19-03-2018; Stand van zaken overleg met projectteam Prorail.
Beste sympathisanten,
 
Hierbij een update van de stand van zaken rond de aanleg van de geluidwerende voorzieningen van het HSL tracé in Lansingerland.
 
Prorail heeft begin 2017 een projectleider aangesteld, die een team om zich heen formeerde. Ook werd een tijdsplanning gemaakt voor het uitvoeren van de geluid reducerende maatregelen in Lansingerland. De projectleider is halverwege 2017 met pensioen gegaan. De nieuwe projectleider, Mark Leeuwenburgh, pakt de zaken gelukkig voortvarend aan.
In december 2017 is een zgn. MOU (memorandum of understanding) getekend door alle partijen die zich met de uitvoering bezig gaan houden.
Dit zijn  het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Gemeente Lansingerland, Infraspeed, Siemens, de BAM-groep, en de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL.
Inmiddels begint er dan toch wat schot in het project te komen .
 
Binnenkort gaat TNO opnieuw rekenen aan de geluidseffecten van schermen op verschillende plekken, verschillende hoogtes en met de verschillende absorberende materialen.
Ook hebben we te maken met het advies van de Rijksbouwmeester. Dit is iemand die bij grote projecten als dit (dwingend) advies aan de minister geeft over hoe e.e.a. er  uit moet zien.
Hij hecht er erg aan dat het beeld van de HSL in heel Nederland gelijk is. In plaats van volledig absorberende schermen, wat oorspronkelijk de bedoeling was, wil hij grote transparante stukken waardoor je naar binnen en buiten kunt kijken. De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL vindt dat dat in de half verdiepte bak weinig effect heeft en veel extra kosten met zich mee brengt. Ook de uitvoeringstijd wordt daardoor veel langer.
De werkzaamheden zullen naar verwachting zowel uitgevoerd gaan worden in de nachtelijke uren als in zgn. treinvrije perioden van 2019 en later.
 
Al met al is het een nogal gecompliceerd proces, waar veel partijen bij betrokken zijn en waarbij dingen als kosten, veiligheid, halen van de gewenste reductie een grote rol spelen.
De stichting en de Gemeente Lansingerland worden gelukkig bij het hele proces betrokken en wat dat aangaat is er een  situatie ontstaan waarbij sprake is van een unieke vorm van burgerparticipatie, nog niet eerder vertoond bij zo’n groot project! De stichting heeft op verschillende terreinen deskundigheid in huis en dat komt het resultaat zeker ten goede!
 
Op de website van de Gemeente Lansingerland en op de website van Prorail staan korte filmpjes, die nog wat extra info geven!

https://www.lansingerland.nl/in-de-gemeente/hsl_43914/item/hsl-journaal_89161.html 

We houden U op de hoogte van de ontwikkelingen!

namens het bestuur, 
Stichting Stop Geluidsoverlast HSL,

14-06-2017; Overleg vergadering met Prorail.

Op 31 mei heeft opnieuw overleg plaats gevonden met het project team van Prorail en vertegenwoordigers van de gemeente.

Samen werken aan stillere HSL

 

De co-creatiegroep die in Lansingerland samenwerkt om zo snel mogelijk een stillere HSL te realiseren is dinsdag 31 mei bijeen geweest in het gemeentehuis. Vertegenwoordigers van de Stichting Stop Geluidoverlast HSL, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en de Gemeente hebben daar gesproken over de voortgang waarbij iedereen aangegeven heeft wat de obstakels zijn waar tegenaan gelopen wordt. 

Gezamenlijk is er onder regie van een onafhankelijke voorzitter geluisterd naar elkaar, waarbij rekening werd gehouden met elkaars belangen en begrip voor ieders positie, en zijn er mogelijke oplossingen besproken.

Suggesties van de Stichting om realisatie van geluidsabsorberende schermen langs een deel van het traject te versnellen werden besproken; toegezegd is  de mogelijkheden van deze versnelling te onderzoeken.

Medio juli is de volgende bijeenkomst van deze werkgroep.

 

Vriendelijke groeten,

 

Loeky van der Horst


zie ook: https://www.prorail.nl/sites/default/files/folder_plan_van_aanpak_geluidsmaatregelen_hsl-zuid.pdf 
 


02-05-2017; Het is een kwestie van lange adem.

Het is al weer enige maanden gelden dat wij in de publiciteit kwamen met de stand van zaken voor het uitwerken van de plannen voor de geluidsmaatregelen aan de HSL lijn.

 

Achter de schermen zijn wij toch voortdurend in overleg met zowel het ministerie van I&M als Prorail.

Eind maart 2017 is uiteindelijk door het ministerie een budget vrijgegeven aan Prorail voor het uitvoeren van de planstudie fase om een maatregelen pakket in detail uit te werken. Door inbreng van de stichting tijdens voorbereidende besprekingen met Prorail in het laatste kwartaal van 2016 heeft Prorail deze subsidie aanvraag nog aangepast Wat tot enige vertraging heeft geleid. Deze detail uitwerking en engineering van maatregelen is vereist om te kunnen komen tot een budget aanvraag voor het laten uitvoeren van maatregelen. Prorail probeert dit eerste traject in dit jaar af te ronden om daarna eind van dit jaar deze budget aanvraag bij het ministerie van I&M in te kunnen dienen.

