de minister gaat over iets anders. We hebben het nu over de consequenties voor de reizigers en voor de overheidsfinanciën. Het kost ontzettend veel geld, maar ik denk dat de schade behoorlijk beperkt wordt. Daar praten we nog een keer over. Ik wil het hebben over de mensen die aan de hogesnelheidslijn wonen. Omdat het goede materiaal er niet is en er elke keer iets verandert, worden de geluidsgrenzen overschreden. Dit gebeurt in de gemeente Kaag en Braassem en in de gemeente Lansingerland. Nu is daarvan ook al sprake in Breda. De heer Slob heeft het al over het materieel gehad. Heeft NS zekerheid geboden dat er straks wordt gereden met het goede materieel en met een goede dienstregeling, zodat de overlast voorbij is? Of gaan wij heel snel maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen niet méér geluid voor hun kiezen krijgen dan de afspraak was in de wettelijke norm?

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Ik ken de huidige problematiek in de gemeenten. Wij willen over de problemen in de gemeente Lansingerland opnieuw het gesprek voeren. We hebben een periode afgesproken waarbinnen proeven gedaan worden en gemeten wordt. Na deze periode wordt bepaald welk geluidswerend materiaal aangebracht zal worden. Daar kan nu verandering in komen doordat er meer treinen in de spits gaan rijden en minder daarbuiten. Misschien werkt dat gunstig uit, misschien ongunstig. In ieder geval moet ook de nieuwe dienstregeling, die nog ingevuld moet worden, binnen de wettelijke grenzen liggen en binnen de wettelijke afspraken over geluidsoverlast.

De heer Aptroot (VVD):

Ik waardeer de inzet van de minister. Ze heeft dit probleem als erfenis meegekregen. De bewoners zijn al een paar jaar aan het klagen. Nou zijn er altijd klagende mensen in het land, maar deze mensen klagen terecht. Dat wijzen metingen uit. Ik wil van de minister een keiharde datum horen waarop dit is opgelost. Desnoods nemen we wat forsere maatregelen. Dan zijn de mensen van de overlast verlost. Dat is beter dan dat we nog een, twee of drie jaar blijven doormodderen. Daar ben ik namelijk bang voor. Wanneer is het probleem opgelost? Wanneer hebben we bepaald wat de maatregelen zijn en wanneer hebben we deze uitgevoerd?

Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus:

Ik ken geen datum uit mijn hoofd. Wel weet ik dat er data liggen. Er zijn namelijk afspraken gemaakt over de meting, de proeven en over het traject om te komen tot de geluidswallen. Ik moet bekijken of de nieuwe dienstregeling uiteindelijk effect heeft, maar ik kan de Kamer in tweede termijn of schriftelijk doen toekomen wat de procedure rondom de lijn is.

De heer Aptroot (VVD):

Het is prima als wij dit in tweede termijn of anders binnen een aantal dagen horen. Zo nodig wil ik hierover nog een apart overleg voeren.


===========================================

Vragen aan de Minister door de Vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu

Geachte voorzitter,

Bij deze doe ik u de beantwoording toekomen van de vragen van de Vaste
commissie voor Infrastructuur en Milieu, over de geluidemissies HSL-Zuid.

1.
Hoe wordt bepaald waar de geluidsoverlast gemeten gaat worden? Gebeurt dat op
basis van klachten van omwonenden of gebeurt dat geheel willekeurig?

1.
Mijn ministerie heeft twee keer overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de
gemeente Lansingerland en haar adviseurs DCMR en Peutz, ProRail en TNO. In
juni 2010 zijn de meetmethoden van TNO en DCMR besproken en naast elkaar
gelegd. Vervolgens zijn tijdens het overleg in juli 2010 3 locaties bepaald, waar
TNO gevelmetingen zou uitvoeren. Bij het bepalen van de locaties is de voorkeur
van de gemeente Lansingerland gevolgd.

2.
Hoe is het definitieve meetresultaat voor 2011 aan de westzijde van het tracé van
de HSL-Zuid (56.43 dB(A)) precies tot stand gekomen? Is een meting in 100sten
na de komma wel onderzoekstechnisch te verantwoorden?

