OPEN BRIEF AAN WETHOUDER DE PAEPE

Geluidsoverlast en andere problemen rond de HSL zijn onderwerp  van een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer op 26 januari a.s. in Den Haag. Samen met de Milieudienst Rijnmond (DCMR) spreekt u daar als verantwoordelijke wethouder van Lansingerland. Voor u en de inwoners een unieke gelegenheid om voor een landelijk publieke tribune op te komen voor de belangen van de inwoners van Lansingerland.

Dat betreft vooral de geluidsoverlast van de HSL, waarvoor minister Schultz  beperkte  maatregelen als een ballastbed en raildempers aankondigt,  zo blijkt uit een recente brief  aan uw College. Dit pakket zal  slechts een beperkt effect  hebben, waardoor de grens van 57 decibel net behaald wordt. Zeer voor de hand ligt, dat de NS in dat geval méér treinen laat rijden. En zo wordt de zogeheten vrije ruimte weer snel opgevuld. Zelfs  nachtelijk vrachtvervoer in de toekomst sluit de minister niet uit.

 Een duurzame en structurele oplossing is het overkappen van het HSL-tracé. En wel het deel , dat dwars en luidruchtig door onze dichtbevolkte woonkernen loopt. Wij pleiten er vurig voor, dat u dit originele en afdoende alternatief ook op tafel legt tijdens het ronde tafelgesprek met de Tweede Kamerleden. De budgetten voor de minimale voorzieningen kunnen volgens ons beter gebruikt worden als bijdrage aan een echt definitieve oplossing. Lansingerland gaat dan nog meer lijken op het aantrekkelijke en leefbare beeld, dat  sommige verkoopfolders al geruime tijd schetsen.

 Wij vertrouwen erop, dat u als onze hoogste vertegenwoordiger de belangen van bewoners met elan en overtuigingskracht zal toelichten door te pleiten voor een  ‘Dak op de Bak’. Het steeds terugkerende geluidsprobleem is dan voor vijftig jaar of langer opgelost. Zo kent dit dossier straks aanzienlijk minder verliezers. Wethouder,  wij op rekenen op u! Nu doorpakken. Stop met pappen en nathouden.

Met vriendelijke groet,

Stichting Stop Geluidsoverlast HSL

10 januari 2011

 

========================================= 


BRIEF VAN MINISTER SCHULTZ AAN LANSINGERLANDSE COLLEGE OVER HSL AANPAK


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Geachte voorzitter,
Op 19 december 2011 heb ik constructief overleg gevoerd met de burgemeester van Lansingerland over onder andere mijn vervolg-aanpak. Het lijkt mij goed dat u kennis neemt van mijn brief aan het college van Lansingerland, waarin ik de laatste stand van zaken heb verwoord. Op die manier bent ook u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

Gemeente Lansingerland
het college van burgemeester en wethouders

Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Geacht college,
Op 19 december 2011 hebben uw burgemeester en wethouder en ik een constructief overleg gevoerd over onder andere mijn vervolg-aanpak ten aanzien van het geluid van de HSL-Zuid in Lansingerland. Tijdens dat overleg heb ik aan de burgemeester toegezegd om u nader te informeren over de huidige stand van zaken en de planning. In deze brief zal ik dit kort per onderwerp doen.

Onjuiste berichtgeving over meer treinen door Lansingerland In de media is gesuggereerd dat er als gevolg van de afspraken met NS over de nieuwe concessie vanaf 2015 meer treinen (intercity’s) over de HSL-Zuid gaan rijden in Lansingerland. Dit is echter niet juist. In de daluren zullen er juist minder treinen over de HSL-Zuid rijden in Lansingerland, dan waar bij het Tracébeluit van uit is gegaan. Naast de Thalys naar Parijs zullen er 4 Fyra’s in plaats van 5 Fyra’s per uur rijden. Buiten de daluren zal het aantal treinen conform het Tracebesluit blijven rijden (1 Thalys en 5 Fyra’s per uur). Per saldo zullen er dus over het noordelijk tracé van de HSL-Zuid minder treinen rijden, dan waar bij het TB van uit is gegaan. 
Wel is het mogelijk dat bestaande verbindingen worden doorgetrokken (naar Almere) en treinen vanuit Den Haag ten zuiden van Rotterdam deels via de HSL naar Eindhoven gaan rijden.

