Speech Mw. loeky van der Horst op 5 maart 2015 tijdens bewoners bijeenkomst participatieprocess

5 jaar leven in Herrieland!

Het zou de titel van een boek kunnen zijn, maar dan wel van een héééél slecht boek!

De aanleg van de HSL dwars door de woonkernen van Lansingerland is een planologische en maatschappelijke blunder van de eerste orde! De treinen denderen met een snelheid van 300 km door het hart van ons dorp, het is vergelijkbaar met een startbaan van Schiphol door de Kalverstraat aan leggen! Dit komt nergens in de wereld voor!

 

15 jaar geleden werd tot dit tracé besloten na veel koehandel en politiek gekonkel in Den Haag.

Het wisselgeld voor het kiezen van dit tracé was 1 miljard gulden; bestemd voor een tunnel onder de weilanden net ten noorden van Lansingerland. Voor het gebied waar 50 duizend mensen wonen was toen geen geld meer voor een fatsoenlijke oplossing!

 

Tijdens verschillende voorlichtingsavonden is vele keren door UW ministerie beloofd dat er geen sprake van overlast zou zijn. Dus gaat u maar gewoon rustig slapen! Ik weet het nog precies want ik en velen van ons waren daarbij!

Hoe anders pakte het uit?

Vanaf dag 1 was de herrie OORVERDOVEND!

 

Dat betekende: Niet meer in de tuin kunnen leven, slapen met gesloten ramen en deuren, gesprekken die moeten worden onderbroken als er een trein voorbij komt en de tv moet harder! Aantoonbare gezondheidsschade voor volwassenen en vooral ook kinderen, vastgesteld door de GGD.

Kortom, een grove aantasting van het leefklimaat van duizenden mensen in Lansingerland!

 

Daarna is er gemeten, gerekend, zijn er rapporten geschreven, zijn er pilots gedaan, kwamen er treinen die niet deugden en dus opnieuw meten, rekenen etc. etc.

En al die tijd bleef de gigantische herrie! Het is onvoorstelbaar dat de bewoners 5 jaar aan het lijntje zijn gehouden terwijl een simpele, doeltreffende oplossing al lang mogelijk was geweest.

Als de Stichting StopGeluidsoverlast niet al die jaren doorgedramd had, was er helemaal niets gebeurd. Het went wel, was de gedachte!

 

Om de impasse te doorbreken is door de Stichting in samenwerking met een aantal gerenommeerde marktpartijen een volstrekt afdoende oplossing ontwikkeld, het plan ‘Dak op de bak’, ook wel Open Kap genoemd.

 

Met 1 klap zou Lansingerland dan weer leefbaar zijn!

 

We hebben dit plan aan de staatssecretaris aangeboden en hoewel het in principe haalbaar en betaalbaar was, weigerde het Ministerie het verder te onderzoeken en werd het met ongegronde en onjuiste argumenten van tafel geveegd! Het Ministerie was niet bereid inhoudelijk de discussie met ons aan te gaan.

 

Voor de rust van de koeien in het Groene Hart, was destijds 1 miljard beschikbaar en om de overlast van Lansingerland op te lossen, moet 70 miljoen met 10 gemeentes gedeeld worden. En dan praten we nu over doelmatigheid....

 

Daarbij is het volslagen absurd dat het Ministerie nu probeert onder zijn verplichtingen uit te komen, door plotsklaps de prognose met 2 dB te verlagen, vanwege een misschien wat andere dienstregeling over 9 jaar…… Nee zo zijn we niet getrouwd, het Tracébesluit is de afspraak en we gaan in een beschaafd land als het onze, niet tijdens het spel de spelregels veranderen!!

Sterker nog, er is door Movares met te lage snelheden gerekend, waardoor alle geluidniveaus met 1,5 dB verhoogd moeten worden. Dat levert dus een heel ander beeld op.

 

In de uitnodiging stond Bewoners kunnen deze avond meedenken en de ideeën worden meegenomen! Onze ervaring leert dat wat eenmaal meegenomen is, nooooit meer terugkomt!!

 

De Stichting wil dat er in gezamenlijk overleg met bewoners , marktpartijen en de overheid een toekomstbestendige oplossing gecreëerd wordt, zodat de bewoners eindelijk weer eens verder kunnen gaan met leven.

Dat is 'zorgvuldige participatie' en zo wordt er recht gedaan aan de unaniem aangenomen motie van de Tweede Kamer.

 

PAS DAN ROLLEN WE ONZE SPANDOEKEN WEER OP!
Moties vandaag 04 nov. 14 in stemming geweest in 2de kamer.


motie a) van het CDA zie tekst onder link, afgewezen
motie b) van het D66 zie tekst onder link, aangehouden
motie c) van het VVD en PvdA zie tekst onder link, met algemene stemmen aangenomen.

Het geluidprobleem met de HSL spoorrlijn door Lansingerland is duidelijk onderschreven door de leden van de 2de Kamer en zij willen dat voor 1 juni 2015 een oplossing op bestuurlijk niveau uitgewerkt is. Het bestuur staat met haar adviseurs in de startblokken.

Brief aan vaste kamercommisie voor I&M: 

Geachte griffier,

 

Bijgaand vindt u namens de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL een brief gericht aan de leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu. Het gaat hier om een brief waarin aan de hand van een aantal feiten door de Stichting wordt aangedrongen op een besluit dat een structurele oplossing biedt voor de nu al jaren durende geluidsoverlast. Een te nemen besluit door de staatssecretaris dat dan wel gebaseerd is op de volledige informatie die thans echter nog niet voor handen is. Als bijlage bij deze brief treft u aan een verslag van een overleg tussen met ministerie van I & M, ProRail en de Stichting 22 mei 2014.

 

Zoudt u in verband met het komende algemene overleg op 11 september 2014 deze documenten door willen geleiden naar de betrokken leden van de commissie? Voor de beeldvorming over de problematiek lijkt dit ons belangrijke informatie voor de leden van de commissie.

 

Alvast dank!

 

met vriendelijke groeten,

zie brief in bijlage

Verkorte weergave van verslag over bijeenkomst:
Bijeenkomst vertegenwoordigers I&M met Stichting Stop geluidsoverlast HSL in Lansingerland,  22 mei 2014 op het ministerie I&M in Den Haag

 

Aanwezig:

namens ProRail: Ch. Roovers, R. den Boer, Rollingswier,

namens I&M:  E. Waterman,  L. Streefkerk-Arts (voorzitter)

namens de stichting Stop Geluidsoverlast HSL:  L. van der Horst, Ir. W. Bos,  Ing. J. van den Berg,  Ir. H. van der Horst,  C. Keller, Prof. Ir. K. Oosterhuis,

 

Doel van bijeenkomst

Mevr. Waterman legt uit dat bijeenkomst bedoeld is om nog eens de argumenten die tot afwijzing van het “Open-Kap” plan van de Stichting hebben geleid, de revue te laten passeren.

 

Participatie proces niet verlopen volgens procedure van ministerie van I&M

Stichting stelt dat het Ministerie van I&M doelbewust een dialoog met de Stichting heeft gemeden over het ingebrachte voorstel voor het “Open-Kap” plan.

De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij het voorstel van de stichting serieus zou bekijken. De eerste stap in een serieus proces is dat de ontwerpers in de gelegenheid worden gesteld om uitgangspunten en ontwerpfilosofie nader toe te lichten. Het Ministerie heeft dit nagelaten, en deze stap zelfs niet gezet ondanks het uitdrukkelijk verzoek van de Stichting. 

Volgens de Code Maatschappelijke Participatie van het Ministerie van I&M is het belangrijk dat bij burgerinitiatieven ruimte en tijd is voor een dialoog tussen de overheid en de betrokken indieners van het voorstel. Aan deze essentiële stap van de eigen Code van het Ministerie is op geen enkele wijze invulling gegeven.

 

Stichting ontzenuwt geschetste risico’s van het ‘Open-Kap’ plan

De ontwerper van het plan “Open-Kap” en enkele deskundigen van de Stichting hebben in het gesprek nagenoeg alle door I&M aangevoerde risico’s van het plan kunnen weerleggen (zoals: EMC effect, Elektrocutiegevaar, bouwtijd en grondverzet, zie bijlage voor details). De staatssecretaris moet ingelicht worden over deze weerleggingen, welke het plan aanzienlijk kansrijker maken.

Prof. Oosterhuis wijst er in zijn algemeenheid op dat de kosten raming van Prorail voor de uitvoering volgens hem volstrekte bangmakerij is. Het is heel gebruikelijk dat van te voren aangegeven wordt wat je voor welk budget kan realiseren. Het plan is dus heel realistisch.

 

5 km Tracé aanpakken incl. de verdiepte bak – “Lange duurpassage” 

In de Edelsteenwijk waar zeer veel overlast plaatsvindt en overschrijding is, klagen bewoners vooral over de lange passageduur van de treinen. Hier is sprake van een zeer nadelige situatie die om maatwerk vraagt. Bij de Edelsteenwijk klimt de HSL uit de halfverdiepte tunnelbak naar een hooggelegen viaduct waarbij het geluid vanaf deze open en duidelijk zichtbare spoorhelling gedurende een relatief lange passagetijd direct de wijk instraalt.

 

Het geluid weerkaatst vanuit wisselende stralingshoeken de wijk in (o.a. ook vanaf een zeer hoog kassencomplex aan de oostzijde van het tracé). 

Een oplossing voor de tunnelbak sec biedt geen enkele soulaas voor de geluidsoverlast die gedurende deze passage ervaren wordt. Ook voor de geluidsafstraling van het viaduct dient dan ook een adequate oplossing te komen. 

 

Nader overleg over “Open-Kap” plan en zorgen dat bewoners tevreden zijn

I&M en Prorail opperen dat nog altijd ruimte is om tegen een bekend budget een beter plan aan te bieden op het moment dat de plannen van de staatsecretaris bekend zijn, w.s. nog vóór de zomer 2014 (hoewel er nog altijd een aantal essentiële rapporten niet gevalideerd zijn).

 

Dhr. Ch. Roovers geeft nog aan dat het hem vooral om de 57dB gaat en niet om de tevredenheid van de bewoners.

 

 

Bijlage

Antwoorden op afwijzing

 Het ‘Open Kap’-plan is in beginsel uitvoerbaar, maar moet op vele aspecten

nader uitgewerkt worden, alvorens gestart kan worden met een proeftraject.

Gelet op onze eerdere ervaring met dergelijke projecten, zal het onderzoek

dat hiervoor nodig is zeker een jaar in beslag gaan nemen.

 

Reactie stichting: Aangezien het plan in beginsel uitvoerbaar is en gezien het feit dat de overlast al meer dan 5 jaar duurt, is een jaar extra voor nader onderzoek, als daarmee een duurzame oplossing gerealiseerd kan worden geen onoverkomelijk probleem.

 In het gunstigste geval kunnen alle uitvoeringsaspecten opgelost worden,

maar zullen deze oplossingen leiden tot aanzienlijk hogere kosten van de

uitvoering van een pilot van 100 meter van het ‘Open Kap’-plan.

 

Reactie stichting: De stelling van de 'aanzienlijke hogere kosten' is niet goed, c.q. slecht onderbouwd. De in het ontwerp van ONL genoemde bedragen zijn in de praktijk bij overeenkomstige projecten (ook voor het ministerie van I & M) juist gebleken. Ook daar werden vooraf door adviesbureaus aanzienlijk hogere bedragen gehanteerd. De uitdrukking “aanzienlijke hogere kosten” zegt in feite niets, daar deze uitdrukking voor elke partij een ander bedrag kan inhouden

 De kosten voor zowel het 100 meter proeftraject als de volledige uitrol van het

‘Open Kap’-plan zullen aanzienlijk hoger uitvallen dan nu geraamd.

 

Reactie stichting: Hiervoor geldt hetzelfde als bij het vorige punt. Er is onvoldoende, c.q. slechte onderbouwing van deze stelling. De praktijk heeft aangetoond dat de bedragen reëel en haalbaar zijn. De uitdrukking “aanzienlijke hogere kosten” is ook hier niets zeggend.

 

 ProRail verwacht dat de bouw van de ‘Open Kap’ onderbreking van de

treinenloop tot gevolg zal hebben.