2.
Ten behoeve van eenduidige afronding naar gehele waarden zonder decimalen is
het gebruikelijk om geluidbelastingen in dB met twee cijfers achter de komma te
berekenen en te rapporteren. In dit geval gaat het om een berekening die gezien
moet worden als een “vertaling” van gemeten geluidniveaus van passerende
treinen naar een over een jaar gemiddelde geluidbelasting bij een bepaalde
dienstregeling. De twee cijfers achter de komma zeggen niets over de
meetnauwkeurigheid. Zowel TNO als DCMR (adviseur van de gemeente
Lansingerland) zijn het eens met betrekking tot de gehanteerde berekeningswijze.

3.
Hoe zijn de „aanvullende berekeningen• waarnaar u verwijst in uw brief van
24 augustus 2011 tot stand gekomen?

3.
Er zijn aanvullende berekeningen gemaakt om een verwachting uit te kunnen
spreken over de geluidbelasting in 2011 bij het appartement in de
W.G. Witteveenstraat. TNO heeft deze zomer de metingen aan de oostzijde
gebruikt om, uitgaande van de te verwachte aantallen treinen, een verwachting
voor 2011 op te stellen. Daarnaast is voor dit appartement nader onderzoek
verricht naar de akoestische onderzoeken die ten tijde van het opstellen van de
bestemmingsplannen zijn uitgevoerd, zodat duidelijk is geworden of het terecht is
dat de gemeente is uitgegaan van de voorkeurswaarde.

4.
Waarom verandert de inschatting dat aan de westzijde van het tracé van de HSL-
Zuid wel wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 57 dB door de
aanvullende berekeningen niet?

4.
Aan de westzijde wordt, zoals ik al eerder in mijn brief van 16 februari 2011
(kamerstuk 22026, nr. 330) heb gemeld, nog steeds voldaan aan de
voorkeursgrenswaarde dan wel de eerdere verleende hogere waarde. De metingen
aan de oostzijde hebben geen invloed op de berekeningen die toen zijn uitgevoerd
voor de westzijde.

5.
Hoe is het mogelijk dat in uw brief van eind juni wordt gesteld dat op een afstand
van 25 meter de geluidsemissies de grenswaardes aan de oostzijde van het tracé
van de HSL-Zuid niet overtreden, en dat amper twee maanden later bij een meting
op 75 meter afstand wordt geconcludeerd dat de geluidsemissies aan die zijde in
2011 wel de grenswaarden zullen overschrijden?

5.
Er waren eerder metingen uitgevoerd aan de westzijde van het spoor, waaruit
bleek dat er geen overschrijdingen waren. De latere metingen aan de oostzijde
leken in eerste instantie niet tot nieuwe inzichten te leiden. Uit nadere
beschouwing blijkt het meetpunt bij het appartementengebouw aan de oostzijde
niet goed vergelijkbaar te zijn met de meetpunten bij woningen aan de westzijde,
omdat het op veel grotere hoogte ligt. De punten aan de westzijde liggen bij
woningen met 2 tot 3 bouwlagen, op maximaal 7,5 m boven het maaiveld. Het
meetpunt aan de oostzijde ligt op 22,5 m hoogte. Daarom zijn later nog
aanvullende berekeningen uitgevoerd. Zie ook mijn antwoord op vraag 3.

6.
Kan hieruit opgemaakt worden dat al die geluidsmetingen op verschillende
afstanden, hoogtes en niveaus volkomen onzinnig zijn, gezien de vele afwijkingen?

6.
Op zichzelf vertonen de resultaten van de geluidmetingen een consistent beeld.
Maar het is natuurlijk wel zo dat de resultaten op diverse afstanden en hoogtes
vanaf het spoor verschillend zijn en dat berekeningen en metingen altijd niet altijd
exact hetzelfde beeld opleveren.

7.
Hoeveel mensen hebben zich beziggehouden met deze geluidsmetingen?

7.
Een meetploeg van TNO bestaat uit 2 tot 3 personen. Metingen zijn op
verschillende dagen en verschillende locaties uitgevoerd, maar niet door steeds
dezelfde meetploeg. Daarnaast zijn er ook mensen betrokken bij de analyse van
de metingen en de rapportage. In totaal zijn ongeveer 8 personen van TNO bij de
metingen betrokken geweest.

8.
Hoeveel geld hebben alle geluidsmetingen en rapporten rond het tracé van de
HSL-Zuid in totaal tot op heden gekost, dus inclusief alle personeelskosten, et
cetera?