Punten van een stevige discussie in de afgelopen maanden gaan over de enorm lange duur van het totale traject voor het realiseren van maatregelen en de kosten voor de planstudie fase en engineering. De zorgen hierover worden onderkend door het ministerie van I&M. En wij wachten op acties van die zijde om sturing te geven aan het proces dat in gang is.

Begin april zijn de gemeenten door Prorail en I&M op de hoogte gebracht van de stand van zaken en planning voor de planstudie fase.

Het bestuur en adviseurs van de stichting zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst begin juni waarbij Prorail de eisen en wensen wil door nemen voor de uit te voeren geluidsmaatregelen. En een toelichting zal geven op de voortgang tot dan toe.20-06-2016; Brief van bestuur aan projectmanager Prorail.
Aan Gerrit ten Kloorster en Eric Westerhuis van Prorail

Beste Gerrit en Eric,

Vanuit de Stichting StopGeluidsoverlastHSL hebben wij, na het kennismakingsoverleg, er behoefte aan onze ideeën duidelijk op papier te zetten.

Wij zijn geschrokken van de tijdsduur die nodig is om te komen tot een realisatie van de geluid reducerende maatregelen. Zeker gezien het feit dat er al ruim 6 jaar over een oplossing gesproken wordt. Het is bijna niet  voor te stellen dat voor een dergelijk overzienbaar en relatief eenvoudig project zo veel tijd nodig is. Wij gaan er nu wel van uit dat de komst van de projectleider een katalyserend effect zal hebben op de snelheid van het proces. Nog meer vertraging is niet gewenst en bovendien onnodig.

Het is daarom goed te realiseren, dat het besluit om over te gaan tot een voortvarend proces van co-creatie, waarbij de bewoners intensief betrokken zijn geweest, er toe geleid heeft dat er een oplossing is,  waar zowel het Rijk als de bewoners achter staan. Voor een goed vervolg is het ons inziens absoluut noodzakelijk om in de komende fase de intensieve betrokkenheid van de bewoners door te zetten. 

Onderdeel van de uitkomst van de co-creatiegroep is dat I&M, de verplichting op zich heeft genomen om, met het beschikbare budget, het maximale resultaat te behalen. Door de Stichting is aangetoond dat  prototype 1 financieel haalbaar is,  onder voorwaarde dat de markt op de juiste wijze wordt benaderd. Het betrekken van de Stichting bij de wijze van marktbenadering beschouwen wij dan ook als een essentieel onderdeel van de samenwerking. 
Wij twijfelen er sterk aan dat Infraspeed, zonder een goed georganiseerde concurrentie van de markt, in staat en bereid is, prototype 1 binnen het beschikbare financiële budget te realiseren. 
Wij zijn dan ook buitengewoon ongelukkig met de mededeling dat er 1 op 1 met Infraspeed overlegd wordt. Daar waar de overheid overal marktwerking aanmoedigt wordt dit principe hier ineens verlaten. Dat is aan de burgers niet uit te leggen.

Wij gaan er vanuit dat het resultaat van het co-creatieproces, voldoende bekend is. Wij zullen dit tijdens de bijeenkomst met de gehele projectgroep in september, uitgebreid toelichten. 

Vriendelijke groeten,
Loeky van der Horst
Voorzitter StichtingStopGeluidsoverlast HSL

02-05-2016; Uitvoering HSL-maatregelen traag op gang.
In september 2015 besloot de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om met een pakket maatregelen de geluidsoverlast van de HSL te gaan bestrijden.
Echter, sinds die tijd is er ondanks herhaaldelijk aandringen van zowel de Gemeente Lansingerland als de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, nog niet heel veel gebeurd.
Het probleem schijnt te zijn dat dit project, zowel voor Prorail, als voor huisaannemer Infraspeed, een groot niet alledaags project is (kosten 37,5 miljoen voor Lansingerland). Deze partijen nemen veel tijd om de organisatie van het uitvoeringstraject op te zetten.
Op dit moment is in ieder geval een projectmanager aangesteld, afkomstig van Prorail. Ook wordt binnenkort voor Lansingerland een zogeheten ‘ontwerpatelier’ opgericht, waarin zowel Prorail, de Gemeente Lansingerland als de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL zullen deelnemen. Ook is de Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad, ir. Rients Dijkstra, ingeschakeld. Hij is leidend bij de keuze van een ontwerp-bureau, waarvoor 4 of 5 gegadigde bureaus in beeld zijn.
Al met al een langdurige procedure, terwijl bewoners deze zomer weer volop in de herrie zullen zitten.
De Stichting zal er uiteraard alles aan doen om zodra ze eenmaal aan de overlegtafel zit, het proces meer voortvarend te laten verlopen. 