 

Reactie stichting: Deze verwachting is gebaseerd op een volstrekt onjuiste aanname. Door toepassing van een trillingsvrije  funderingsmethode is onderbreking van de treinenloop niet nodig. De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden terwijl de treinenloop ongestoord voortgang vindt. De kap constructie kan naast het tracé opgebouwd worden en tijdens de nachtelijke uitdienst periodes in segmenten over het spoor op zijn plaats gehesen worden. De hieraan gekoppelde aannames over aanzienlijke meerkosten zijn dus onjuist.

 De kapconstructie zal weinig of geen extra geluidreductie opleveren op

plaatsen waar nu al hoge schermen staan.

 

Reactie stichting: Er staan slechts over een lengte van 200 m. aan weerszijde hoge schermen. Over de resterende 4800 m. zal de kap een aanzienlijke geluidsreductie opleveren. Deze opmerking komt voort uit het feit dat Prorail het “Open Kap” plan niet sec beoordeeld heeft, maar beoordeeld heeft aan de hand van hun opgelegde probleemstelling.

 

De “Open Kap“ heeft andere uitgangspunten en daardoor een grotere meerwaarde dan het opgelegde “voldoen aan wettelijke eisen” welke Prorail hanteert. Zijn hebben het plan niet beoordeeld maar hun probleemstelling aan onze kap getoetst.

 De bestaande geluidsschermen in Lansingerland die zijn geplaatst voor naar

schatting €26 miljoen hebben geen functie meer bij de uitrol van het plan

‘Open Kap’, hetgeen forse kapitaalvernietiging betekent.

 

Reactie stichting: Het is niet relevant dat er voor heel veel geld niet functionerende geluidschermen zijn geplaatst. Het is erg genoeg dat voor zoveel geld nog geen afdoende oplossing gerealiseerd kon worden. Daar waar de geluidschermen afdoende en effectief zijn kunnen zij echter in het plan opgenomen worden zodat deze misinvestering nog enig nut krijgt.

 

Dhr. Ch. Roovers geeft nog aan dat het hem vooral om de 57dB gaat en niet om de tevredenheid van de bewoners.

 

De stichting, bij monde van mevr. L.van der Horst is van mening dat de rapportage en de daaraan gekoppelde conclusies deels onjuist en voor een ander deel tendentieus en misleidend zijn. Voorgesteld wordt daarom door de Stichting om met de deskundigen een nieuwe objectieve rapportage op te stellen en de staatssecretaris hierover te berichten. Daar wordt niet op gereageerd.

 

Overige opmerkingen n.a.v. afwijzingsrapportage staatssecretaris

 

EMC (Elektromagnetische Compatibiliteit)

Dhr. J. van den Berg van de stichting plaatst hierover een correctie.

EMC betreft het gestoord worden en/of het storen van installaties ten gevolge van elektromagnetische velden. Installaties die inherent zijn aan elektromagnetische storingen, vallen niet onder de Europese richtlijn 2004/108/EG en zijn dus uitgesloten. In de rapportage is dit dus een onjuistheid.

 

De Open Kap constructie is gezien haar fysische eigenschappen m.b.t. EMC inherent en dus kan deze niet gestoord worden en kan deze ook geen storing veroorzaken. EMC is dus uitgesloten. Het verwijzen naar eerdere EMC problemen en dit koppelen aan aarding problemen beschouwt hij als niet-professioneel en suggestief.

 

Elektrocutiegevaar:

Elektrocutiegevaar is een belangrijk onderdeel. Echter dat de constructie elektrisch geladen kan worden vanwege interferentie is een verkeerde conclusie. Interferentie versterkt en of dempt golfbewegingen. Het elektrisch opladen van een constructie kan niet plaats vinden d.m.v. interferentie.

 

Dhr. W. Bos vat nog eens samen welke zaken er in feite spelen. De HSL geluidsproblematiek dient effectief te worden opgelost. Er is een aantal aspecten die nog onvoldoende door het Ministerie onderkend worden.

 

Lange duurpassage 

De bewoners in de Edelsteenwijk waar al jaren de meeste ervaren overlast plaatsvindt, klagen vooral ook over de lange passageduur van de treinen. In de Edelsteenwijk is sprake van een specifieke situatie die om maatwerk vraagt. Bij de Edelsteenwijk klimt de HSL uit de halfverdiepte tunnelbak naar een hooggelegen viaduct waarbij het geluid vanaf deze open en duidelijk zichtbare spoorhelling gedurende een relatief lange passagetijd direct de wijk instraalt.

 

Het geluid weerkaatst zich vanuit wisselende stralingshoeken in de wijk. 

Een oplossing voor de tunnelbak sec biedt geen enkele soulaas voor de geluidsoverlast die gedurende deze passage ervaren wordt. Ook voor de geluidsafstraling van het viaduct dient dan ook een adequate oplossing te komen. 

 

Effectieve hoorbare reductie 

Over een groot gedeelte van het traject, evenals in de Edelsteenwijk, wordt de geluidsbelasting volgens het plaatje van het Ministerie met circa 2 dB teruggebracht. Bij de geluidsdeskundigen is het bekend dat een geluidsreductie van 2 dB een volstrekt niet hoorbaar verschil is. Besteding van publieke middelen aan een dergelijke reductie is weggegooid geld. Publiekelijk wekt dat een slechte indruk.

 

Na al die jaren van onderzoek en dure studies met een oplossing te komen die de bewoners feitelijk niet eens kunnen horen. Als er maatregelen worden getroffen, dienen deze voorzieningen dan ook voldoende effectief en in ieder geval hoorbaar verschil te geven. Voor een goede besteding van de publieke middelen. Een reductie van minder dan 5 dB is volstrekt niet effectief. 

 

Alles of niets  

Het maakt niet uit, of een spoor volledig verdiept, half verdiept, op maaiveld of op een viaduct ligt, in al deze gevallen is de norm voor de geluidsbelasting voor het spoor hetzelfde, namelijk 57 dB(A). Dat is bizar. Voor veel geld is in Lansingerland een halfverdiepte tunnelbak aangelegd in de verwachting van veel bestuurders en bewoners dat de geluidsbelasting dan ook navenant lager is dan bij spoor op maaiveld. Het tegendeel blijkt hier zelfs waar te zijn. 

 

Ook bij een verdiepte bak wordt- hoe dan ook- nog steeds gerekend met de norm van 57 dB(A). Bewoners schieten - hier en elders in ons land - dan ook weinig op, met verdiepte liggingen, als de norm ook niet zelf mee verlaagd wordt. Een tunnelbak is anders een dure oplossing die maatschappelijk geen rendement oplevert. Slechts een gesloten tunnel of volledige overkapping geeft een verrassende wending. Opeens is de geluidsbelasting buiten dan nul dB. Het is dus alles of niks. Dat is geen goed beleid. Bij een dure verdiepte ligging behoort ook een evenredig verlaagde geluidsbelastingnorm. Dan is het kapitaal nuttig aangewend.   

 

 

 

 

29 mei 2014: Cruciale laatste fase voor beslissing van staatssecretaris

Na vijf jaar stug strijden willen bewoners van Lansingerland een duurzame, afdoende oplossing voor de komende 50 jaar voor de geluidsoverlast van de HSL. Er staat namelijk nog een forse toename van herrie te wachten door flinke uitbreiding  van het aantal  treinen  (onder meer naar Londen), terwijl geplande treinen volgens wensen van politiek en reizigers ook nog eens harder gaan rijden.

Of staatssecretaris Mansveld haar beslissing de komende weken echt gaat nemen, staat nog te bezien. De Gemeente Lansingerland is nog steeds bezig met kritisch bekijken en corrigeren van de laatste metingen. Zolang niet exact vast staat hoe groot overschrijdingen zijn, zijn ook beslissing over oplossingen onmogelijk. Gemeente en Stichting moeten dus keihard verder strijden.

Recent overleg van de Stichting op het departement van Infrastructuur & Milieu op 22 mei 2014 geeft daartoe extra aanleiding. De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL was uitgenodigd op het ministerie om daar weer te overleggen over de afwijzing van het plan: ‘Open Kap’, dat de Stichting in december 2013 aan staatssecretaris Mansveld heeft aangeboden.

De staatssecretaris beloofde in december 2013 het plan serieus te beoordelen. Een goed voorbeeld van actieve burgerparticipatie, was haar spontane reactie. Maar enkele weken later meldde Prorail al, dat er aan de ‘’Open Kap’ teveel risico’s zaten en dat het te duur zou worden. Het door Prorail opgestelde rapport lijkt bovendien buitengewoon tendentieus. Op een groot aantal punten is het rapport zelfs onjuist, vindt de stichting.

Een brief met deze strekking zond de stichting begin maart 2014 aan de staatssecretaris. Tijdens de bijeenkomst van vorige week bleek dat onze deskundigen bijna alle bezwaren, goed onderbouwd konden weerleggen. De staatssecretaris lijkt dus ambtelijk op het verkeerde been gezet. Toch heeft de staatssecretaris al aangekondigd, dat ze nog voor het zomerreces 2014, haar definitieve oplossing bekend maakt.

Ook alle meetrapporten van de laatste jaren maakt zij dan openbaar. Inmiddels is de oplossing van de bewindsvrouw al redelijk bekend. Deze komen vooral voort uit de Pilotmaatregelen van het afgelopen jaar. De voorstellen houden in: absorberende matten, omdat geplande minischermen niet goedgekeurd zijn en raildempers niet blijken te werken. Echter van absorberende ballastmatten is bekend dat deze slechts 2 a 3 decibel vermindering zullen bieden.

Dat is helaas volstrekt onvoldoende. De kosten hiervan zullen erg hoog zijn, uitgesmeerd over de komende 30 jaar vele tientallen miljoenen Euros. En dat terwijl het verschil voor de bewoners nauwelijks hoorbaar zal zijn. tijdens de bijeenkomst op het Ministerie heeft de Stichting nog weer eens uitgelegd, dat het volslagen onzin is het geluid terug te brengen naar exact de  57 dB norm, als daarmee de overlast voor de bewoners blijft.

 

Nogmaals stelt de stichting bij alle woningen van Lansingerland  maximaal 54 dB is beloofd. Daarop is ook de planschade uitkering op gebaseerd. Het ministerie stelde daarop uiteindelijk voor zichzelf vast, dat wij in een soort ‘droomdorp’ willen wonen waar het heel stil is. Dit soort taxaties van gerechtvaardigd protest gaat volstrekt voorbij aan de planologische blunder in Lansingerland en de schade die dit toebrengt aan de volksgezondheid.

 

10 mrt. 2014: Stand van zaken mbt Open kap plan

Op 28 feb. heeft de Stichting een brief ontvangen van de staatssecretaris Mw. W. Mansveld van I&M waarin zij motiveert dat zij het open kap plan niet zal overnemen. (zie brief onder link: Brief min. I&M).
Het bestuur is zeer teleurgesteld over dit standpunt omdat wij van mening zijn dat de bezwaren op te lossen zijn en dat de risicos heel zwaar zijn aangezet. Het bestuur is door de projectleiders en deskundige van Prorail kort voor het uitbrengen van de brief al van de risico analyse op de hoogte gebracht tijdens een bijeenkomst op het ministerie van I&M.
Naar aanleiding van deze reactie heeft het bestuur het volgende persbericht uitgestuurd:

Persbericht Stichting Stop Geluidsoverlast HSL 03-03-2014

 

 

Stichting over afwijzing Open Kap HSL:

Kabinet signaleert slechts op te lossen problemen

 

Hoewel technisch uitvoerbaar, is het plan voor een Open Kap over het HSL-spoor in Lansingerland als definitieve oplossing voor geluidsoverlast, op 28 februari 2014 door staatssecretaris A.J. Mansveld van Infrastructuur en Milieu afgewezen. Zij schrijft dit in een brief aan de stichting Stop Geluidsoverlast HSL en de Tweede Kamer. Terwijl volgens haar het plan wel degelijk  uitvoerbaar is.

 

Balans

De stichting waardeert het dat de staatsecretaris bereid was het plan, ontworpen door  architectenbureau ONL in samenwerking met Arcadis Nederland, te laten onderzoeken.