8.
In totaal is door mijn Ministerie tot nu toe € 475.000,- euro uitgegeven voor de
geluidmetingen. Dit betreft alle kosten van TNO en ProRail. Dit is excl. de kosten
die gemaakt zijn door de Gemeente Lansingerland ten behoeve van de
geluidmetingen die in opdracht van deze gemeente zijn verricht.

9.
Welke maatregelen worden genomen om de overlast die door het huidige
materieel wordt veroorzaakt, te reduceren?

9.
Allereerst wil ik nogmaals aangeven dat er op het tracé van de HSL nog steeds
sprake is van een tijdelijke situatie waarbij ook niet hogesnelheidstreinen over het
tracé rijden. Dit materieel is inmiddels beduidend stiller. De eindsituatie zal ik
toetsen aan het Tracébesluit en de genomen maatregelen. Zodra er voor de
eindsituatie sprake is van een overschrijding ben ik bereid om door middel van het
uitvoeren van een pilot te beoordelen, wat er voor aanvullende maatregelen bij
een eventuele overschrijding bij de bakconstructie te Lansingerland, in de
eindsituatie mogelijk zijn.

In eerste instantie zou in zo•n situatie gedacht kunnen worden aan maatregelen
aan de infrastructuur. Hiertoe is inmiddels, om geen tijd te verliezen, aan ProRail
opdracht gegeven om een Plan van Aanpak te maken voor zo•n pilot. De pilot
behelst het aanbrengen van maatregelen in een gedeelte van de bakconstructie te
Lansingerland en het meettechnisch bepalen van de akoestische effectiviteit
ervan. Hierbij zullen de effecten van het aanbrengen van raildempers, het
plaatsen van absorberende elementen op de bovenbouw en/of het verbeteren van
de absorptie van de wanden van de halfverdiepte open bak nader worden
onderzocht.

Tijdens de uitvoering van deze pilot is het belangrijk dat deze pilot antwoorden
geeft op de effecten op de geluidniveaus voor de definitieve situatie. Ook vanuit
die optiek zal er voor worden gezorgd dat zo snel mogelijk metingen worden
uitgevoerd aan het hogesnelheidsmaterieel met hoge snelheid. Het is namelijk
voor de definitieve situatie van belang dat eventuele maatregelen effectief en
doelmatig zijn.
Ook wordt een eventuele tijdelijke snelheidsverlaging onderzocht, maar ik
verwacht dat, door het effect op een groot deel van de dienstregeling in
Nederland, België en Frankrijk, de invoering van deze maatregel niet gewenst is.

10.
Zijn er, naast aanpassing van het remsysteem en gladdere wielen, nog andere
maatregelen aan spoor en / of materieel mogelijk, die een geluidsreductie kunnen
opleveren? Zo ja, wat is het potentieel aan reductie en wat zijn de kosten
daarvan?

10.
Ik heb reeds aan het begin van dit jaar een bureauonderzoek laten uitvoeren naar
eventuele mogelijkheden voor een geluidsreductie langs het HSL-Tracé.

De uitkomsten zijn vastgelegd in een rapport van Lloyds Register Rail Europe B.V.,
welke ik als bijlage bij deze brief meestuur.

11.
Wat hebben alle geluidsreductiemaatregelen die tot dusverre rond de HSL-Zuid bij
Lansingerland zijn genomen, in totaal gekost?

11.
De geluidsreductiemaatregelen zoals geluidschermen, absorptiematerialen en
dergelijke zijn tijdens de bouw een integraal onderdeel geweest van de
bovenbouwkosten en de daarmee samenhangende contracten en zijn derhalve niet
apart zichtbaar.

12.
Hoe kan het dat de gemeente Lansingerland, die overduidelijk rijksbeleid heeft
genegeerd door een nieuwbouwwijk te bouwen langs het tracé van de HSL-Zuid,
nu nog geld kan vragen aan het Rijk voor geluidscompensatiemaatregelen? Is dit
onder het nieuwe omgevingsrecht ook nog mogelijk?