23-12-2015; Met tevreden gevoel de Kerst in!
Beste Sympathisanten,
 
Hierbij mijn korte Kerstboodschap !
 
Voor het eerst sinds 5 jaar heb ik het indruk dat we met een tevreden gevoel de Kerst in kunnen gaan!
Alle voorgaande jaren was er nog wel weer een of andere brief die nog naar het Ministerie moest gaan, of de Commissie Ruimte moest begin januari nog toegesproken worden, etc etc.
Dit jaar dus niets en alhoewel we er nog niet zijn, kunnen we terug kijken op een succesvol jaar. Een fase van ontwerp van de maatregelen en aanbesteding is aangebroken en deze zal ons de komende maanden bezig houden. Wij hebben onze voorkeur voor ontwerpers aan het ministerie van I&M doorgegeven. Het is hoopgevend dat I&M ons heeft laten weten dat, nadat binnenkort een projectmanager is aangesteld, deze persoon de belangengroepen zal betrekken bij belangrijke beslismomenten.
 
Volgend jaar zullen we alert moeten blijven en regelmatig overleg hebben met I&M, de projectmanager en de gemeente. Maar dat staat dan in een ander perspectief dan het de afgelopen jaren was.
 
Belangrijker is nu natuurlijk dat het Kerstdiner vrijdag weer mooi op tafel komt en dat het gezellig is en dat 2016 voor u en uw dierbaren een prachtig jaar gaat worden! 
 
Hartelijke groet van de voorzitter,
 
Loeky van der Horst


01-10-2015; Na 6 jaar strijden eindelijk succes!
______________________________

Zoals U wellicht in de regionale bladen heeft kunnen lezen is er een overeenstemming over een concept plan met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de maatregelen tegen de geluidsoverlast van de HSL in Lansingerland .

Hoe tot stand gekomen?

Na de heftige bewonersvergadering in "'t Manneke" op 5 maart van dit jaar, is er op voorstel van de Stichting StopGeluidsoverlast HSL een co-creatiegroep gestart, waarbij alle partijen op voet van gelijkwaardigheid werkten aan de oplossingen. In de groep waren vertegenwoordigd het Ministerie van I en M, Prorail, TNO, de Gemeente Lansingerland, enkele bewoners en de Stichting. Dit was een voor Nederland uniek proces; een succesvolle vorm van burgerparticipatie! Minister Schultz heeft al laten weten dat dit een voorbeeld kan zijn voor het oplossen van problemen bij andere infrastructurele projecten.
Het hele proces heeft enkele maanden in beslag genomen, vandaar dat we u nu pas kunnen berichten. Dit nam meer tijd in beslag dan gepland.
Maar het resultaat is boven verwachting! Volgens berekeningen van TNO en ingenieursbureau Movares gaan de afgesproken maatregelen 6 à 10 decibel vermindering van het geluid opleveren in de verschillende wijken van Berkel en Rodenrijs en 2 à 3 in Bergschenhoek, waar praktisch geen overlast was. (ter info: 3dB is een verdubbeling van het geluid)
Over de oplossing voor de complexe situatie in Kruisweg wordt nog nader overleg gevoerd door Ministerie, Gemeente en Provincie.

Welke maatregelen?

De maatregelen houden in dat alle bestaande schermen absorberend gemaakt worden, zodat er geen reflectie naar de woonwijken meer kan optreden.
Op de plekken waar geen schermen stonden, worden ‘de gaten gedicht’ en er wordt een nieuw hoog scherm geplaatst in het noordelijke deel van Lansingerland.
In het komende aanbestedingstraject zal geprobeerd worden, door nog slimmer gebruik te maken van het budget van 37,5 miljoen euro, de effecten verder te optimaliseren.
Dit is een harde afspraak die met het Ministerie gemaakt is.
De Stichting hecht sterk aan een goede landschappelijke inpassing, vooral in het A.M.G Schmidtpark.
Dus zoveel mogelijk laten begroeien en wegplanten van de nieuwe schermen.

Hoe nu verder...

Op 1 oktober komt staatssecretaris Mansveld met een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze de maatregelen , ook voor de andere 10 gemeenten langs het HSL tracé, zal aankondigen.
Daarna start Prorail de ontwerp en aanbestedingsfase. De Stichting zal ook hier bij betrokken worden, evenals de Gemeente Lansingerland (Welstand e.d).
Voordat alles uitgevoerd is zullen we waarschijnlijk wel 2 jaar verder zijn, maar we heffen de Stichting niet op voordat het gehele project gerealiseerd is.

Het bestuur van de Stichting (en de denktank) is heel blij met het behaalde resultaat, waardoor de leefbaarheid in Lansingerland sterk zal verbeteren.
Tenslotte willen we u heel hartelijk bedanken voor alle morele en financiële steun die u ons de laatste jaren heeft gegeven.
We hebben daarmee o.a. deskundigheid in kunnen kopen, waardoor we in de besprekingen goed beslagen ten ijs zijn kunnen komen. Met name onder andere de deskundigheid van ir Willem Bos.