Ernstige bezwaren heeft de stichting echter bij de objectiviteit waarmee de beoordeling is uitgevoerd, de extreme opsomming van op te lossen problemen en het gebrek aan overleg met de ontwerpende partijen. Zo is de beoordeling voor een groot deel door Prorail zelf uitgevoerd terwijl deze instantie direct betrokken is bij de uitvoering van de lopende pilot. Daarnaast zijn veel van de aangevoerde problemen op eenvoudige wijze door de ontwerpers te weerleggen. De stichting heeft aangeboden daar overleg over te hebben; ondanks dat dit verschillende keren is aangeboden is hier echter geen gebruik van gemaakt.

 

Definitief

Het is spijtig dat er bij de beoordeling van het plan vooral gekeken is naar de 'onmogelijkheden' en onvoldoende gedacht is in oplossingen.

Gevolg van de afwijzing is dat bewoners nog veel langer in onzekerheid blijven. Immers de pilotmaatregelen zijn ook kostbaar, duren veel langer dan gedacht en bieden zeker geen langjarige oplossing voor een straks veel drukkere treinenloop. Met de Open Kap zijn veel problemen in een keer toekomstbestendig op te lossen. Ook het landschap zal er fraaier door worden.

 

Politiek

De stichting zal de strijd voor een structurele oplossing blijven voeren. Daartoe roept zij de plaatselijke politiek op om samen met de Tweede kamer de onredelijkheid in de afwijzing aan te tonen en te komen tot realistisch overleg over de Open Kap. En in samenspraak dit burgerinitiatief ook werkelijk vorm te geven.

 

Nadere informatie bij:

M.L. van der Horst

voorzitter stichting Stop Geluidsoverlast HSL

Naar aanleiding van dit persbericht heeft een interview plaats gevonden door RTV Rijnmond en dat is op vrijdag 28-02-14 uitgezonden. (zie hiervoor link RTV interview).

Het bestuur heeft vandaag een brief een de staatssecretaris gestuurd met de zienswijze van de Stichting als reactie op de afwijzing van het overkappingsplan. Zie de brief onder link: Brief Stichting aan staatssecretaris.

Wij zijn op dit moment in gesprek met enkele woordvoerders uit de Tweede Kamer die het HSL dossier behartigen. U zult van de ontwikkelingen daaromtrent op de hoogte worden gehouden. 

 

17 jan. 2014: Toespraak voorzitter voor commissie ruimte

Inspraak 17 januari

Goedenavond dames en heren,

' Een heel mooi voorbeeld van een 'burgerinitiatief' zo reageerde Staatssecretaris Mansveld   op het  plan 'Open Kap' , wat de stichting StopGeluidsoverlastHSL haar aanbood tijdens haar bezoek aan Lansingerland. Zij beloofde het plan zorgvuldig te gaan beoordelen op technische en financiële haalbaarheid.

Inmiddels hebben het  Ministerie en Prorail al laten weten dat ze daar nu mee gestart zijn.

Het was bemoedigend om te zien dat Prorail dit plan  al onderdeel van  zijn presentatie over de oplossingen voor Lansingerland heeft gemaakt.

Waarom zijn Prorail en het Ministerie enthousiast over ons plan?

1)   I&M krijgt steeds minder vertrouwen in de pilot oplossingen. Bijvoorbeeld hebben wij van Prorail vernomen dat de raildempers en ballastmatten niet te combineren zijn. Op het proefstuk waren een aantal matten losgelaten, ze zijn inmiddels weer vastgemaakt. Dit om  u even een indruk te geven van wat er zoal  mis gaat.

2)   De minischermen kunnen pas in maart geplaatst  worden (weer een maand vertraging) en moeten dan nog een jaar lang technisch getest  worden. Dus na eventueel gunstige uit gevallen metingen is vrijgave pas na medio 2015 te verwachten. Om over uitvoering maar helemaal te zwijgen, dat wordt zeker 2016!

3)   Toepassing van de minischermen is uit oogpunt van veiligheid nog steeds in discussie want als er onverhoopt bij calamiteiten mensen uit de trein gehaald moeten worden , kunnen de evacuatietrapjes niet uitgeklapt  worden daar waar  de minischermen staan!

Over het plan zelf ga ik vanavond niet uitweiden. U heeft allen de gelegenheid gehad om bij de presentatie van Prof. Oosterhuis  van bureau ONL aanwezig te zijn.

Wel kan ik u nog een nieuwe ontwikkeling meedelen. Momenteel zijn we in gesprek met  bouwbedrijf Heijmans, (ook winnaar van een ' Gouden Decibel Award' in 2013) over het aanbrengen van zonnepanelen voor stroomopwekking op de overkapping.

Heijmans kreeg de prijs voor het bedenken van stroomopwekkende geluidsschermen.

Het zou heel mooi zijn als deze toevoeging slaagt,waardoor de oplossing nog duurzamer en dus aantrekkelijker wordt!

Waarom verwachten wij dat de politieke partijen zich achter ons plan scharen?

Het gemeentebestuur blijft maar hameren op de 57 dB(A) als maximaal toelaatbare etmaalwaarde. Maar gemiddeld 57 decibel per etmaal is nog steeds heel veel overlast in een groene landelijke omgeving! Precies afregelen op 57 dB(A) is een marginale oplossing die tot steeds weer discussie in de toekomst zal leiden over wel of geen overschrijdingen.

In het ' Open Kap' plan zal de reductie, afhankelijk van de precieze uitvoering, tenminste 15 a 20 dB zijn. Dit heeft Prorail inmiddels bevestigd en daarmee is de overlast voor eens en altijd de wereld uit!

Dat zou u als bestuurders en politici van Lansingerland toch moeten willen, in plaats van iedere twee jaar weer metingen en weer aanpassingen, het hele circus opnieuw!

De wethouder van Breda heeft het in de pers mooi gezegd: 'de geluidsproblematiek  moet ruimhartig benaderd  worden, omdat de geluidsmetingen aan veel onzekerheden onderhevig zijn!

Want sluit uw ogen niet voor toekomstige ontwikkelingen. Onder druk van de landelijke politiek en van de reiziger, zullen meer treinen en snellere treinen gaan rijden. Om  nog maar niet te spreken van nachtelijk goederenvervoer! Nu al blijken de overschrijdingen veel groter dan gedacht, als je de analyse van bureau Peutz en de DCMR erop loslaat .

In hun verkiezingsprogramma's hebben nog niet alle partijen zich uitgesproken voor een overkapping van de HSL in Lansingerland. Maar daar kunt u verandering in brengen.

Dames en heren, ik zou u namens de bewoners willen vragen vanavond unaniem achter het plan ' Open Kap'  te gaan staan en dat via een motie ook aan de Tweede Kamer te laten weten!

Kies voor maximaal en niet voor 'mini' oplossingen!!

Stichting StopGeluidsoverlastHSL

 

16 jan. 2014: Nieuwe informatie over Pilot test van ministerie I&M

zie memo van gemeente Lansingerland
 

09 dec. 2013: Stichting biedt staatssecretaris Mw. Mansveld eigen plan aan

Vandaag heeft Staatssecretaris Mw. Mansveld een informeel bezoek gebracht aan de gemeente Lansingerland om zich persoonlijk te laten informeren over de aard en voortgang van de pilot maatregelen die de geluidsoverlast van het HSL-zuid trace binnen de afgesproken trace besluit waarden moeten brengen. Het bestuur van de Stichting heeft nog onvoldoende vertrouwen in de effectiviteit van de te nemen pilot maatregelen en heeft daarom private bedrijven - een architecten bureau en een staalconstructie bedrijf - bereid gevonden om een ontwerp te maken voor een overkapping van de spoorlijn. Onze voorzitter heeft Mw. Mansveld gevraagd om deze overkapping in de pilot mee te nemen en hiervan 100 meter aan te leggen, zodat het effect daarvan vergeleken kan worden met de andere meetregelen. De staatssecretaris heeft het plan met veel genoegen aangenomen en geantwoord dat zij het plan moet bestuderen en zal dit ook serieus doen. Zij zal zich hierover een mening vormen en hierop terugkomen.

Hieronder vind u de tekst die onze voorzitter Mw. Loeky vd Horst vanmorgen heeft uitgesproken.

Toespraak Stichting StopGeluidsoverlastHSL                                                                                          9 december 2013

Over een lengte van 5 km dendert de Hoge snelheidstrein dwars door de woonkernen van Lansingerland en het tracé splijt de gemeente volledig  in tweeën. Met de kennis van nu kunnen we stellen dat de aanleg van de HSL op deze manier een planologische blunder van de eerste orde is. Nergens komt zo iets op dit moment meer voor; overal worden dergelijke situaties aangepakt en verbeterd.

Vóór de aanleg werd door voorlichters van het ministerie voortdurend gesteld dat het allemaal reuze mee zou vallen, volgens de rapportages bij de tracénota zou nergens in Lansingerland de 53 dB(A) overschreden worden. Niets bleek minder waar. Vanaf de allereerste testritten, nu ruim 4 jaar geleden,  was het duidelijk dat de geluidsnormen overschreden werden. In maart van dit jaar werd eindelijk  aangetoond  en erkend door het ministerie dat de norm fors overschreden wordt.

Vertaald naar het gewone leven betekent dit voor vele duizenden mensen: niet in de tuin kunnen leven, geen gesprekken kunnen voeren met ramen of deuren open en slaapverstoringen, ook voor kinderen! De GGD heeft in haar onderzoek vastgesteld dat dit forse gezondheidsschade oplevert!

De oplossingen die nu in de pilot uitgetest worden achten wij onvoldoende en zullen er niet toe leiden dat het leefklimaat in Lansingerland weer naar een acceptabel niveau gaat. De geteste maatregelen zijn absoluut niet toekomstbestendig. Voortdurend verandert de eindsituatie, komen er onder druk van de politiek en de reizigers, andere treinen, meer treinen en snellere treinen. Nu al weer is de maximum snelheid van 200 km/u gesneuveld. En hierdoor neemt het geluidsniveau steeds verder toe. En het kan toch niet zo zijn dat bij iedere wijziging weer een jarenlang meettraject volgt!

De Stichting StopGeluidsoverlastHSL is van mening dat niet op deze heilloze weg doorgegaan mag worden en heeft een innovatieve en structurele oplossing uitgewerkt. Op Kamervragen heeft u geantwoord een plan voor een Dak op de Bak niet inhoudelijk te kennen. Dat wil ik nu veranderen.

In samenwerking met een aantal vooraanstaande marktpartijen is een ontwerp uitgewerkt voor een transparante halfopen overkapping van het tracé door Lansingerland.

Aan te brengen zonder het treinverkeer te hinderen en tegen zeer acceptabele kosten.

De marktpartijen bieden deze oplossing aan als ' unsollicited proposal'. Over een lengte van 100 m. kan deze oplossing aangelegd worden en getest  worden in de pilot.

Deze oplossing is een ware win-win situatie. De geluidoverlast verdwijnt; Lansingerland wordt weer een geheel en het HSL tracé kan optimaal gebruikt worden. Wij verwachten dat u op een daadkrachtige manier dit plan op zal nemen in de pilot. U kunt nu een besluit nemen waardoor Lansingerland de komende 100 jaar weer een aantrekkelijke gemeente wordt om te wonen en te leven.

Wij zullen deze oplossing tijdens een persconferentie, aansluitend aan uw bezoek, nader toelichten. Uiteraard zijn vertegenwoordigers van uw ministerie daarbij welkom.

M.L. van der Horst

voorzitter Stichting StopGeluidsoverlastHSL

Bekijk hier ons plan 

 

06 nov. 2013: Persberichten

Stichting Stop Geluidsoverlast HSL wint publieksprijs Gouden Decibel Award

De Gouden Decibel Award publieksprijs 2013 is gewonnen door de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Drs. Ed Nijpels reikte de Award uit op 5 november 2013 in Nieuwegein tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit. Dit congres is het grootste evenement over geluid, trillingen en luchtkwaliteit in Nederland. 

De award is een initiatief van de Stichting Innonoise en de Nederlandse Stichting Geluidshinder. Hiermee wil de organisatie aandacht vragen voor alle vormen van inspanningen die worden geleverd om geluidshinder in Nederland terug te dringen.