12.
Hoewel deze nieuwbouwwijk na het tot stand komen van het Tracébesluit is
ontwikkeld, is hier geen sprake van negeren van rijksbeleid. De gemeente heeft de
mogelijkheid om nieuwbouwwijken nabij spoorwegen aan te leggen. Echter, de
gemeente moet met de planontwikkeling vanzelfsprekend wel voldoen aan de
voorschriften in wet- en regelgeving.
Namelijk, voor woningen die later worden gebouwd dan het onherroepelijk worden
van het Tracébesluit zal de desbetreffende gemeente op basis van rekenmodellen
moeten bepalen of aan de wettelijke normen zal worden voldaan. Indien niet aan
de wet- en regelgeving wordt voldaan, is het aan de gemeente om op hun kosten
passende maatregelen te treffen zodat wel aan de normen wordt voldaan.
Het nieuwe omgevingsrecht verandert hier verder niets aan.

13.
Is het mogelijk om de gemeente Lansingerland te vervolgen voor grove
nalatigheid en de benodigde geluidscompensatiemaatregelen volledig voor
rekening van de gemeente te laten komen? Zo nee, waarom niet?

13.
Zie ook mijn antwoord op vraag 12.

14.
Is er inmiddels, zoals aangekondigd, overleg geweest met de gemeente
Lansingerland over de geluidsoverschrijding van de HSL-Zuid in Bergschenhoek?
Zo nee, wanneer gaat dit plaatsvinden? Zo ja, wat waren de uitkomsten van dit
gesprek?

14.
Er is met vertegenwoordigers van de gemeente overleg geweest over de
specifieke situatie te Lansingerland. In dat overleg zijn afspraken gemaakt over de
vervolgaanpak.

Eén van de belangrijkste conclusies van het gesprek was dat de akoestische
effecten van eventuele aanvullende geluidmaatregelen op dit moment onbekend
zijn en dat aanvullend onderzoek nodig is. Daarnaast is geconstateerd dat deze
maatregelen in ieder geval ook voor de eindsituatie effectief en doelmatig moeten
zijn en zal de pilot met betrekking tot aanvullende maatregelen duidelijkheid
moeten scheppen of en zo ja op welke manier een hogere geluidsbelasting in de
eindsituatie teruggebracht kan worden.
Voor de maatregelen op de korte termijn zie mijn antwoord op vraag 9.

15.
Wanneer kunnen de V250-treinen op het tracé van de HSL-Zuid worden ingezet?

15.
NS Hispeed heeft mij laten weten dat zodra er voldoende toegelaten V250-treinen
beschikbaar zijn, deze zullen worden ingezet op de dienstregeling op de HSL-Zuid.
Een harde datum is op dit moment nog speculatie waar partijen zich niet aan
wagen.

16.
Per wanneer is de volledige dienstregeling gedekt met het nieuwe materieel?

16.
Zie mijn antwoord op vraag 15.

17.
Zijn de Thalys- en de V250-treinen op hoge snelheid stiller dan de huidige
treinen?

17.
De Thalys treinen rijden nu al op de HSL-Zuid en zijn derhalve ook een huidige
trein en rijden al regelmatig op hoge snelheid.

Eind oktober 2010 heeft TNO geluidemissie metingen uitgevoerd aan het nieuwe
Ansaldo V250-materieel tijdens testritten en aan de Thalystreinen op hoge
snelheid. De geluidemissie van deze treinen is op hoge snelheid meer dan de
huidige treinen die niet harder rijden dan 160 km/uur. Bij hoge snelheid is er
sprake van een ander soort geluid, namelijk aerodynamisch geluid. Met name voor
dit soort geluid zijn de huidige geluidsmaatregelen ontworpen.


18.
Hoe groot is de kans dat met het definitieve hogesnelheidsmaterieel wel binnen de
geluidsnormen zal worden gebleven? Kunt u dit onderbouwen?

18.
Zoals ik bij mijn antwoord op vraag 19 heb aangegeven zullen er voor een juiste
beoordeling van de geluidruimte en de effectiviteit van de geluidschermen eerst
immissiemetingen moeten worden uitgevoerd. Deze metingen worden zo spoedig
mogelijk uitgevoerd. Daarbij geldt wel de afhankelijkheid van de toelating en inzet
van het nieuwe Ansaldo V250-materieel. Vanwege de mogelijkheid dat er in de
eindsituatie een hogere geluidsbelasting zal zijn, zal de pilot met betrekking tot
aanvullende maatregelen duidelijkheid moeten verschaffen of en zo ja op welke
manier dit voor de eindsituatie weer omlaag gebracht kan worden.