Als er belangrijke dingen gebeuren zullen we u natuurlijk inlichten, maar niet meer zo frequent als de afgelopen jaren, omdat er nu vooral door anderen aan de oplossing gewerkt gaat worden!

Met een vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Loeky van der Horst
voorzitter Stichting StopGeluidsoverlastHSL

Co-creatie team aan de slag 20-04-2015

Op 15 april is het co-creatie team onder leiding van Jacques Handele voor een tweede sessie bijeen geweest. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van het participatie bureau van I&M, medewerkers van I&M van directie spoor, medewerkers van Prorail, een medewerker van de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Lansingerland en bewoners van Lansingerland, waarbij onze Stichting ook een belangrijke inbreng heeft. Tevens wordt de Stichting nog door een deskundige bijgestaan op geluidtechnisch gebied.

In de eerste sessie op 8 april is vooral gesproken over de proces matige aanpak van de co-creatie werkwijze. Terwijl in de tweede bijeenkomst vooral antwoorden op nadere vragen zijn besproken die te maken hebben met de diverse keuzes voor oplossingen van de geluidsproblematiek. Een aantal antwoorden moeten nog worden verkregen en die zullen naar verwachting op korte termijn binnen zijn.

Op de volgende bijeenkomst van 22 april zal TNO aanwezig zijn, welk adviesbureau is gevraagd om een aantal varianten van maatregelen op geluidreducerend effect door te rekenen. Het is dan daarna de bedoeling met deze informatie keuzes te kunnen maken over in te zetten maatregelen. Alle betrokken partijen zijn optimistisch gestemd en verwachten binnen een termijn van enkele weken met een raamwerk van voorstellen te kunnen komen.Tweede Bewoners bijeenkomst 17-03-2015

Afgelopen dinsdag is de Stichting StopGeluidsoverlastHSL, aangevuld met een aantal  bewoners van Lansingerland, bijeengeweest voor een verdiepingsslag met het ministerie van I&M over de te nemen maatregelen. Het overleg werd deze keer geleid door de voorzitter de Hr. Pieter Jan Biesheuvel met ondersteuning van een facilitator de Hr. Jaques Handelé. Na een intensief en langdurig overleg zijn zinvolle werkafspraken gemaakt tussen de vertegenwoordigers van I&M en de bewonersgroep. 
Een kleine werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie, Prorail en enkele bewoners en deskundigen van de Stichting StopGeluidsoverlastHSL, gaat in een proces van co-creatie op korte termijn een reeks van door bewoners ingediende voorstellen voor geluidreducerende maatregelen uitwerken. Uitgangspunt van de stichting is dat zinvolle maatregelen een reductie van de geluidsoverlast van 10 dB moeten opleveren. 
De deelnemende partijen aan het overleg zijn uiteengegaan in het vertrouwen dat goede werk afspraken zijn gemaakt om tot een duurzame, tevredenstellende oplossing te komen voor het geluidsprobleem van de HSL in Lansingerland.


Bewoners bijeenkomst 05-03-2015
Ten minste 150 door geluidsoverlast gehinderde bewoners zijn gisterenavond bij een geweest voor de bijeenkomst georganiseerd door het ministrerie van I&M in de zaal van 't Manneke. De directeur van het burger participatie bureau van het ministerie Mw. Span kon met grote moeite het gesprek leiden, omdat van alle kanten heftige kritiek kwam op de handelwijze van I&M. Ook waren veel reacties zeer emotioneel van aard. Loeky van der Horst kreeg de gelegenheid om ook de zienswijze van de Stichting te presenteren en kreeg veel bijval vanuit de zaal. Tevens wilden veel van de aanwezigen dat de het bestuur van de Stichting hen vertegenwoordigt in de vervolg besprekingen met het ministerie.
Onze punten zijn:
- voor het vervolg van het participatie overleg moeten eerst goed de kaders worden vastgesteld en het process worden overeengekomen, 
wij willen met het ministerie, architect en uitvoerende marktpartijen een traject van co-creatie starten waarbij moderne kostenefficiente technieken worden aangewend om een betere afscherming van het HSL lawaai te krijgen,
- in de oplossing moet opnieuw gekeken worden naar deels gebruik van het Open Overkappingsplan,
- voor alle woningen in een gebied binnen 400 meter van het HSL moet de etmaal geluidswaarde opnieuw worden bepaald in verband met een mogelijk beroep op planschade,
- de te nemen maatregelen moeten zodanig zijn de het een oplossing is naar tevredenheid van de bewoners. 
 lees hier de speech van de voorzitter....