HST-Cargo Er zijn initiatieven geweest om met hogesnelheidstreinen expresgoederen, bloemen en verswaren over de HSL-Zuid te vervoeren. De initiatiefnemers zijn op dit moment nog bezig met nader onderzoek; het is hen echter nog niet gelukt om tot een sluitende business case te komen. Op dit moment zijn er dan ook geen concrete aanwijzingen dat dit binnen afzienbare tijd verandert. Overigens moeten eventuele hogesnelheidstreinen met goederen uiteraard passen binnen de beschikbare geluidruimte.

TSI-meting hogesnelheidsmaterieel (V250) van Ansaldo-Breda Nieuw materieel moet voldoen aan onder andere de geluideisen die gesteld zijn in de TSI (=technische specificaties interoperabiliteit). De metingen aan het V250-materieel van Ansaldo Breda worden naar verwachting in de tweede week van januari uitgevoerd.

Pilot Eerder dit jaar is er voor een nieuwbouwappartement in Lansingerland geconsta¬teerd dat er door de inzet van de tijdelijke treinen (HST-prio) en de Thalys in 2011 een hogere geluidbelasting zal zijn, dan waar de bewoners/gemeente vanuit mocht gaan. Dit is voor mij reden geweest om een pilot te starten, om te onderzoeken welke aanvullende geluidmaatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting te verlagen. Om een goed beeld te krijgen van deze maatregelen is het noodzakelijk eerst duidelijkheid te hebben over de te verwachten geluidbelastingen bij snelheden waar de HSL voor is ontworpen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de toekomstige treinen (V250 en Thalys) met hoge snelheid door Lansingerland rijden, zodat de zogenaamde referentiemetingen kunnen worden uitgevoerd. Ik wil deze referentiemetingen zo snel mogelijk uitvoeren en wil daarom voor deze metingen de opleidingsritten van de machinisten gebruiken. Naast het moment waarop de opleidingsritten plaatsvinden, is het ook het weer (meteoraam) van invloed op de planning. Ik verwacht dat de metingen in april kunnen worden verricht.
Op dit moment wordt door het bureau M+P een Plan van Aanpak opgesteld, waarin een voorstel wordt gedaan voor geluidmaatregelen die in het kader van de pilot beproefd kunnen worden. Dit Plan van Aanpak zal, zoals te doen gebruikelijk, met de gemeente worden afgestemd. De geluidmaatregelen die M+P zal voorstellen, zijn: 
▪ Verbeteren absorptie op de tunnelbakwanden;
▪ Aanbrengen absorptie op de bodem van de tunnelbak/Rheda plaat;
▪ Aanbrengen van raildempers;
▪ Plaatsen van minischermen tussen de sporen.

Over de exacte invulling van de pilot moet ik nog afspraken maken met 
Infraspeed. Na het treffen van de ‘pilotmaatregelen’ zullen effectmetingen worden uitgevoerd om de effecten ervan te kunnen beoordelen. Op basis daarvan zal ik bekijken of en zo ja, welke aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. Doelmatigheid speelt daarbij een rol.

Om ook de Tweede Kamer te informeren over mijn gesprek met uw burgemeester, zal ik een afschrift van deze brief naar de Tweede Kamer sturen.

Ik verwacht u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

 

=========================================

20 sept 2011: Bezoek 2e kamerlid Charly Aptroot (bron: De Heraut)

Aptroot op bezoek
Samen met raadsleden en bestuursleden van de stichting 
wandelde Charlie Aptroot woensdagmiddag 31 augustus langs de HSL.

Lansingerland – Tweede Kamerlid van de VVD Charlie Aptroot, vorige week op bezoek langs de HSL in Lansingerland, liet er geen gras over groeien. “De minister heeft gesproken en dat was duidelijke taal. De trein maakt teveel herrie en heeft toegezegd op korte termijn te gaan overleggen met gemeentebesturen om naar een oplossing te kijken. Wat mij betreft een snelle oplossing, want wij weten al heel erg lang dat de overlast van de trein te groot is!” 

Samen met VVD vertegenwoordigers van de Lansingerlandse raad en met bestuursleden van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL maakte Aptroot, die al eens eerder langs de lijn wandelde en in gesprek ging met de omwonenden, een wandeling langs de HSL ter hoogte van het zwembad en de verbinding tussen de kernen Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek.
“Er moet iets gebeuren op korte termijn. Ik ga niet inhoudelijk in op wat er precies moet gebeuren, want dat is aan de minister.” Wel wist hij dat er een potje van ruim vier miljard is waar wat uitgehaald zou kunnen worden, waardoor hij zijn omstanders het gevoel meegaf dat geld geen probleem hoeft te zijn. “Het moet goed worden opgelost nog voor er meer treinen over dit spoor gaan rijden; dat is duidelijk. De investering die men nu zou gaan doen is dus een investering voor de toekomst om de lijn goed te kunnen blijven gebruiken.” De kamercommissie kon nog tot 6 september vragen indienen bij de minister, dus: wordt vervolgd

Gemeente Lansingerland vraagt minister I&F opheldering over berichten van intercity’s op HSL-zuid

 

De gemeente Lansingerland heeft met verbazing kennis genomen van de berichten in de media dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ook intercity’s op de HSL-zuid wil laten rijden om zo het exploitatietekort het hoofd te kunnen bieden. In een brief van 17 november 2011 vraagt de gemeente opheldering van de minister over de berichtgeving hierover in de media.