19.
Welke conclusies trekt u over het al dan niet halen van de geluidsnormen uit het
inmeten van de AnsaldoBreda V250? Kunt u bij de beantwoording van deze vraag
reageren op de conclusies uit het rapport Peutz van de Stichting Geen Gehoor ?

19.
De meetresultaten aan de V250 laten, bij de metingen die ik eind vorig jaar heb
laten verrichten, zien dat de geluidproductie bij hoge snelheid voldoet aan de
verwachtingen waarmee gerekend is ten tijde van het tracébesluit. De effectiviteit
van de geluidmaatregelen zoals de geluidschermen en de bakconstructie bij
Lansingerland voor de passerende V250 op hoge snelheid dient nog nader
onderzocht te worden, dan pas kan worden beoordeeld of de aannames waarop de
conclusies in het rapport Peutz gebaseerd zijn, correct zijn

20.
Heeft u het rapport Peutz reeds geanalyseerd? Zo ja, welke conclusies trekt u uit
het rapport en worden er naar aanleiding daarvan maatregelen genomen? Zo nee,
wanneer wordt het rapport dan geanalyseerd?

20.
Het rapport van Peutz beschrijft op basis van aannames de verwachte
geluidsituatie bij volledig gebruik van de HSL. Zoals ik in mijn antwoord op vraag
19 heb aangegeven deel ik de conclusies in het rapport nog niet. De aanpak van
mijn meetprogramma en de uitvoering van de pilot met betrekking tot
aanvullende maatregelen, is er ondermeer op gericht om deze aannames ten
aanzien van de effectiviteit van de geluidmaatregelen, met name voor de
specifieke situatie te Lansingerland, bij hoge snelheid te onderzoeken. Via de
gemeente Lansingerland zal ook het bureau Peutz in een vroeg stadium worden
betrokken bij de uitwerking van deze metingen.

21.
Is de planning om voor eind 2011 metingen te verrichten bij zowel Thalys- als
V250- materieel nog steeds haalbaar? Zo nee, waarom niet en wat wordt dan de
planning?

21.
Zoals ik heb aangegeven bij mijn antwoord op vraag 18 geldt hiervoor de afhanke-
lijkheid van de toelating van het V250-materieel. Er zal worden gezorgd om dit zo
spoedig mogelijk te bewerkstelligen. Zie tevens mijn antwoord op vraag 15.

22.
Hoeveel weken of maanden duurt het, nadat de V250- en Thalystreinen op het
tracé van de HSL-Zuid zijn gaan rijden, voordat de eindresultaten van de metingen
bij het Thalys- en het V250-materieel geanalyseerd en bekend zijn?

22.
Zodra de V250- en Thalystreinen regelmatig op hoge snelheid door Lansingerland
rijden zal ik de geluidsmetingen, zonder de aanvullende maatregelen, direct laten
uitvoeren. Daarna duurt het nog ca. 2 maanden voordat de resultaten zijn
geanalyseerd en ik u over de resultaten heb bericht. Ik wil daarbij opmerken dat
de immissiemetingen moeten plaatsvinden binnen het meteoraam. Gezien de
naderende winterperiode kan het dus enige tijd duren voordat er sprake is van de
juiste windrichting en dergelijke om de metingen goed te kunnen uitvoeren.

De eindresultaten van de metingen en de uitkomsten van de pilot met betrekking
tot aanvullende maatregelen zullen naar verwachting medio 2012 gereed zijn.

23.
Kunt u er voor zorgen dat nog dit najaar alle gegevens beschikbaar zijn en wordt
besloten welke maatregelen worden genomen om beneden de afgesproken
geluidswaarde te blijven?

23.
Zoals ook uit mijn antwoord op vraag 22 blijkt geldt de afhankelijkheid van
verschillende factoren. Een besluit over de juiste effectieve en doelmatige
maatregelen is immers ook afhankelijk van de metingen voor de eindsituatie.
Er zal worden gezorgd om dit zo snel mogelijk uit te voeren, echter garanties kan
ik nu onmogelijk geven. Daarnaast zal een besluit over eventuele aanvullende
geluidmaatregelen weloverwogen moeten worden genomen. Er kunnen namelijk
aanzienlijk financiële consequenties zijn, derhalve zal ook nadrukkelijk gekeken
worden naar de doelmatigheid van eventuele maatregelen.