Stand van zaken: 19-01-2015:
Afgelopen week zijn de meetrapporten van TNO en de doorbrekening door Movares van de geluidsniveaus bij de huizen in Lansingerland openbaar gemaakt. Ook is een begeleidende brief van staatssecretaris Mansveld bijgevoegd met ideeen over hoe zij verder wil gaan om de geluidsproblemen op te lossen. Momenteel bestuderen wij de rapporten om met een standpunt te komen. Het rapport over de gevoeligheids marges wat betreft de meetresultaten is nog niet openbaar. Dat is zeer storend want wij hechten veel waarde aan de analyse die een betrouwbaarheids bereik geeft van de bereiken reducties. Wij zijn nu in afwachting van het overleg met de onafhankelijke voorzitter voor het overleg de Hr. Biesheuvel. Veel bewoners langs het HSL trace zullen een uitnodiging ontvangen voor een bewoners overleg. 
Wij danken de vele sympathisanten die hebben gereageerd op onze laatste oproep hartelijk voor hun reactie. Dit is zeer waardevol voor ons om een gedetailleerd beeld te krijgen van aard en omvang van uw overlast.
Stand van zaken: 16-12-2014:

In de pers en op onze website heeft u kunnen lezen dat er in november in de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie is aangenomen over de geluidsoverlast van de HSL. Deze motie zegt dat er voor juni 2015 een ‘gedragen’ oplossing moet worden gevonden.

Dit gebeurt in een participatieproces, waarbij de omwonenden en de Stichting worden betrokken bij het zoeken naar een goede oplossing. Het project heeft een onafhankelijke voorzitter, dhr. Pieter Jan Biesheuvel, oud Kamerlid voor het CDA. In februari zullen de besprekingen met de omwonenden plaatsvinden.

Afgelopen week heeft de staatssecretaris, mevr. Mansveld, een brief naar de Gemeente Lansingerland gestuurd, waarin zij zegt, in tegenstelling tot alle eerder door haar voorgangers gedane toezeggingen, zich voornamelijk te zullen richten op die plaatsen langs het HSL tracé, waar de overschrijding meer dan 3 dB boven de wettelijke grens zit van 57dB. Ter herinnering: 3dB is een verdubbeling van het geluid.

Wethouder Simon Fortuyn heeft zijn (en onze) bezwaren tegen deze gang van zaken al meegedeeld aan het ministerie van I en M.

Fortuyn wil, net als de Stichting, dat de beloofde en wettelijke 57dB gehandhaafd blijft . Beiden willen ook een oplossing waar de bewoners tevreden mee kunnen zijn en de overlast is verdwenen. Daaraan houden wij vast. Het is immers een verkeerde inschatting en uitvoering geweest van het ministerie bij de aanleg van de HSL.Laatste nieuws : 04-11-2014:

Na een lange radiostilte zijn vandaag 3 moties in stemming geweest in de Algemene vergadering van de Tweede Kamer.
a) Motie van CDA, over het instellen van een comissie van wijze mannen om een advies over de oplossing te geven, is verworpen.
b) Motie van D66, om het Open Overkappings plan van de onze Stichting opnieuw te laten beoordelen omdat de beoordeling manko's vertoont, is aangehouden.
c) Motie van VVD en PvdA, om snel een participatie traject met gemeente en bewoners vertegenwoordiging te starten en hierbij onafhankelijkheid te borgen voor het op te stellen advies, is met algemene stemmen aangenomen.
Een participatie traject zal nu spoedig van start gaan en hierbij wordt de Stichting uitdrukkelijk betrokken. 
Wij vinden dat voor dit overleg de volgende spelregels moeten worden gehanteerd.

1.    Onafhankelijk voorzitter

2.    Direct na afronding van het validatieproces moeten alle rapporten openbaar worden gemaakt

3.    Alle rollen, taken en verantwoordelijkheden moeten vooraf helder zijn vastgelegd

4.    In de opdracht aan de voorzitter moet expliciet zijn vastgelegd dat het voor te stellen maatregelenpakket draagvlak heeft bij bewoners en gemeenten

5.    Het uiteindelijke voorstel voor het maatregelenpakket van de onafhankelijk voorzitter moet bindend zijn voor alle deelnemende partijen

6.    Er moet onafhankelijke inhoudelijke (technische) ondersteuning ten behoeve van de deelnemers in het participatieproces beschibaar zijn

7.    Er moet een gedetailleerde planning en vergaderschema komen, waarin alle overleggen zijn opgenomen

 lees verder....

Laatste nieuws : 18-09-2014:

Tijdens het AO van 11 sept. waren 4 leden van het bestuur van de Stichting aanwezig op de publieke tribune. Tevens was de wethouder Simon Fortuijn en zijn beleidsmedewerker voor het dossier aanwezig. In de wandelgangen is gesproken met een aantal kamerleden en met de staatssecretaris. Zij uitte haar waardering dat wij naar het debat gekomen waren. U kunt de laatste brief met voorstellen van de staatssecretaris vinden onder de volgende link (brief 10 sept). Het bestuur is bereid tot overleg over maatwerk maatregelen, maar wil daarbij meegenomen zien een onafhankelijke beoordeling van het ingebrachte Overkappingsplan (Open Kap Plan). Het is bij het overleg belangrijk dat onafhankelijke processbegeleider(s)/deskundigen meekijken om het overleg met het ministerie van I&M en Prorail constructief te laten verlopen en productief te kunnnen laten zijn.
De grenswaarde van 57 dB(A) kan door de staatssecretaris niet worden losgelaten want die ligt met het van kracht worden van de wet Swung vast in een wettelijk kader.
Bovendien zien wij niets in een nieuwe financiele compensatie van de betrokken bewoners zoals door een kamerlid werd geopperd. Het geluidprobleem moet worden opgelost en daar hebben duizenden mensen in Lansingerland meer belang bij.