 

De gemeente vraagt zich af:

-        hoe het intensiever gebruik van de HSL-zuid te rijmen is met de al geconstateerde geluidsoverschrijding en de            toezeggingen van de minister om deze overschrijding ongedaan te maken;

-        of de minister bij haar afweging ook de geluidssituatie in Lansingerland heeft betrokken;

-        of deze ontwikkeling niet het oplossen van de bestaande geluidsproblematiek belemmert;

-        hoe het toelaten van intercity’s zich verhoudt met het op hogesnelheidsmaterieel gerichte Tracébesluit en de daarin genoemde geluidswaarden.

 

Vanwege het intensieve contact tussen gemeente en het ministerie had de gemeente Lansingerland er op gerekend dat het ministerie voorafgaand aan dit besluit contact met haar had opgenomen. Met name om aan te geven hoe de minister de toezegging om de geluidswaarden uit het Tracébesluit te zullen respecteren, gestand wil doen.

========================================

                      Artist impression van mogelijke overkapping
Dak op de Bak.

Wethouder de Paepe schreef in deze krant over de eigen rol die de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft. Inderdaad die hebben we en dat is nodig ook!
Wat is het geval? Het College van B en W streeft naar het terugbrengen van de geluidsoverlast tot de wettelijke norm van 57dB en koestert daarmee de illusie dat het geluidsprobleem  is opgelost.
Niets is echter minder waar! De bestaande herrie blijft dan helaas gewoon bestaan of wordt zelfs nog erger!
Het scenario voor de komende tijd?  Ministerie en Prorail willen de lijn om economische redenen maximaal benutten. Tot nu toe is de lijn totaal niet rendabel en zoeken de exploitanten naar mogelijkheden om de forse verliezen terug te dringen. Daarom gaan er binnenkort  twee keer zoveel HSL Fyra’s rijden. Ook nachtelijk vrachtvervoer is onderwerp van nadere studie.
Dus zodra met  lichte maatregelen ofwel lapmiddelen net weer een paar tienden onder de grens van 57 dB is gekomen,gaan de spoormanagers de verkregen 'ruimte' weer proberen te benutten.
En zo blijft Lansingerland nog heel veel jaren een Herrieland,waar de leefbaarheid sterk verminderd is.

De gemeente kiest bij dit alles een uiterst behoedzame koers van wachten op cijfers, rapporten en meetplannen.  De stichting heeft meer haast. Geen stroperige procedures over een decibelletje meer of minder , maar  concrete maatregelen voor de korte termijn. Laat de treinen met onmiddellijke ingang langzamer rijden! De wet wordt immers al vanaf augustus overtreden.!
En werk daarnaast creatief en in tempo aan oplossingen voor de lange termijn. Overkap de bak en zorg zo dat het gebied een enorme facelift krijgt. Goed voor het woonklimaat. Goed voor nieuwe bewoners. Dit zou ook de insteek van het College en de Raad moeten zijn!

Bij de besluitvorming over het tracé is Lansingerland de dupe geworden van politieke koehandel. Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek zijn tegen elkaar uitgespeeld. Met als resultaat de minimale voorzieningen van dit moment. Er is geen enkele plek in Nederland  waar de supersnelle
treinen over een afstand van 5 km dwars door een gemeente rijden. Ten Noorden en ten Zuiden van Lansingerland zijn tunnels gebouwd omdat daar de geluidsoverlast opeens wel een probleem was! Fijn om in zo'n uitzonderlijke situatie te wonen!

Kortom,deze fout moet hersteld worden, wil Lansingerland weer echt de aantrekkelijke groene, rustige  gemeente worden waar de burgemeester en wethouders nog steeds in  reclamecampagnes jubelend over roepen. Bewoners in Lansingerland horen en zien dagelijks hoe ver wij van dit beeld zijn afgedreven.


Stichting StopGeluidsoverlastHSL,
Loeky van der Horst

© Webdesign by JBB Media