De stichting ontving de prijs voor de volhardende manier van actie voeren en wijze van publieke aandacht vragen voor het probleem van de geluidsoverlast van de HSL in Lansingerland. Dit heeft er toe geleid dat de verantwoordelijke organisaties concreet aan een substantiële vermindering van de overlast werken. 

Voorzitter Loeky van der Horst is namens de stichting verheugd over de toekenning. De prijs ziet zij als een erkenning voor het vele werk dat de stichting verricht om tot een alles omvattende oplossing van de nu al enkele jaren durende HSL geluidsoverlast te komen. De stichting wordt bij haar acties geadviseerd door ir. Willem Bos, bekend van de “bosvariant”, het alternatieve tracé voor de HSL. 


EMBARGO tot 5 november 2013, 20.15 uur

Persbericht
Gouden decibellen voor meer rust in Nederland

Nieuwegein, 5 november 2013

De heer drs. Ed Nijpels heeft op een geluidcongres in Nieuwegein als voorzitter van NL- ingenieurs, de prijsuitreiking verricht van de Gouden decibel Awards. Hij gaf prijzen aan diverse winnaars in verschillende categorieën.

Met deze manifestatie willen de initiatiefnemers overheden, organisaties, bedrijven en personen in de schijnwerpers zetten, die een bijzonder inspanning hebben geleverd om geluidshinder in Nederland terug te dringen. Met de uitreiking van de diverse GOUDEN DECIBEL AWARDS willen zij landelijk meer publiciteit vragen voor het geluidshinderprobleem en het oplossen ervan.

Burgers, bestuurders, ambtenaren, adviseurs, productontwikkelaars en ieder die op een of andere manier kan bijdragen aan het terugdringen van ongewenst en hinderlijk geluid kunnen de prijs verdienen Samen kunnen wij een gezonde leefbare omgeving maken.

De Gouden decibel is een initiatief van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) en de Stichting Innonoise en wordt ondersteund door de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM), het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG)en NL- ingenieurs.

Een vakjury bepaalde welke inzendingen genomineerd zijn en wees daarin de winnaars aan.
Via internet kon het publiek op alle inzendingen stemmen om zodoende een publieksprijs aan te wijzen.

Gouden decibel awards

In 8 verschillende categorieën zijn awards uitgereikt. De winnaars zijn:

Drs. Alexandra van Huffelen in de categorie personen. Mw. Van Huffelen is wethouder in de gemeente Rotterdam

Prof. Dr. Ir. Diemer de Vries in de categorie wetenschap. Dhr. De Vries is professor aan de universiteit van Aken en voormalig docent aan de TU van Delft en Hoger akoestiek in Antwerpen.

De gemeente Borsele voor het project Geluidsanering en Energiebesparing in de categorie gemeente/provincie. Hierin worden geluidsaneringsmaatregelen gecombineerd met energiebesparing.

De stichting Hoevelaken bereikbaar en leefbaar in de categorie actiegroepen. De Stichting laat duidelijk zien dat geluid een lokaal probleem is en dat bij voldoende draagvlak er vaak meer mogelijk is dan de wet aan maatregelen voorschrijft.

De Morssinkhof groep voor haar Stillere grasbetonblokken in de categorie Innovatieve producten en diensten. Dit nieuwe type grasbeton blok werkt heel duidelijk en leidt tot een vermindering van geluidoverlast.

Thermo king in de categorie Transport voor het op een innovatieve en veel stillere manier van koelen.

Heijmans wegen in de categorie Wild idee voor het concept van een geluidscherm die tevens ook energie op wekt.

Publieksprijs

Van alle inzendingen gingen via internet de meeste stemmen met een nipte meerderheid naar de Stichting stop geluidshinder HSL uit Langsingerland.

European Soundscape Award

Tijdens het congres in Nieuwegein werd ook een Europese prijs uitgereikt vanuit het Europese milieuagentschap EEA. Deze zogeheten European Soundscape Award kwam dit jaar in handen van de Zwitserse organisatie: Federal Office for the Environment voor haar Campaign for better tyres
De European Soundscape Award kent ook een Runner-up prijs. Die werd uitgereikt aan het project Cultivating Urban Sound van de organisatie Urbanindentity eveneens uit Zwiterland.

Meer informatie bij: Erik Roelofsen, directeur NSG.


 

30 sept. 2013: Persbericht van Stichting

Staatssecretaris negeert opnieuw geluidsoverlast HSL

 

Tref eerst afdoende maatregelen tegen geluidsoverlast in Lansingerland, voordat de dienstregeling over het hogesnelheidsspoor straks wordt verviervoudigd met de inzet van diverse treintypen.  Aldus de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland in een persverklaring over de recente plannen van staatssecretaris Mansveld voor alternatieven voor de mislukking met de Fyra. Het Kabinet wil van 40 naar 160 treinritten per dag.

De wettelijke  geluidsnorm wordt al geruime tijd  overschreden. Langdurige metingen van TNO hebben dit eerder aangetoond en de minister heeft dit al erkend. Toch besteedt de staatssecretaris in haar plannen geen enkele aandacht aan geluidsoverlast. Het leefklimaat van bewoners aan de HSL-lijn is in haar voornemens geen thema. In Lansingerland loopt het HSL spoor over een afstand van vijf kilometer dwars door woonkernen. Volgens de stichting is dit sowieso een planologische blunder. 

Verbijstering

Al vier jaar is in Lansingerland sprake van forse overschrijdingen van de geluidsnorm door treinen die over het HSL Zuid tracé rijden. Eveneens vier jaar lang hebben bewindslieden van Infrastructuur en Milieu maatregelen stelselmatig voor zich uit geschoven. Met als argument, dat opgelapte Traxx herrietreinen slechts tijdelijk zouden rijden in afwachting van de Fyra van AnsaldoBreda. Deze treinen wil de staatssecretaris nu volop gaan inzetten, totdat eerst in 2021 nieuwe treinstellen beschikbaar komen.

De stichting is verbijsterd over deze gang van zaken. Het beleid van de afgelopen jaren kwam op de stichting al over als een ernstige vorm van pappen en nathouden. De stichting verzoekt de overheden dan ook met klem om eerst afdoende maatregelen te nemen tegen de geluidsoverlast. De stichting spreekt namens duizenden inwoners van Lansingerland haar bezorgdheid uit over de nieuwe ontwikkelingen.

Overkapping

Daarom pleit de stichting andermaal voor een duurzame en toekomstbestendige oplossing voor de geluidsoverlast van de treinen, die straks over het HSL spoor gaan rijden. Dit betreft een lichte overkapping van het tracé voor het deel in Lansingerland. De stichting wil hierover overleggen met overheden. De stichting stelt ten slotte met diepe teleurstelling vast, dat in de nieuwe voorstellen velen zijn geraadpleegd, maar niet de bewonersgroepen in de woonkernen langs de HSL lijn.


17 sept. 2013: Voorzitter heeft commissie ruimte van gemeenteraad toegesproken op 11 sept.

4 jaar ellende!!!

Goedenavond dames en Heren,

4 jaar geleden stond de StichtingStopGeluidsoverlastHSL hier ook!

4 jaar geleden stonden we ook met 800 man in de Veilinghal in Bleiswijk!

4 jaar is het leefklimaat in Lansingerland nu ernstig aangetast door een, zo blijkt steeds meer,

volledig mislukt geldverslindend prestigeobject van de toenmalige regering!

4 jaar lang denderen er treinen met een snelheid van 250 a 300km dwars door de woonkernen van deze Gemeente!

4 jaar lang is er flinke schade toegebracht aan de gezondheid van vele inwoners van Lansingerland!

Op 23 februari 2012 heeft de Gemeente Raad unaniem een motie aangenomen waarin stond dat er op korte termijn een einde moest komen aan de geluidsoverlast!

Nu weet ik niet wat U verstaat onder korte termijn,de Stichting vindt het schokkend dat er in die afgelopen anderhalf jaar nog geen enkel zicht is op een definitieve, afdoende oplossing.

Wat is er gebeurd de afgelopen tijd?

Er zijn wat matten neergelegd tussen de rails en er zijn raildempers aangebracht op een stukje van 100 meter. Van het laatste heeft de Minister 'herself' al gezegd dat het hier niets zal helpen!

Minischermen ,dit jaar in februari door Prorail in deze zaal aangekondigd, zijn nog niet eens goedgekeurd qua veiligheid!.  'Enige' vertraging' zegt Prorail  deze week daarover!

Het ergste is dat, ALS ze al komen, TNO verwacht dat er misschien maximaal 4 a 5 decibel vermindering te verwachten is door de combinatie van de 2 maatregelen.

En dit terwijl  TNO zelf berekent dat er ongeveer 10 dB overschrijding is.

Dit nog afgezien van de uitkomsten van de analyse die de DCMR, bureau Peutz en de Gemeente

heeft gemaakt over de meetuitslagen. De overschrijding kan nog hoger worden!

Dit rapport is door het Ministerie opgehouden want is al maanden geleden afgerond.

Al met al  met een simpel rekensommetje is te voorspellen dat dit niet de oplossing van het probleem gaat worden!!

Kortom, commissieleden,wordt het niet tijd om een tandje bij te zetten?

We verwachten gezien de moties die hier zijn aangenomen, dat alle partijen de geluidsoverlast op een prominente plaats in hun verkiezingsprogramma zetten . U zult allemaal aan U kiezers willen vertellen dat uw partij, het milieu en de gezondheid van de bewoners hoge prioriteit hebben.

Dus in plaats van afwachten: ACTIE!


 

22 juli 2013: Stichting boekt successen!!

Stichting Stop Geluidsoverlast HSL boekt successen

Strijd gaat door!

 

Forse overschrijdingen

Al enkele jaren wijst de Stichting op structurele overschrijdingen van  geluidsnormen . Werd dit aanvankelijk door de overheid en Prorail min of meer weggehoond, thans blijkt uit  recente metingen door TNO  dat deze overschrijdingen er ruimschoots zijn, variërend van 3 tot 7 decibel, uitgaande van de door voormalig minister Eurlings vastgestelde norm van 57dB. Zelfs is sprake van een overschrijding van gemiddeld 10 dB,  uitgaande vanuit de eerdere berekeningen van  geluidsprognoses bij de vaststelling van het tracé (53dB).

En als er rekening gehouden wordt met de in het Tracébesluit genoemde snelheden die de treinen in Lansingerland kunnen gaan rijden en wat al regelmatig gebeurt, nl 280/300 km dan komt er nog 1,5 dB bij!  Enorme overschrijding dus en onvoorstelbaar dat men dit zo verkeerd heeft ingeschat!

 

De Stichting  drong telkens aan op nauwkeurige en uitgebreide metingen. Bij het vaststellen van de meetpunten is de Stichting ook betrokken geweest. De Stichting had meer meetpunten aangedragen,maar dat vond het Ministerie niet nodig. Het is dan ook  beslist toe te schrijven aan de inzet van de Stichting dat nu eindelijk “de aap uit de mouw “ komt.

 

Op dit moment is een pilot gaande die uit moet wijzen welke maatregelen nodig zijn om de forse geluidsoverschrijding te reduceren. De werkzaamheden daarvoor vinden

’s-nachts plaats. Velen van u zijn daarover door ProRail geïnformeerd. De Stichting tekent hierbij duidelijk aan, dat de overschrijdingen niet slechts enkele huizen betreffen maar dat deze  het gehele tracé door Lansingerland omvatten.

 

Stichting gesprekspartner bij ministerie en Prorail!

Het is van groot belang dat de Stichting op zo hoog mogelijk niveau haar belangen, c.q. de belangen van de gedupeerde bewoners, kan toelichten. Daarvoor zijn we bij de publicatie van het TNO-rapport op gesprek geweest bij het ministerie en Prorail. Er werd gediscussieerd over de te nemen maatregelen, waaronder de pilot. Zodra de pilot is afgerond (planning: eind van dit jaar) zal de Stichting opnieuw worden uitgenodigd om over de uitkomsten te praten. Wij hebben onder meer ook daar weer het “dak-op-de-bak” verhaal gepresenteerd. Uiteraard speelt bij dit alles de gemeente ook een belangrijke rol, maar het is een feit dat zowel het ministerie als ProRail de Stichting ook erkent als een volwaardig gesprekspartner in het oplossen van de problemen. Maar we blijven kritisch en fungeren als “de luis in de pels”.