Laatste nieuws : 08-09-2014:
Op 11 sept. vind vanaf 10:00 uur in de Tweede Kamer een AO overleg plaats tussen de staatssecretatis Mansveld en vaste kamercommissie voor I&M. In dit overleg komt onder andere aan de orde waarom de staatssecretaris het plan voor een Open Overkapping voor de HSL lijn in Lansingerland heeft afgewezen. Wij hebben door middel van een brief aan de leden van de vaste kamercommissie voor I&M onze standpunten nog eens duidelijk onder de aandacht gebracht.   lees verder....

Laatste nieuws : 06-07-2014:
Prorail en ministerie van I&M beleidsmakers hebben het "Open-Kap" plan
op onterechte gronden van de handgewezen
en daarbij de eigen procedures met voeten getreden.
Het doel heiligt kennelijk alle middelen om de acties van onze
Stichting te bestrijden.
De Stichting constateert:
- Ernstige aantasting woonklimaat Lansingerland, nu al door HSL
en nog andere dossiers.
Werpt schaduw vooruit voor ontwikkeling op nieuwbouw vanwoningen en
oplossen van financiële probleem. - Plan voor Open-Kap ten is onrecht afgewezen, Stichting heeft
alle besproken risico's kunnen weerleggen. - Proces burgerparticipatie niet goed verlopen vanuit Rijksoverheid,
procedure van I&M niet gevolgd. - Planschade procedure voor huizen langs de HSL lijn afgewikkeld op basis
van beloofde niveau van 54 dB(A) dus nog veel lager dan doel nu van 57 dB(A). - Groter deel van trace in Lansingerland aanpakken dan bak alleen,
vooral ook ten noorden van verdiepte bak - Oplossing moet bewoners tevreden stellen en niet slechts een paar dB dempen
indien dat niet wordt waargenomen.
Lees het verslag over het laatste overleg op het ministerie van I&M hierover.   lees verder....

Laatste nieuws : 29-05-2014:
Stand van zaken is nu als volgt, zoals ook in de Heraut van woensdag is beschreven. Het beslissingsproces over de te nemen maatregelen verkeert in een cruciale fase.    lees verder....

Laatste nieuws : 07-04-2014:

-       De staatssecretaris heeft een risico beoordeling ontvangen van het Open Kap plan dat  de Stichting aan op 9 dec. ’13 aan haar is overhandigd. Deze beoordeling is door Prorail in samenwerking met enkele adviseurs uitgevoerd. De beoordeling somt een groot aantal risico’s op die niet nader onderzocht zijn. Uitermate jammer is dat de ontwerpers niet de mogelijkheid hebben gekregen van het ministerie van I&M om tijdens de risico studie een toelichting te geven om zo bezwaren weg te kunnen nemen.

-       De ontwerpers en enkele andere deskundigen die de Stichting ondersteunen hebben de meeste risico’s kunnen weerleggen en hebben dit, kort samengevat, aan de Staatssecretaris in een brief medegedeeld. (zie link naar brief)

-       Naar aanleiding van onze brief hebben enkele leden van de Tweede Kamer gereageerd en stellen nu voor een technisch overleg te houden waarin alle aspecten van de keuze voor een oplossing zorgvuldig worden gewogen.

-       Veel lokale politieke partijen staan achter het plan om een definitieve duurzame oplossing te verkrijgen en het Open Klap plan  is als zodanig in deze visies een goede oplossing.

-       Hoewel de staatssecretaris de risico’s van het Open Kap plan zwaar inschat is zij anderzijds nog niet duidelijk over haar keuze voor de uiteindelijke oplossing.

-       Het bestuur van de stichting is tot nu toe niet betrokken geweest bij het overleg over de te nemen maatregelen en acht deze gang van zaken niet effectief en ondemocratisch. Dit omdat in eerdere fasen van de studie wel op belangrijke momenten contact is geweest.

-       De beloofde rapportages met berekeningen waaruit blijkt hoeveel overschrijding bestaat per relevante woning in Lansingerland hebben wij nog niet mogen inzien, terwijl de rapporten nu wel beschikbaar zouden moeten zijn!

-       Gevoeligheids analyse met marges en correcties die de onderzoeksgroep heeft opgesteld zijn volgens het bestuur nog niet betrokken bij de overschrijding. Dus de meest waarschijnlijke overschrijding komt op meer dB(A) uit!