24.
Kunt u vervolgens garanderen dat de nodige maatregelen met de grootst
mogelijke spoed worden uitgevoerd, zodat op de kortst mogelijke termijn, uiterlijk
op 31 december 2011, het geluid van de HSL-Zuid in Bergschenhoek definitief aan
de afgesproken geluidswaarde voldoet?

24.
Zie mijn antwoord op vraag 23.

25.
Verwacht u dat de huidige geluidsmetingen gevolgen zullen hebben voor de
geplande dienstregeling in 2012, omdat dan nog met de oude Traxx Fyra-treinen
gereden wordt?

25.
Nee, ik verwacht niet dat de huidige geluidsmetingen gevolgen zullen hebben voor
de dienstregeling in 2012. Echter er is op dit moment nog niet met zekerheid te
zeggen met welk type materieel de dienstregeling in 2012 er uit zal zien.
Afhankelijk van de toelating en het inzetbaar worden van de V250 treinen zal de
dienstregeling verder uitgebreid worden dan wel zullen de Traxx-locomotieven met
het Prio-materieel vervangen worden.

26.
Klopt het dat de geprognosticeerde dienstregeling uit het Tracébesluit op basis van
de tot nu toe uitgevoerde onderzoeken nimmer kan worden geëffectueerd zonder
dat er aanvullende geluidsbeperkende maatregelen zijn genomen of aanpassingen
aan de dienstregeling zijn gedaan, omdat de geluidsbelasting altijd boven de
voorkeursgrenswaarden zal komen?

26.
Voor een juiste beoordeling van de geluidruimte en de effectiviteit van de
geluidschermen voor de dienstregeling uit het Tracébesluit zullen er eerst
immissiemetingen moeten worden uitgevoerd waarbij zowel de Thalys als de V250
met hoge snelheid moeten passeren. Pas als de resultaten van die metingen
beschikbaar zijn en de resultaten van de pilot met betrekking tot de aanvullende
maatregelen bekend zijn, kan ik een oordeel vormen over de geluidbelastingen
voor de eindsituatie. In mijn antwoord op vraag 9 heb ik aangegeven hoe daar
mee zal worden omgegaan.

27.
Op welke plekken langs het volledige tracé van de HSL-zuid wordt momenteel
geluidsoverlast ervaren?

27.
Op basis van de klachtenregistratie van ProRail kan geconcludeerd worden dat de
meeste klachten tussen Rotterdam en Amsterdam voornamelijk zijn gemeld in de
gemeenten Roelofsarendsveen, Rijpwetering, Hoogmade, Hazerswoude,
Zoetermeer en Lansingerland. Tussen Rotterdam en Breda het aantal
geregistreerde klachten geringer, hier betreft het voornamelijk de gemeenten
Breda en Zevenbergse hoek.

28.
Wordt op al die plekken onderzocht of de geluidsnormen worden overschreden? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, wanneer worden de resultaten daarvan verwacht?

28.
Er worden geen metingen bij alle afzonderlijke woningen worden uitgevoerd. Het
meetprogramma richt zich op de verificatie van de aannames die in het
rekenmodel gemaakt zijn ten aanzien van de geluidproductie en de
geluidoverdracht. De open bakconstructie bij Lansingerland betreft een unieke
situatie, daar vindt dus specifieker onderzoek plaats. Daarnaast zal nog op een
beperkt aantal andere punten (maximaal 3) langs het tracé metingen naar de
effectiviteit van de geluidsmaatregelen plaatsvinden.
Het meetprogramma is zo ingericht dat over deze aannames generieke uitspraken
gedaan kunnen worden op basis van een beperkte set metingen. Deze generieke
uitspraken gelden voor alle locaties langs de HSL.
Het tijdstip van de resultaten is afhankelijk van de uitkomsten uit de metingen
voor de eindsituatie, zie ook mijn antwoord op vraag 22.

29.
Is uit de metingen van TNO in Lansingerland ook een conclusie te trekken over de
geluidhinder op andere plaatsen langs de HSL? Zo ja, welke? Zo nee, bent u dan
bereid om daar waar het spoor bevolkingsconcentraties passeert, zoals Breda en
Nieuwe Wetering, door TNO metingen te laten verrichten?

29.
Vanwege de open bakconstructie is er in de gemeente Lansingerland sprake van
een unieke situatie en is dit niet te vergelijken met andere locaties.
Zie verder mijn antwoord op vraag 28.
 

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 © Webdesign by JBB Media