 

Nieuwe schadeclaims mogelijk!

Zoals we eerder meldden, is de geluidsoverschrijding zeer fors, zeker als wordt uitgegaan van de  voorspellingen. Op basis daarvan zijn immers de schadevergoedingen uitgeleerd. Omdat nu blijkt dat de overschrijdingen veel forser zijn dan indertijd werd aangenomen, liggen nieuwe schadeclaims voor de hand. De Stichting heeft hier inmiddels contact over met het bureau Planschade. Als de pilot is afgerond en de maatregelen zijn vastgesteld zal de schadevergoedingscommissie gaan bezien of er opnieuw  vergoed zal moeten worden. Zodra we hierover meer informatie hebben, zullen wij u informeren!

 

02 mei 2013: Persbericht Stichting van 26 april

Stichting reageert op TNO-rapport over HSL lawaai:

Forse overschrijding geluidsnorm HSL in Lansingerland: overkapping lijkt onvermijdelijk

 

 

De meetresultaten van TNO voor het lawaai van de HSL-dienstregeling blijken voor Lansingerland inderdaad veel meer overlast te veroorzaken dan de overheden de bewoners hebben voorgespiegeld.

 

De nu bekend gemaakte “nulmeting” door TNO aan de HSL lijn met passages van de Ansaldo Breda en Thalys op dienstregeling snelheid, leveren forse overschrijdingen op van 2 tot 6 dB(A), afhankelijk van de locatie langs het tracé. Dit terwijl een overschrijding van 3 decibel al een verdubbeling van de ervaren herrie veroorzaakt.

 

De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL wordt met het recente TNO-rapport weer in haar standpunt bevestigd, dat de herrie in de dienstregeling van het afgelopen jaar heftiger is geweest. Nu moeten snel afdoende maatregelen volgen, vindt de stichting. De maatregelen die door het ministerie zijn voorgesteld ziet de stichting als lapmiddelen. Met op een beperkt aantal plaatsen absorptiemateriaal en raildempers probeert de Rijksoverheid enkele dB’s reductie te bewerkstelligen, waarbij nog steeds onzekerheid bestaat over de toestemming van veiligheidsdeskundigen over het mogen uitvoeren van deze maatregelen. Bij de Stichting bestaan zeer grote twijfels of dit gaat werken. Deze plannen zijn nooit afdoende om tot een voor de burgers acceptabele en duurzame oplossing van het geluidprobleem te komen.

 

De stichting stelt dan ook al langere tijd voor om een model van een overkapping uit te werken voor de HSL lijn in Lansingerland.  Een dergelijke structurele oplossing voorkomt de situatie, dat de bewoners van Lansingerland over enkele jaren weer met extra herrie te kampen krijgen. Dat  probleem ontstaat als er meer treinen gaan rijden en op termijn ook andere vervoerders treinen gaan inzetten. Zelfs nachtritten  zijn in de nabije toekomst niet uit te sluiten, stelt de stichting..

Dat  leidt dan opnieuw tot overschrijdingen en vervolgens kunnen de intensieve en  bewerkelijke meetprocessen weer van voren af aan starten. Een structurele oplossing, dat getuigt van visie kan eenmalig een werkelijk afdoende oplossing opleveren, die voor de komende honderd jaar mee kan. Na  vier jaar van uitstelprocedures en ‘pappen en nathouden’, is het nu zaak  krachtige stappen te zetten.

 

Stichting en duizenden sympathisanten hebben daarom al recent met klem opgeroepen, dat ministerie, Prorail, NS-Hispeed, B&W van Lansingerland, de handen ineen slaan en duidelijk in gaan zetten op de realisatie van een overkapping van de HSL lijn in Lansingerland.  Op termijn presenteert de stichting zelf haar plannen op dit punt.

De rapportage kunt u vinden op de volgende website:

Geluidmetingen HSL

   

Hier vindt u de brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris en het meetrapport van TNO voor Lansinerland.

 

30 maart 2013: Leden van Tweedekamer op locatie

Burgemeester van Vliet:

Ons geduld raakt na vier jaar HSL-herrie op

 

 “Ons geduld raakt op. Het wordt na vier jaar de hoogste tijd dat de geluidsproblematiek van de HSL wordt opgelost”. Dat zei burgemeester Ewald van Vliet onder meer tijdens een bijeenkomst op 25 maart 2013 op het gemeentehuis in aanwezigheid van leden van de Tweede Kamer en de wethouders De Paepe en Weger, en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL.

 

Stevige taal van onze burgemeester in de stijl van de bijeenkomst in de Veilinghal in Bleiswijk, inderdaad, nu  bijna  4 jaar geleden (…..).

De gemeente had de Tweede Kamerleden uitgenodigd, zodat deze zich een beeld konden vormen van de HSL-geluidsproblematiek . 

 

Een week geleden was CDA-kamerlid Sander de Rouwe hier ook op bezoek en meldde: ”Dak op de bak is een reële optie”

 Ook daar was de Stichting aanwezig en werd zij in de gelegenheid gesteld de problematiek te verduidelijken en vooral  ook ome oplossingen aan te dragen voor dit al jaren slepende probleem.

Sander de Rouwe sloot af met het statement, dat de oplossing  door middel van overkapping een reële optie is, zolang er geen  aantoonbare  afdoende oplossing is die het geluid naar tevredenheid van de bewoners reduceert.

 

Kamerleden van regeringspartijen op bezoek.

Op 25 maart jl. waren op de bijeenkomst in het gemeentehuis de  Tweede Kamerleden Betty de Boer (VVD) , Duco Hoogland (PvdA)  en Frank Visser (namens Carla Dik-Faber) van de Christen Unie De regeringspartijen waren dus vertegenwoordigd! Tanja Dronkers van de Gemeente gaf eerst een historisch overzicht van het HSL-drama. DeTweede Kamerleden, waaronder Betty de Boer – net aangetreden voor Charley Aptroot (thans burgemeester van Zoetermeer) - verbaasden zich over zoveel traagheid en gebrek aan slagvaardigheid. Betty de Boer vroeg zich af waarom in vredesnaam er weer een geldverslindende pilot nodig is om te onderzoeken welke oplossingen effectief zijn. ‘Waarom los je het niet meteen op’, zo vroeg zij zich af. ‘Er is toch zo langzamerhand voldoende deskundigheid over dit onderwerp om dit soort dure proeven  te vermijden?

Onze voorzitter Loeky van der Horst poneerde  vijf stellingen die kernachtig de problematiek samenvatten. Zoals al vanaf 1997 de vele gebroken beloftes door het ministerie (de geluidsbelasting zou ver onder de norm blijven…), de structurele missers in het aanbrengen  van afdoende geluidswerende maatregelen en het eindeloze  pappen en nathouden van het ministerie, waaruit eerder  onwil blijkt om de overdadige herrie slagwaardig te willen dempen. Loeky hield andermaal een krachtig pleidooi voor een vorm van overkapping van het tracé bij Berkel en Rodenrijs, zodat er een oplossing voor de komende 50 tot 100 jaar is en niet de een of andere flutmaatregel, waar het ministerie zich nu druk om lijkt te maken, want de Rijksoverheid moet  toch ook goede wil tonen.  Vooral  nieuw VVD-kamerlid Betty de Boer vielen de schellen van de ogen, bij zoveel onvermogen, ofwel onwil om dit probleem krachtdadig op te lossen. Ze vindt het onvoorstelbaar, dat de geluidsproblematiek van de HSL zich nu al vier jaar voortsleept , zonder dat  afdoende resultaat is bereikt .

 

Politiek café

’s-Avonds had de VVD speciaal voor de HSLgeluidsoverlast een bijeenkomst voor gedupeerde bewoners georganiseerd. Deze vond plaat in Het Manneke in Berkel en Rodenrijs. De zaal was goed bezet. Ook daar was Kamerlid Betty de Boer prominent aanwezig. Van de akoestische deskundige Hans van Leeuwen, die een heldere presentatie hield,  hoorden we dat met de pilotmaatregelen van het ministerie  in samenwerking met ProRrail zeker niet alles uit de kast is gehaald om de geluidsproblematiek afdoende te bestrijden. Veel gedupeerde bewoners kwamen aan het woord en spraken  wantrouwen en cynisme uit tegenover de politiek. Betty de Boer kon zich dat goed voorstellen en zegde toe dit met de nodige energie en overtuigingskracht haar visie in de  Tweede Kamer en bij haar partijgenoten in het kabinet aan de orde te stellen.

 

13 maart 2013: Overleg op ministerie van I&M op 6 maart.

Maatregelen tegen lawaai HSL nog ver weg

Tot ver in 2014 zal geen enkele vermindering van de HSL geluidsoverlast voor de bewoners te merken zijn.

Dat bleek uit twee vorige week gehouden informatiesessies over HSL geluidsoverlast van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail voor de Gemeenteraad van Lansingerland en- een dag later- voor de stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Bewoners mochten in de voorlichting voor de Gemeenteraad jammer genoeg geen vragen stellen. De stichting mocht de dag erop wél overleg voeren en vragen stellen.

De sessies maakten duidelijk, dat het daadwerkelijk aanbrengen van geluidsbeperkende maatregelen, nog lange tijd zal vergen. Zelfs  een datum ‘bij benadering’ wilde de ProRail niet geven. De pilot is op zijn vroegst pas gereed eind dit jaar, veel later dan volgens eerdere toezeggingen .  En dan moeten weer metingen worden uitgevoerd.  Het resultaat van de pilot is niet meer dan een inzicht in de effecten van de geluidsbeperkende maatregelen en een analyse over de aanpak daarvan. Dan is er nog geen enkele concrete maatregel genomen. Pas daarna maken de beleidsmakers de afweging of en zo ja welke maatregelen concreet toegepast gaan worden.

Als reactie op dit moeizame verhaal hebben de geluidsdeskundigen van de Stichting opnieuw voorgesteld dat er, als het allemaal zo onzeker is en zo lang gaat duren, gekeken moet worden naar alternatieven.  Zij hebben nog eens uitgelegd dat een door de stichting ontwikkeld  ' plan B' - in de vorm van een lichte overkapping- het onderzoeken meer dan waard is en helemaal niet zoveel hoeft te kosten als  vaak  geroepen is. En het is qua investering natuurlijk effectiever en duurzamer om de geluidsoverlast terug te dringen naar 0 decibel, in plaats van exact de 57 dB waar het Ministerie nu naar toe werkt. Belangrijke vraag van de Stichting was in dit verband of het Ministerie en Prorail streven naar een werkelijke,  toekomstbestendige oplossing waarbij duizenden bewoners van Lansingerland hun omgeving weer als goed leefbaar zullen beoordelen,of dat voor het ministerie en Pro Rail alleen het cijfer 57 heilig is en er dan nog steeds maatschappelijk onacceptabele  herrie blijft bestaan.

Ook benadrukte de stichting dat  niet gerekend moet worden met de 240km per uur, de snelheid die treinen tijdens het meten reden, maar met de 300km,  waarvoor het tracé feitelijk ontworpen is. Een snelheid die de treinen komend vanuit Amsterdam nu en in de toekomst zullen rijden. Het ministerie heeft toegezegd hiermee rekening te houden en aanvullend onderzoek te doen.

De stichting wil ook in de huidige fase op alle fronten  het ministerie en Prorail bewust maken  van de urgentie van dit probleem en verwacht dat er alles aangedaan zal worden om het leefklimaat in Lansingerland weer  op een normaal niveau terug te brengen!

Er is verder afgesproken dat op het moment dat de resultaten van de pilot bekend zijn en de voorgestelde aanpak duidelijk is ook de stichting op voorhand al is uitgenodigd daarover met het ministerie en Prorail te praten.  


24 februari 2013: Presentatie Prorail en Nulmeting rapport.

Voor zover wij nu weten wordt op 5 maart in de gemeenteraad een presenatie gegeven door Prorail over de pilot maatregelen aan het HSL trace in Lasingerland. De gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en zijn ook via internet live te volgen, zie hiervoor onderstaande link:
http://www.lansingerland.nl/internet/raads-en-commissievergaderingen-live_43063/

Tot onze grote tevredenheid kunnen wij u mee delen dat door tussenkomst van de Wethouder de Paepe het bestuur van de Stichting op 6 maart ook een presentatie van Prorail kan bijwonen. Deze bijeenkomst zal plaats vinden in Den Haag op het ministerie van I&M. Wij zullen daar met een aantal bestuursleden naar toe gaan.