-       Wij zijn van mening dat daarom nog niet over een oplossing besloten kan worden! Eerst moet vastgesteld worden hoe groot het probleem is en dan komt pas de oplossing aan de orde.

-       Of het moet een oplossing zijn zoals onze ' open Kap', want dan is er een structurele en definitieve oplossing en hoef je niet meer op 1 of 2 decibel te kijken!

-       De stichting blijft druk uitoefenen bij de politiek en project ambtenaren om een verantwoorde en transparante discussie over oplossingen voor elkaar te krijgen.Wat vinden politieke partijen van HSL lawaai: 13-03-2014
Wij hebben de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen Lansinegrland gevraagd of zij de HSL lawaai problematiek opgelost willen zien en hoe dit moet gebeuren. Ziehier het overzicht met antwoorden

Laatste nieuws : 10-03-2014:

Reactie van bestuur op afwijzing staatssecretaris van open kap plan voor het HSL spoor. Vandaag heeft het bestuur een brief gestuurd aan de staatssecretareis Mw. W. Mansveld waarin het betsuur haar verbazing uit over de afwijzing en aangeeft hoe het plan wel uitvoerbaar kan worden gemaakt.
   lees verder....

Laatste nieuws : 21-01-2014:
Voorzitter heeft ingesproken bij commissie ruimte op 17 jan. Hierbij is gevraagd aan de raad om achter het plan voor de overkapping te gaan staan en hierover een motie op te stellen voor de Haagse politiek.
Nieuwe informatie verstrekt door het ministerie van I&M over de pilot test. Proef met minischermen is op hold gezet!
   lees verder....

Laatste nieuws : 09-12-2013 :
Stichting heeft eigen plan aangeboden aan staatssecretaris Mw. Mansveld. De staatssecretaris was op uitnodiging van het gemeentebstuur in Lansingerland om zich ter plekke te laten informeren over de voortgang met de pilot maatregelen. De problemetiek van de steeds voortslepende kwestie van geluidsoverlast is indringend besproken.
   lees verder....

Laatste nieuws : 06-11-2013 :

Iedereen die ons heeftgesteund wordt van harte bedankt!
St
ichting Stop Geluidsoverlast HSL wint publieksprijs Gouden Decibel Award
De Gouden Decibel Award publieksprijs 2013 is gewonnen door de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL. Drs. Ed Nijpels reikte de Award uit op 5 november 2013 in Nieuwegein tijdens het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit. ....
   lees verder....

Laatste nieuws : 30-09-2013 :
NOS journaal item en persbericht over nieuwe plannen voor HSL-Zuid spoor. Mansveld doof voor HSL herrie in Lansingerland.
zie: NOS item SBS6-hart v NL

Persbericht van Stichting uitgestuurd over verbijstering dat herrie treinen blijven rijden. 
   lees verder....

Laatste nieuws : 17-09-2013 :
Voorzitter heeft ingesproken bij commissie vergadering gemeente 
   lees verder....
Klagen bij Pro-rail kan nog steeds belt u naar nr.:

Afdeling Publiekscontacten
Tel: 0800 - 776 72 45 (gratis nummer)


Laatste nieuws : 22-07-2013 :

Forse overschrijdingen

Al enkele jaren wijst de Stichting op structurele overschrijdingen van  geluidsnormen . Werd dit aanvankelijk door de overheid en Prorail min of meer weggehoond, thans blijkt uit  recente metingen door TNO  dat deze overschrijdingen er ruimschoots zijn, variërend van 3 tot 7 decibel, uitgaande van de door voormalig minister Eurlings vastgestelde norm van 57dB. Zelfs is sprake van een overschrijding van gemiddeld 10 dB,  uitgaande vanuit de eerdere berekeningen van  geluidsprognoses bij de vaststelling van het tracé (53dB).

   lees verder....
Laatste nieuws : 02-05-2013 :

Op 26 april hebben wij een persbericht uit doen gaan over de resultaten van de nulmetingen uitgevoerd door TNO. De vastgestelde overschrijding van de geluidsnorm is schokkend.
   lees verder....
zie ook: 

Geluidmetingen HSL

Hier vindt u de brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris en het meetrapport van TNO voor Lansinerland.


Laatste nieuws : 30-03-2013 :

In de rubriek laatste nieuws staat het verslag over het bezoek van leden van de Tweede Kamer zoals dat plaatsvond op 25 maart.
   lees verder....


Laatste nieuws : 22-03-2013 :

Oproep om naar HSL meeting te komen op 25 maart 2013.  

Locatie: het Manneke, in Berkel & Rodenrijs, Adres: Leeweg 33. Met als thema: Hoe slaat de VVD Lansingerland een brug tussen politiek en wetenschap


Laatste nieuws : 13-03-2013 :
Uitkomsten gesprek met vertegenwoordigers ministerie van I&M en Prorail.
   lees verder....

Laatste nieuws : 26-02-2013 :

5 maart: Presentatie Prorail aan gemeenteraad
6 maart: Presentatie Prorail aan Stichtings bestuur
Spanning stijgt rond rapport nul-metingen, concept gaat binnenkort voor commentaar naar de Gemeente! 

   lees verder....