Tevens is het bestuur in overleg met de Wethouder over de procedure voor de commentaar fase van het concept meetrapport over de nulmetingen. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling.


Laatste nieuws

08 februari 2013:

Brief van College van B&W van Lansingerland.

Brief B&W 07-02-13 deel1
Brief HSL B&W LL deel2
06 februari 2013: Inspraak Commissie ruimte.

Als Stichting ontvingen wij van vele verontruste burgers reacties op het uitblijven van maatregelen om de geluidsoverlast van de HSL eindelijk te bestrijden.

Graag willen wij u als leden van de Commissie Ruimte hiervan kennis laten nemen.

Voor een korte introductie gaan we even terug in de tijd.

4 jaar geleden zaten we in een overvolle veilinghal in Bleiswijk met verontwaardigde boze bewoners.

Toegesproken door een enthousiaste burgemeester en aangehoord door opgetrommelde vertegenwoordigers van NS-Hispeed, Prorail en de NS.

De burgemeester sprak van een ongehoorde situatie dat de koeien van het Groene Hart een tunnel kregen terwijl de bewoners van onze geplaagde gemeente in de herrie zaten.

Men luisterde aandachtig en iedereen was ervan overtuigd dat er wat moest gaan gebeuren.

Nu 4 jaar laten zijn de overlastproblemen van de HSL nog slechts één regel inde nieuwjaarstoespraak van de burgemeester en een verplicht  item op de agenda van de commissie Ruimte.

Na 4 jaar later zijn we niet verder gekomen dan het vaststellen of in hoeverre er sprake is van geluidsoverlast  want we zijn nog steeds aan het meten. Van effectieve maatregelen is er nog geen sprake.

Wederom  voelt de burger zich in de steek gelaten door de politiek, wat is toch dat mechanisme dat er iedere keer weer voor zorgt dat gekozen politici het aan hun gegeven vertrouwen beschamen als ze eenmaal op de felbegeerde zetel zitten ?  Zelfs in een gemeente waar een partij met de naam Leefbaar de verkiezingen wint  ?

Het is daarom dat we nog maar eens putten uit de vele hartekreten die wij ontvingen van onze geplaagde bewoners in de getroffen wijken in de hoop dat er nu echt wat gaat gebeuren.


Ooit was Berkel en Rodenrijs een geweldige gemeente waar je heerlijk kon wonen, waar het rustig was.

 

Ooit was Berkel en Rodenrijs een geweldige gemeente waar wethouders nog streden voor hun inwoners

 

Ooit was er in Berkel en Rodenrijs een strijdbare partij die het leven in Lansingerland leefbaarder zou maken.

 

Ooit was er een inwoner van Berkel en Rodenrijs die geloofde dat gekozen raadsleden zouden strijden voor hun doel

 

 

 

Vandaag is Berkel en Rodenrijs een gemeente waar je door de herrie van de HSL niet meer wil wonen

 

Vandaag zitten er in Berkel en Rodenrijs wethouders die afwachten ipv strijden

 

Vandaag is er in Berkel en Rodenrijs geen enkele partij meer die strijdt voor een leefbare gemeente

 

Vandaag is er geen enkele inwoner meer die vertrouwen heeft in de door hun gekozen raadsleden

 

 

 

Ik maak me grote zorgen over morgen.

 

 
23 januari 2013:

Het verminderen van de geluidsoverlast heeft net zo veel vertraging als de Fyra zelf!

De Stichting en de bewoners van Lansingerland hebben momenteel schoon genoeg van alle metingen en plannen, die eindeloos duren zonder dat er een definitieve oplossing in zicht is.

Al vanaf 2011 wordt in Lansingerland de wettelijke geluidsnorm overschreden, maar tot op de dag van vandaag wordt niets gedaan aan de enorme geluidsoverlast die bewoners dagelijks ervaren! Beloftes van verschillende Ministers worden voortdurend geschonden. Simpele metingen om de mate van de geluidsoverschrijding vast te stellen, duren nu al bijna een jaar. Het verantwoordelijke Ministerie, ProRail, NSHispeed, inclusief gemeentelijke bestuurders, bekommeren zich niet om de situatie waarin vele duizenden bewoners nu al jaren zitten. Alle betrokken partijen schuiven de verantwoordelijkheid naar de ander, met als resultaat dat nog steeds niets concreets uitgevoerd is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een aantal politieke partijen nu om een parlementaire enquete vraagt, ook zij willen nu eens duidelijk krijgen wie verantwoordelijkheid moet nemen in dit dossier.

 

Wij accepteren deze situatie niet langer! De HSL in zijn totaliteit is een gigantisch mislukt projekt, daar is heel Nederland  het over eens, maar de geluidsoverlast is op te lossen en dat moet nu heel snel gebeuren!

 

Wij eisen van wethouder de Paepe en de burgemeester de hr. Ewald van Vliet dat zij zich eindelijk eens echt gaan  inzetten voor het oplossen van de geluidsoverlast! Ook de politieke partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen!

Een onderzoek naar een overkapping, het 'Dak op de Bak', zou volgens de PvdA fractie van Lansingerland vorig jaar te veel tijd kosten, maar vervolgens duren een paar simpele metingen van treinen op hoge snelheid  al 9 maanden! De politiek moet niet achterover leunen, zoals ze nu al veel te lang doen!


 


03 december 2012: Antwoord op vragen en overleg Begeleidings Comissie


Pilotmaatregelen:
Het bestuur van de Stichting heeft aan de verantwoordelijke ambtenaar voor de bestrijding van de geluidsoverlast van de HSL vragen gestelds over de te nemen maatregelen.

Wij hadden behoeft aan meer duidelijkheid over de realisatie van de maatregelen omdat wij uit de pers vernamen dat het ministerie van I&M 10 miljoen euro uittrekt om de geluidsoverlast in Lansingerland te  verminderen.

 

Onze vragen waren de volgende:

 

1)      Kunt u de bewoners van Lansingerland vertellen welke maatregelen voorzien zijn met deze 10 miljoen euro?

Antwoord Hr. T. van Tlborg: Uit de € 10 mln worden in ieder geval de pilotmaatregelen gefinancierd.

 

2)     Hoe kan het dat er al een bedrag  vastgesteld is, terwijl de metingen nog steeds niet voltooid zijn en er dus nog geen inzicht kan zijn in de omvang  van de overschrijding van de wettelijke norm?

Antwoord Hr. T. van Tlborg: Om middelen uit de risicoreservering aan te kunnen wenden, is toestemming van de Tweede Kamer noodzakelijk. Om geen tijd te verliezen is in 31e voortgangsrapportage een bedrag van € 10 mln. aangevraagd, zodat uit dat bedrag in ieder geval alvast de pilotmaatregelen gefinancierd kunnen worden.

Op basis van de meetresultaten wordt inderdaad pas duidelijk of er hogere geluidbelastingen mogen worden verwacht dan de waarden uit het Tracébesluit, hoe groot dit eventuele verschil is en wat de effecten van de pilotmaatregelen zijn. Zo ver is het op dit moment nog niet.  

 

HSL treinsnelheid:
Onze voorzitter heeft aan NS Hispeed gevraagd wat de snelheden worden waarmee de HSL treinen Lansingerland zullen passeren. Zij kreeg het volgende antwoord:

Geachte mevrouw Van der Horst,

Hartelijk dank voor uw emailbericht waarin u vraagt naar de snelheden waarop gereden wordt over de HSL. Op dit moment rijdt NS Hispeed met drie treintypes over de HSL-Zuid, namelijk:

1)      Fyra V160; deze kent een maximale snelheid van 160 k/u

2)      Thalys; deze kent een maximale snelheid van 300 k/u

3)      Fyra V250; deze kent een maximale snelheid van 250 k/u

De precieze snelheid echter waarmee deze treinen door uw gemeentegrenzen rijdt, kan variëren. Namelijk komende vanuit Rotterdam in de richting van Amsterdam zal een trein op snelheid moeten komen en komende vanuit de richting Amsterdam naar Rotterdam zal tijdig snelheid minderen om zo met de juiste snelheid het conventionele spoor richting Rotterdam Centraal Station op te gaan.

Ik hoop u hiermee geïnformeerd te hebben. Mocht u verdere vragen hebben, dan verneem ik deze graag.

 

Met vriendelijke groeten,

Jan-Willem Siebers
 Directievoorzitter NS Hispeed

 

Uitbreiding aarden wal:
Het bestuur is in overleg met de Wethouder en de projectleiding voor de inrichting van het Annie M.G. Schmidtpark over het uitbreiden van de aarden wal naar het noorden. Met betrekking tot een vraag over de voortgang hiermee kregen wij het volgende antwoord.

Op dit moment wordt vanuit verschillende invalshoeken zoals  uit landschappelijk en technisch oogpunt onderzoek gedaan naar een grondwal in het Noordelijk deel van het Annie M.G. Schmidtpark. Ik verwacht eind dit jaar (of zoveel eerder als mogelijk) de resultaten hiervan op papier te hebben. Dit is op dit moment de stand van zaken. Meer kan ik u hierover op dit moment dan ook niet melden. Ik wil voorstellen om een vervolg afspraak te maken zodra deze onderzoeken zijn afgerond en de resultaten beschikbaar zijn.

Uit de Begeleidingscommissie met Gemeente: 

Op 15 november heeft weer een vergadering van de begeleidingscommissie plaats gevonden.

 

ziehier de belangrijkste punten:

 

1) Het meten schiet op, misschien was dinsdag 13 november de laatste meetdag in Lansingerland,TNO zelf denkt echter dat het nog niet voldoende is, zo vernamen bestuursleden van de technici in de meetwagen. Als het meten klaar is duurt het nog circa 2 maanden voordat het TNO rapport over de nulmetingen klaar is.

 

2) Er is nog steeds geen duidelijkheid met welke snelheid gereden gaat worden door de HSL treinen bij Lansingerland in de eindsituatie. De Gemeente is hierover nog met het ministerie van I&M in overleg en probeert de afspraken zwart op wit bevestigd te krijgen van het Ministerie. Het is een belangrijk punt voor ons dus we blijven het goed volgen.

 

3) De mini- tussenbermschermen en de andere pilot maatregelen worden waarschijnlijk de eerste 3 maanden van 2013 's nachts geplaatst (afhankelijk van het gereedkomen van de nulmetingen). Bij Prorail is nog twijfel of de minischermen veilig zijn.

 

4) De Gemeente heeft de Tweede Kamer woordvoerders van alle partijen uitgenodigd om naar Lansingerland te komen. Indien de commissieleden van de Tweede Kamer daar belang in stellen wordt de  Stichting ook uitgenodigd om aan het overleg deel te nemen.

 

5) Binnenkort zal Prorail een presentatie verzorgen voor bewoners van Lansingerland over de pilotmaatregelen.

 

6) Over een aantal weken zal een 'Technisch' overleg gehouden worden met het ministerie van I&M, DCMR, Peutz en de Gemeente over de te nemen maatregelen.

De Stichting zal verzoeken aan de Gemeente of de Hr. Willem Bos die de Stichting op technisch vlak van advies voorziet hier ook bij mag aanschuiven.17 september 2012: Rede in Commissie ruimte van Gemeenteraad LL

Geachte Bestuursleden en Raadsleden van Gemeente Lansingerland.

 

Mijn naam is Rob van der Ouderaa, ik ben vice voorzitter van de Stichting Stop Geluidshinder HSL.

 

Zaterdag 8 sept. waren wij als bestuur aanwezig bij de presentatie van de plannen voor het Noordelijke deel van het AMG Schmidtpark.

Wij konden onze ogen niet geloven bij het zien van het plan, weliswaar uit 2006, dus voor het HSL tijdperk, maar toch. Langs het volledige tracé aan Oost en Westzijde komt een aarden geluidswal, echter het meest Noordelijke deel krijgt geen aarden wal.

 

De landschapsarchitect onkundig van de HSL problemen, heeft in haar wijsheid besloten dat daar een piepklein stukje boomgaard, de fruitbomen zijn inmiddels weg, virtueel moet blijven bestaan.

 

Wij zijn verbijsterd over dit plan.

 

Tevens lijkt het bestuurlijk geheugen aan geheugenverlies te lijden, want ik citeer nu uit de“ontwerpstructuurvisie van 18-02-2010” waarbij Hr. C. v.d. Burg als indiener van een verzoek om tevens de geluidbelasting cumulatief op te nemen. Het antwoord krijgt: “Wij zullen hier in het vervolgproces rekening mee houden”. Niets van dat al.

 

Juist het Noord-Westelijk deel van het tracé heeft hard een aarden wal nodig, die volgens een technische studie die wij kennen zeker 6 – 8 dB geluidreductie bewerkstelligt, dit omdat:

Hier de geluidsnorm aantoonbaar wordt overschreden,

De treinen extra veel lawaai maken omdat deze het viaduct naar de Anthuriumweg oversteek opgaan met meer motorvermogen,

En een kassencomplex van 8 meter hoog aan de zijde van Berschenhoek direct naast het HSL spoor geluid reflecteert in de richting van de Edelsteenwijk en achterliggende wijken tot aan de Noordeindseweg toe. (Zeker 8-10 dB(A) versterking)

 

Gemeenteraad als u nu concreet iets wilt doen voor burgers die al jaren in de herrie zitten moet u nu een aarden wal ook in dit deel realiseren.

Pas wanneer Lansingerland het HSL herrie probleem weet op te lossen kan het verder bouwen aan een groene toekomst.

 

U bent aan zet en u heeft een win – win situatie voor het grijpen.


15 augustus 2012  :  Zomerse Dagen Bij HSL

 

Alle passerende HSL- treinen verscheurden de afgelopen mooie zomerse zondag met extra indringende herrie de betrekkelijke stilte in Lansingerland. Met nog dauw op onze hortensia’s, en op het vele omhoog geschoten onkruid tussen duizenden stoeptegels op openbare wegen, verbraken herriegolven van de HSL de ochtendstilte.

 

We beseften weer, dat prestige, vooruitgang, en kil overheidsbeleid zich niet bekommeren om woonplezier van bewoners in Lansingerland. We begrepen nogmaals, dat processen van uitstel, smurfensnot procedures, getalletjes, en beledigend gesus en gedraai vanuit de Rijksoverheid, aantoont dat burgerparticipatie slechts woordenstromen zijn in beleidsnota’s is. Maar geen bescherming biedt voor kwaliteit van onze leefomgeving.

 

Sterker nog, de ook in deze regio verschijnende krant NRC Handelsblad schetterde onlang van de journalistieke daken, dat de Fyra eindelijk ‘succesvol’ lijkt te worden. Ja hoor, de krant vroeg en kreeg cijfers, grafieken en getallen van de exploitant. En ziedaar, volle treinen door dalende prijzen en uitvallende andere lijnen.

 

Dit terwijl alle wandelgangers in onze woonkernen dagelijks vele lege treinen zien langsrijden. Getallen, opgeleverd door de vervoerders, overtuigden de kritische journalisten van de kwaliteitskrant. Dan dien ik als burger, die deze cijfers niet kent, toch geen twijfels te voelen. Maar ik ben er niet gerust op.

 

Onze plaatselijke overheid lijkt zich intussen in toonzetting naar de Rijksoverheid scherp op te stellen. Toch is de gemeente nog steeds akkoord met de ontstane vertraging in de meetprocessen. De deadline van eind april 2012 is al lang verzopen in het grijze moeras van steeds maar uitstellen.

 

Af en toe wordt een en ander gemeten. Maar weersomstandigheden, zeggen techneuten, gooien steeds roet in het eten. Zo lang er ergens nog een microfoonhengel staat, beweren overheden braaf, dat het meten doorgaat. Intussen blijft de HSL zijn onbeschofte herriespoor door onze woonkernen trekken.

Kees Keller.25-04-2012 : Veroorzaken de Ansaldo treinen trillingen? 
Nu dat de testritten met de Ansaldo treinstellen plaats vinden, op hoge snelheid, voor het doen van nul metingen tbv geluidmeetprogramma krijgen wij reacties van inwoners die klagen over trillingen. Men ervaart trillingen binnenshuis en voelt deze ook als men buiten is. Wij nemen deze klachten serieus en zullen dit mogelijke probleem aankaarten bij instanties die nu metingen uitvoeren. Wanneer wij meer informatie hebben zullen wij dat doorgeven. Indien u ook last heeft van trillingen stuurt u ons dan een email met een goede beschrijving van wat u ervaart, omdat dit kan helpen bij het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen....
  

 

Sympathisanten geven input over trillingen veroorzaakt door HSL

Klachten over trillingen veroorzaakt door passerende HSL-treinen komen al geruime tijd binnen bij onze stichting. Dat zijn of trillingen die wij op het lichaam voelen. Of trillingen die wij voelen via de bodem. Anders gezegd: luchttrillingen en grondtrillingen.

In recent gevoerd periodieke overleg met de gemeente, legden wij als bestuur deze klachten op tafel. Uiteraard verzochten wij de wethouder om hierop actie te ondernemen. De stichting wil onderzoek naar de aard en ernst van de trillingen. En wel tegelijkertijd met de geluidmetingen die op dit moment worden uitgevoerd naar de Anseldo-Breda treinen. Voor Kaag en Brasem loopt dergelijk onderzoek al vanwege eveneens klachten over trillingen.

De wethouder heeft onze stichting daarop verzocht om dit soort klachten door te geven, zodat de gemeente dit kan gebruiken richting het departement, dat opdrachtgever is van de metingen. De inmiddels al verzamelde klachten na een spontane oproep van onze kant, zijn doorgegeven aan de gemeente. Nu is het wachten op de gemeente en het ministerie voor verder acties op het terrein van aanvullende metingen.

Overigens blijkt steeds weer, dat bij bepaalde windrichtingen de herrie van de HSL zeer indringend is. Vooral in de zomerperiode kan het schurende lawaai brutaal ons leven indringen via tuin of open ramen. Daarnaast is er de zorg voor straks gemiddeld acht razende treinen per uur met zeer hoge snelheden dwars door onze woonkernen. In rustige perioden lijkt het leven met de HSL dicht langs onze huizen wel mee te vallen. Maar uit alles blijkt, dat actie vanuit de stichting voor nu en straks, nog steeds hard nodig is.Veroorzaken de Ansaldo treinen trillingen?

Nu dat de testritten met de Ansaldo treinstellen plaats vinden, bij een snelheid van 250 km/u, voor het doen van nul metingen tbv het geluidmeetprogramma krijgen wij reacties van inwoners die klagen over het ervaren van trillingen. Men ervaart trillingen binnenshuis en voelt deze wanneer men buiten is. Wij nemen deze klachten serieus en zullen dit mogelijke probleem aankaarten bij de instanties die nu met het uitvoeren van metingen bezig zijn. Wanneer wij meer informatie hebben zullen wij dat doorgeven. Indien u ook last heeft van trillingen stuurt u ons dan een email met een goede beschrijving van wat u ervaart, omdat dit kan helpen bij het onderzoek naar de oorzaak van de trillingen.

Opmerkingen  plan van aanpak M&P (Wethouder de Peape hiervan in kennis gesteld)

 

Algemeen:

 

 • Heel veel tekst. Met veel omhaal van woorden en technisch hoogdravende taal worden in feite oude ideeën van de minister omzwachteld en wordt min of meer gecamoufleerd dat niet zo veel wezenlijks wordt voorgesteld.
 • Het is een politiek correct plan, maar veelal gericht op kruimelwerk: een dB-tje hier en een dB-tje daar. Is dit wel voldoende? Aan het echte belangrijke werk lijkt te worden voorbij gegaan, zoals de voor de hand liggende aanzienlijke verbetering van de schermen en het dak op de bak. Standpunten die n.b. ook door de gemeente naar voren zijn gebracht. Onbegrijpelijk dat hier gewoon aan wordt voorbij gegaan. 2 jaar geleden merkte TNO al op dat de schermen niet deugen.
 • Het is goed dat er aan weerszijden van het tracé wordt gemeten.
 • Er zitten heel veel onzekerheden, twijfels over de veronderstellingen en aannames in. Het is allemaal erg voorzichtig.
 • Waarom wordt er niet teruggegaan naar de afspraken over de geluidwerende constructies in het tracébesluit en dan met name naar alle afwijkingen die door de makers daarvan vervolgens zijn gemaakt.
 • Het plan spreekt alleen van problemen in de verdiepte bak. Maar zo simpel is het toch niet? Hoe vergelijk je in het rekenmodel de uitkomsten dan met de problemen op het viaduct?
 • Wat zijn de kosten van dit alles? De geluidsoverlast is zo langzamerhand wijd en zijd bekend. Waarom niet een keer investeren in een studie dak-op-de-bak?

 

De (technische) aanpak:

 

 • Voor de volledigheid: aanpassing van de schermen, resp. dak op de bak zou juist onder de 1e mogelijke maatregelen moeten vallen. De huidige schermen voldoen in het geheel niet en zijn bovendien niet-absorberend.
 • Waarom geen proef met speciale schermen op het gedeelte waar schermen geheel ontbreken?
 • Het gelijkmatig aanbrengen van geluidwerkend materiaal is wel al een issue in het 1e punt. Waarom kan het ongelijkmatig aanbrengen van de geluidschermen dat meteen meegenomen worden?
 • In 2.2.2. wordt aangegeven dat door reflectie van het geluid tegen de schermen het geluid geabsorbeerd zou moeten worden door het absorptiemateriaal. Als de tunnelbak ongelijkmatig is voorzien van geluidsschermen kan dit nooit gegarandeerd worden.
 • Wat wordt nu eigenlijk bedoeld met optimale geluidsabsorptie? Als men alles opnieuw gaat bekleden met nieuw materiaal werkt dit pas als men ook de reflectie onder controle heeft (zie voorgaande bullit).
 • 2.3.2 Het absorptiemateriaal op de bodem zou ook weerkaatst geluid van de schermen absorberen. Maar wat als er geen schermen zijn, zoals dat op diverse locaties van het tracé het geval is. Het werkt dus alleen maar als  aan weerszijden schermen staan van gelijke vorm en hoogte.
 • Het in 2.4.3. genoemde aanbrengen van raildempers werkt minder bij hoge snelheden, zo is uit testen bij snelheden van 80-140 km gebleken. Dit is gedoemd te mislukken. Waarom dit onbegaanbare pad?
 • In het resultaat van de berekening van de geluidsstraling van de Thalys is goed te zien hoe het geluid zich gelijkmatig links en rechts van de trein verhoudt. Dit pleit nu juist meer voor gelijkmatige geluidsschermen aan weerskanten over de gehele lengte.
 • In het baandeel waar de testen plaatsvinden zijn de schermen niet aan weerszijde gelijkwaardig. Wat is de waarde dan nog van een dergelijke test?
 • Waar is de meethoogte van 3,5 meter op gebaseerd, daar waar TNO het over 5 meter had? En wat is de relatie met een gebruikelijk lengte van de mens?
 • Nu het zeer relevante Kwelderplantsoen om onbegrijpelijke redenen buiten de metingen worden gehouden, hoe kan TNO dan aantonen dat het rekenmodel klopt met de werkelijkheid?HSL beleid: geen daden, maar woorden

  Voor terugdringen van HSL-herrie  geldt het omgekeerde van ‘Geen woorden, maar daden’. Ondanks goede wil, lukt het de gemeente nog niet om eindelijk concrete maatregelen af te dwingen.

 Nog steeds steggelt de gemeente met de Stichting over het Meetplan voor geluidstesten. Dat moet dit jaar een correct geluidsbeeld opleveren van treinherrie. Een brede motie van de gemeenteraad onderstreept deze noodzaak. Zodat straks duidelijk wordt welke geluidsoverlast de bewoners teistert.

  Het College in samenspel met het ministerie van Infrastructuur & Milieu zijn voornemens te besluiten dat een extra meetpunt voor het kwetsbaar gelegen Kwelderplantsoen in Rodenrijs niet nodig is. De stichting Stop Geluidsoverlast HSL heeft twijfels bij de uitkomst voor Rodenrijs wanneer een rekenmodel wordt gebruikt.