Laatste nieuws : 23-01-2013 :

Het verminderen van de geluidsoverlast heeft net zo veel vertraging als de Fyra zelf!

 

   lees verder....

Laatste nieuws : 20-12-2012 : 

Uit Rodenrijs bereikt ons het bericht dat de laaste tijd de herrie van de HSL treinen weer is toegenomen. Vooral vroeg in de morgen en in de avond. Graag uw klachten melden aan Prorail (http://www.prorail.nl/MetaMenu/Pages/Contactformulier.aspx) en de Gemeente tav verantwoordelijke wethouder HSL problematiek.

Laatste nieuws : 03-12-2012 : 

Lees laatste ontwikkelingen, mbt Baanvak snelheid voor HSL trein, uitvoeren van pilot maatregelen, uitbreiden aarden wal en overleg begeleidings commissie.

   lees verder....

Laatste nieuws : 15-08-2012 :

Geluidsmetingen door TNO voor de nieuwe Ansaldo treinen op het HSL-spoor, blijken keer op keer te worden uitgesteld. Dit omdat NS Hi-speed deze Ansaldo niet probleemloos kan laten rijden tussen Amsterdam en Rotterdam. Er zouden technische problemen zijn met het inzetten van deze HSL-treinen. De geluidsmetingen zijn noodzakelijk, omdat de nieuwe treinen straks met 300 km. per uur door de woonkernen rijden en daardoor ongetwijfeld veel geluidshinder gaan opleveren. De werkelijke gebruiksfase van de Ansaldo treinen moet nog beginnen.

De stichting Stop Geluidsoverlast HSL in Lansingerland is verbijsterd en teleurgesteld over deze ‘rommelige’ gang van zaken rond de aangekondigde metingen. Sinds maart 2012 is dit traject van meten aan de westzijde van het tracé in Berkel en Rodenrijs gestart. Daarbij zijn voortdurend uitstelmomenten, waardoor concrete uitslagen langer op zich laten wachten. Afdoend beleid wordt zo nog verder in de tijd geplaatst. TNO en ProRail/NS-HI Speed lukt het blijkbaar niet de metingen correct en binnen de gestelde termijn af te ronden.

De stichting Stop Geluidsoverlast HSL eist, dat de uitvoerders van beleid op afzienbare termijn met concrete resultaten komen van de geplande metingen.

De metingen worden uitgevoerd door TNO in opdracht van het ministerie van I&M.

    lees verder....

Thalys bij Berkel

Hopelijk is vandaag het spandoek voorgoed in de wilgen gehangen. 02-10-15
in de wilgen 2/10/15


in de wilgen 2 ; 02-10-15
Impressie van bijeenkomst 05-03-2015

Open kap plan (link naar details)

open kap ontwerp

Fotomomenten van bezoek Staatssecretatis Mw. MansveldPilot maatregelen in beeld en toegelicht
Persbijeenkomst na bezoek op 9 dec. 2013


Uitreiking Gouden Decibel Award - publieksprijs.

Uitreiking Award
GDA


Foto's aanbrengen pilot maatrgelen (van onze speciale verslaggever)
pilot1
pilot2
pilot3
Bezoek van Tweede Kamerleden
2de kamer 1
2de kamer 2
2de kamer 3

In Belgie een vrolijke strip, maar wij worden er ziek van


Passage  bij Berkel van V250 Ansaldo  

Oud Wethouder Busch van Berkel en Rodenrijs

Meetpost Smaragd op 15 augsutsu 2012
TNO Meetpost Smaragd op 15 augustus 2012Zie verder op onze foto-galerij
 
Nu ik even....
 
Geef uw persoonlijke mening over HSL en wonen in Lansingerland.....
De Stichting behoud zich het recht voor om teksten, die niet aan fatsoensregels voldoen te verwijderen.
Losse flodders :.........
  • Fyra is het zweedse woord is voor 4
  • 4 duidt op de 4 steden a'dam, r'dam, antwerpen en brussel die deze trein moet verbinden
  • de Fyra rijdt naar Breda enkomt  nooit in België
  • sommige treinen maken meer herrie dan andere
  • er worden weer geluidmetingen gedaan en ook de windrichting wordt meegenomen in de metingen
  • we hopen dat er niet alleen bovenwinds gemeten wordt
  • een dak op de bak vinden we nog steeds een goede optie
  • we zijn jalours op de koeien in het groene hart omdat daar een prachtige tunnel ligt
  • zie verder ......
  In 7 minuten van schiphol naar rotterdam; de doorkomst in Berkel bij 5.10 min. (bij de ontbrekende geluidschermen ter hoogte Offenbachplantsoen) (of zie youtube)
Frequentie :

Op dit moment rijden er ca 80 treinen per dag langs Langsingerland. Dat betekent dat dit nog niet de helft is van de geplande hoeveelheid.  
 

© Webdesign by JBB Media