 Daarnaast bestaat er een Plan van Aanpak of Pilot. Hierin staat welke oplossingen geschikt zijn om HSL-herrie te beperken. Deze pilot was toegezegd door de minister. Dit plan is niet toegelicht aan de stichting. Ook is de inhoud van de pilot niet besproken met de technische adviseur van de stichting. Bovendien zal deze pilot pas de komende zomer tot uitvoering komen.

  Daar komt nog bij, dat de noodzakelijke Anseldo-Breda treinstellen nog nauwelijks in gebruik zijn. De minister laat nota bene weten zelf niet in de hand te hebben, wanneer dit nieuwe materieel op het HSL-spoor komt.

 In deze vaagheid ontstaat nu ook gedoe over een overkapping van de HSL in onze woonkernen. Een sterke wens van de sympathisanten van de Stichting. Het College zou een overkapping “ook”  niet wenselijk te achten, staat in de recente antwoordbrief van de Minister van I&M. Veiligheid lijkt daarvoor een argument te zijn. Maar bij een recent incident stond de HSL-trein al drie uur stil bij Bergschenhoek. Dus veiligheid kan geen tegen argument meer zijn.

  Begrijpelijk dat onze wethouders gefrustreerd zijn door de laatste brief van de minister. Cruciale punten, waaronder de overkapping, staan hierin haaks op eerder uitlatingen van de bewindsvrouw in een Kamerdebat in februari 2012. Wethouder De Paepe gaf eventuele overkapping eerder aan tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het college zegt een scherpe brief te gaan sturen aan de minister.

 Beleid om HSL-herrie moet snel concreet en daadkrachtig worden. We tobben in Lansingerland al ruim vier jaar met indringend lawaai van de HSL.

 

Stichting Stop Geluidsoverlast HSL

Berkel en Rodenrijs

Vice voorzitter, Rob van der OuderaaGoed nieuws vanuit Den Haag

De volgende punten zijn opgetekend naar aanleiding van de commissievergadering van 15 februari jl.over de nieuwe concessie voor de HSL-Zuid lijn die wordt gegund aan de HSA combinatie. De minister Mw. M. Schultz van Haegen heeft de vragen beantwoord die de diverse Tweede Kamer fracties hebben ingediend naar aanleiding van het op 26/1/12 gehouden ronde tafelgesprek met diverse belangengroepen.

 
 
 
- Lansingerland is een aantal malen genoemd in het debat als plaats waar geluidsoverlast heerst.
- De minister erkent dat de voorkeurs geluidsniveaus in Lansingerland overschreden worden en zeker ook in de toekomst overschreden gaan worden bij het harder gaan rijden van de treinen en het uitbreiden van de dienstregeling
- De minister bevestigt, dat het derhalve noodzakelijk is om aanvullende maatregelen te nemen en zegt toe dat aan het einde van 2012 duidelijk is wat deze maat regelen gaan inhouden.
- 3 partijen pleiten (VVD, CDA en Groen Links) voor snel nemen van maatregelen in Lansingerland om geluidsoverlast te beperken. Maar net zo belangrijk geen van de andere partijen laat een negatief geluid hierover horen.
- De minister noemt de 57 dB(A) grens opnieuw als maximale bovengrens voor geluidshinder en sluit zich hernieuwd aan bij wat haar voorganger heeft toegezegd. Op nadrukkelijke vraag van Groen Links of de geluidsniveau grens wordt verhoogd gaf zij aan dat dit niet aan de orde is.
- De nieuwe Ansaldo-Breda treinstellen gaan in april dit jaar rijden. De fabriek van treinstellen in Italië staat te koop, maar dit heeft geen nadelige gevolgen voor de levering van de nog af te bouwen treinstellen. De problemen in Denemarken mat de Ansaldo treinen zijn van een andere orde en zullen hier niet voorkomen. De minister gaat in maart met haar Belgische collega overleggen over de bestelling van het laatste 20ste treinstel, welke bestelling door België moet worden gedaan.
- De metingen die een beeld moeten geven van de eindsituatie gaan in het 2de kwartaal van 2012 worden uitgevoerd, het tempo zal bepaald worden door de weersomstandigheden.
- Een pilot test met lawaaibestrijdende maatregelen aan de verdiepte bak zal tegelijkertijd met de bovenstaande metingen worden uitgevoerd. De resultaten zullen bepalend zijn voor de verder te treffen maatregelen om de geluidsoverlast in Lansingerland te beperken.
 
De conclusie is dat nu eindelijk de politiek inclusief de minister toegeeft dat Lansingerland een geluidsprobleem heeft en dat maatregelen genomen gaan worden.

Stichting StopGeluidsoverlast HSl 16 februari 2012

===========================================
Laatste reactie van de Stichting StopGeluidsoverlastHSL op de brief van de Minister aan het college van Lansingerland.

 

 

Update 28 december. De Brief.

 

Inmiddels is de brief van de Minister nu ook in omloop en het resultaat is bedroevend.

In het artikel van vorige week schreven we hoe tevreden Burgemeester en wethouder waren over hun gesprek met de Minister,op basis van een radiointerview op TV Rijnmond met Burgemeester Ewald de Vries. Echter nu, na lezing van de brief, blijken er echter weinig positieve puntjes meer  over!

 

 

-De Minister zegt dat er minder treinen gaan rijden dan in het tracébesluit genoemd. Ze vermeldt echter niet (haar advocaten kijken mee)dat er het komend jaar nog ongeveer 80 treinen per dag bijkomen, zodra de Ansaldo geleverd is!

 

-Ze schrijft dat er op dit moment nog geen afspraak is over (nachtelijk) goederenvervoer ,maar  geeft geen enkele garantie dat dit in de toekomst niet gaat gebeuren! Bijv in Frankrijk gaan er nu goederen vervoerd worden per HSL, zo was gisteren in een vakblad te lezen.

 

-Het duurzame plan voor een overkapping, zodat er niet ieder jaar opnieuw overschrijding van de norm ontstaat, en het herrieprobleem definitief oplost,is naar onze inschatting nauwelijks ter sprake gebracht door B enW, en de minister zegt zonder uitleg te geven, dat  het technisch en financieel niet kan, terwijl ze dit  nergens op baseert en het volgens vele deskundigen wel kan.

 

-Omdat de wettelijke geluidsnormen al in augustus aan de kant  van Bergschenhoek overschreden zijn,hadden er tijdelijke maatregelen genomen moeten worden, zoals  langzamer rijden. Maar       

 ook dat is niet mogelijk aldus de Minister.

 

Op 26 januari is er een ronde tafelconferentie in de Tweede Kamer over de HSL . Wethouder de Paepe is uitgenodigd om 3 minuten over de geluidsproblematiek in Lansingerland te spreken.

Of hij daar nu echt de belangen van de inwoners ferm gaat verdedigen is dus de vraag!

De Stichting heeft vandaag aan de griffier gevraagd of ze ook mag spreken op deze bijeenkomst.

 

Kortom , er moet nog wat strijd geleverd worden !.

==================================

Reactie van de Stichting op de Brief van de minister aan het College van Lansingerland na het overleg van het college met de minister


2
=============================================

Op de site van Prorail hebben we mogen lezen, dat de nachtelijke testritten met de nieuwe AnsaldoBreda treinen ook de komende periode worden voortgezet.
Ook in de Kerstvakantie wordt ons geen nachtrust gegund.

 -----------------------------------------------------------------------------------
Zoals eergisteren werd aangekondigd zal de verbindingsweg A16/A13 gedeeltelijk door een tunnelbak  op maaiveldhoogte worden aangelegd.
Het betreft het deel, dat zal lopen door het Bergsche bos. Volgens het AD en de NRC komt de kap van de tunnel op een hoogte van 7 meter te liggen, maar wordt het dak beplant en zal deze beschikbaar komen voor recreatie.
Is het geen goed idee om de HSL door Lansigerland ook op deze manier te overkappen.
Het geeft een uitbreiding van het Annie MG Schmidt park en het verbindt de twee 2 woonkernen van Berkel en Bergschenhoek met elkaar.
En last but not least zijn we dan in Lansingerland voorgoed van de HSL-herrie verlost

tunnelbak op maaiveldhoogte
               Tunnelbak op maaiveldhoogte, beschikbaar voor recreatieInterview van de voorzitter met SBS6 - Hart van Nederland (editie zaterdag 19 november)
In de uitzending van 19 november is aandacht besteed aan de problematiek rond de geluidsoverlast. De voorzitter is geinterviewed. Dit interview is terug te zien op uitzendinggemist van SBS6 (het interview begint op ongeveer 8 min na de start).

    Minister gaat intercity's  op HSL-traject inzetten

Onderstaand persbericht is door de stichting gepubliceerd 

Lansingerland,18 november 2011
OVERSCHRIJDING GELUIDSNORM BLOKKADE VOOR MEER TREINEN OP HSLSPOOR
De Stichting StopGeluidsoverlast HSL  neemt met verbijstering kennis van de plannen van Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu om ook intercity treinen te laten rijden op het HSL –Zuid spoor,  om zo het exploitatietekort van de NS te verminderen.Volgens de Stichting is dit onmogelijk omdat in Lansingerland de wettelijke geluidsnorm al in augustus 2011 fors is overschreden. De treinen zijn ook niet coherent met het aangelegde spoor, zoals de wet het voorschrijft in de richtlijn voor hogesnelheidsspoorwegen.
De uitbreiding van de dienstregeling vraagt volgens de Stichting dan ook eerst vergaande en concrete maatregelen om de al ruim 2 jaar durende geluidhinder te beperken.De Minister schuift het nemen van maatregelen al enige jaren voor zich uit en lijkt het spoor bijster te zijn.Haar eigen partij heeft, bij monde van Tweede Kamerlid Charley Aptroot, toegezegd dat de geluidsoverlast voor het einde van 2011 opgelost zal zijn.Bovendien heeft voormalig Minister Eurlings steeds  gezegd dat de inzet van de oude treinen een tijdelijke zaak zou zijn. Nu echter is zeer twijfelachtig geworden of de nieuwe Italiaanse treinen ooit wel geleverd zullen worden, waardoor het tijdelijk karakter verdwijnt.

De  geluidsvoorzieningen in Lansingerland zijn ontworpen voor supersnelle treinen, maar blijken in de praktijk niet te werken tegen de herrie, veroorzaakt door oudere conventionele treinen .Door technische maatregelen aan remsystemen en extra onderhoud werden de Fyra treinen een fractie geluidsvriendelijker gemaakt. Bij de intercitytreinen die de Minister nu hals over kop wil inzetten is dat technisch onmogelijk.

De Minister is verder voornemens om de NS 300 miljoen euro te betalen om een faillissement van de HSl te voorkomen. Dit zou volgens de stichting een beloning voor falend beleid inhouden.De verouderde, veel lawaaiveroorzakende treinen rijden een groot deel van de dag leeg rond. De komende jaren zal dat niet anders zijn, verwacht de  Stichting. De verliezen zullen dan ook structureel blijven. De prognose voor het aantal reizigers op deze HSL-lijn in Nederland blijkt inmiddels een ernstige misvatting. De inschatting was dat er miljoenen reizigers meer zouden zijn dan nu het geval is.
Fyra
Bezetting Fyra op R'dam CS zaterdagmiddag 13.3o
   
Blijkbaar zijn financiën  belangrijker dan het leefklimaat van bewoners rondom het HSL-traject.
 
Onzekere oplevering van de nieuwe Fyra-treinen.
De levering van de nieuwe Fyra-treinen van AnsaldoBreda wordt onzeker, omdat de HSL-treinenbouwer te koop staat.
Daarnaast is nu al bekend, dat deze treinen nog meer herrie gaan maken en de voorgestelde geluidsmaatregelen  niet veel soelaas gaan bieden.
  De nieuwe treinstellen staan beklad en al te wachten om ingezet te worden
          

Blijf klagen.

Er zijn twee manieren om bij ProRail te klagen:
1. Via het contactformulier, onder keuze "Als u vragen heeft"
2. Tijdens kantoortijden via het telefoonnummer 0900-7767245 (20 eurocent per minuut)

    zie pagina klagen bij prorail

Blijf ons  steunen
Ons bankrekeningnummer is NL79KNAB0207302421 t.n.v. Stichting Stop Herrie HSL

 

 

 

© Webdesign by JBB Media